Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Processing of Seismic Data
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-105-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Szymańska-Małysa Żaneta (zmalysa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Subject prepares to work with specialized seismic data processing program, advanced workflow construction and choice of proper parameters.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Has knowledge of modern geophysical techniques and specialized software GFI2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Egzamin
M_W002 Knows the methodology and specialized tools for processing of acquired data by using specialized computing tools GFI2A_W10, GFI2A_W09 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Egzamin
M_W003 Understands the principles and methodology of the analysis of seismic data using specialized software GFI2A_W10, GFI2A_W09 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Efficiently uses modern seismic processing programs in compliance with the rules for the selection of procedures and parameters GFI2A_U03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Can individually design and construct the advanced seismic processing sequence. GFI2A_U14, GFI2A_U03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is ready to work wherever basic skills and knowledge of seismic data processing are required, particularly in geophysical companies GFI2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Has knowledge of modern geophysical techniques and specialized software + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows the methodology and specialized tools for processing of acquired data by using specialized computing tools + - + - - - - - - - -
M_W003 Understands the principles and methodology of the analysis of seismic data using specialized software - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Efficiently uses modern seismic processing programs in compliance with the rules for the selection of procedures and parameters - - + - - - - - - - -
M_U002 Can individually design and construct the advanced seismic processing sequence. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is ready to work wherever basic skills and knowledge of seismic data processing are required, particularly in geophysical companies + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Advanced seismic data processing procedures

Advanced denoise (both coherent and random) techniques.
3-component seismic, 3C data processing rules.
Residual statics algorithms.
Anisotropy in seismics
Seismic migration – advanced algorithms.
Time-depth conversion.
AVO technique, relative amplitude processing principles.
VSP data processing.

Ćwiczenia laboratoryjne (60h):
Processing of seismic data with relative amplitude preservation

Creation of the project and database in specialized program. Principles of seismic data processing system (processing sequence design, selection of parameters of individual procedures). Gain control procedures and data visualization in variuos domains. Interactive seismic trace editing. Interactive spectral analysis. First break picking with use of crosscorrelation or neural networks. Field and residual statics. Interactive velocity analysis. Horizontal stacking (seismic section). Noise suppression methods (eg. ground roll, multiples, random). Prestack or poststack migration.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented during the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During the laboratory classes, students independently solve the practical problems, choosing the right tools. The leader stimulates the group to think on the problem, so that the obtained results have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

During classes students are required to participate in classes (acceptable 3 justified absences), execute all given exercises, perform perform the seismic processing project and pass the test. All the grades from exercises and tests must be positive

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes by learning the following teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's agreement.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to be prepared for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes takes place on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Arithmetic mean of the laboratory assessment and examination. Activity during classes and participation in discussions influence the final grade. After passing the classess, student may take the exam.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Students are required to participate in classes (unjustified absence results in 2.0 grade from particular exercise). Student must then perform the exercises individually and give the report to the teacher. In the case of justified absence teacher determines the time and form of the exercises.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Completed course of Seismic Methods II.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kasina Z., 1998 – Metodyka badań sejsmicznych. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków.
2. Kasina Z., 1998 – Przetwarzanie sejsmiczne. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków.
3. Kasina Z., 2005 – Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX.
Wydawnictwa AGH, Kraków.
4. Kasina Z., 2009 – Teoria sygnału sejsmicznego. Wydawnictwa AGH, Kraków.
5. Raś G., 2013. Sejsmika morska. Akwizycja i nawigacja sejsmiczna. Wydawnictwo LIBRON, Kraków
6. Yilmaz O., 1987 – Seismic Data Processing. Seg, Tulsa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Resolution enhancement with relative amplitude preservation for unconventional targets / Anna KWIETNIAK, Kamil CICHOSTĘPSKI, Kaja PIETSCH // Interpretation ; ISSN 2324-8858. — 2018 vol. 6 iss. 3, s. SH59–SH71. — Bibliogr., Abstr.
2. Połączenie wyników interpretacji zdjęć sejsmicznych oraz profilowań geofizyki otworowej na obszarze koncesji Wejherowo oraz koncesji bałtyckiej — [Combining results of the seismic and well logging data interpretation in the Wejherowo and Baltic Sea area concessions] / Kaja PIETSCH, Kamil CICHOSTĘPSKI, Monika KASPERSKA // W: Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : Drukarnia GOLDDRUK Wojciech Golachowski, 2017. — ISBN: 978-83-7464-915-5. — S. 408–435. — Bibliogr. wspólna dla wszystkich rozdziałów s. 490–500.
3. Analiza porównawcza efektywności tłumienia fali powierzchniowej za pomocą transformacji falkowej, transformacji Radona, filtracji pasmowej oraz filtracji F-K — The comparison of the effectiveness of the surface wave attenuation by means of wavelet transform, Radon transform, bandpass filter and F-K filter / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 4, s. 555–566. — Bibliogr. s. 565–566, Abstr., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-04/Geologia_2010_4_05.pdf
4. Seismic linear noise attenuation with use of radial transform / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 64

Informacje dodatkowe:

Brak