Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Application of Python programming in Earth sciences
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-103-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

According to the subjects given, the subject introduces the student to issues related to the use of Python in software for the interpretation of geophysical data and seismic data, e.g. Techlog, Hampson-Russell.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne opisu i przetwarzania danych numerycznych GFI2A_W10, GFI2A_W02, GFI2A_W09 Kolokwium
M_W002 Zna narzędzia informatyczne do przetwarzania danych numerycznych GFI2A_W10 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania technik badawczych z zakresu metod numerycznych GFI2A_U06, GFI2A_U03, GFI2A_U12 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie GFI2A_U01 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową GFI2A_U20 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne opisu i przetwarzania danych numerycznych - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna narzędzia informatyczne do przetwarzania danych numerycznych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania technik badawczych z zakresu metod numerycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

. Data preparation. Obtaining basic parameters of the analyzed signals (signal power spectrum, statistical parameters), basic operations on data, data sorting.
2. Detection of maxima.
3. Methods of mutual correlation, deconvolution.
4. Methods of reducing the impact of noise (filtration, approximation).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: During the laboratory classes, students independently solve the practical problem, choosing the right tools. The leader stimulates the group to reflect on the problem, so that the obtained results have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition for passing is presenting the working script and making a short presentation.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes takes place on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after all projects are completed.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average value from project.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

After agreement with the teacher and in accordance with the regulations of the AGH studies.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of the MATLAB computing environment, Python and C programming language

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Paul F.Hultquist, Numerical methods: for engineers and computer scientists, 1988, Menlo Park Singiresu S. Rao, Applied numerical methods for engineers and scientists, 2002, Upper Saddle River
J. Klamka , Numerical methods, 2001, Gliwice
https://www.python.org/
https://python101.readthedocs.io/pl/latest/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Modelling of dynamic experiments in MCNP5 environment / Volodymyr Mosorov, Marcin ZYCH, Robert Hanus, Leszek PETRYKA // Applied Radiation and Isotopes ; ISSN 0969-8043. — 2016 vol. 112, s. 136–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-30. — tekst: http://www-1sciencedirect-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S096980431630121X/pdfft?md5=d4cf6bfdb47d7bd8a5eb5cfe5cef16ae&pid=1-s2.0-S096980431630121X-main.pdf
2. Comparison of noise reduction methods in radiometric correlation measurements of two-phase liquid-gas flows / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Barbara Wilk, Leszek PETRYKA, Dariusz Świsulski // Measurement ; ISSN 0263-2241. — 2018 vol. 129, s. 288–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-17. — tekst: https://www-1sciencedirect-1com-100002778002e.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0263224118306304/pdfft?md5=be68dafd8963cba7c173d37f20984faa&pid=1-s2.0-S0263224118306304-main.pdf
3. Identification of liquid-gas flow regime in a pipeline using gamma-ray absorption technique and computational intelligence methods / Robert Hanus, Marcin ZYCH, Maciej Kusy, Marek JASZCZUR, Leszek PETRYKA // Flow Measurement and Instrumentation ; ISSN 0955-5986. — 2018 vol. 60, s. 17–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-13. — tekst: https://goo.gl/v5YfQn

Informacje dodatkowe:

Brak