Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Structural imaging
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-107-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kwietniak Anna (akwt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Classes prepare a student for structural interpretation of a seimsic image. During classes, students will use geological knowledge for structural interpretation of seismic data. Structural interpretation will be conducted in Petrel or Decision Space Geosciences.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student uses geophysical software and can create interpretational objects needed for structural interpretation GFI2A_W07, GFI2A_W04, GFI2A_W06, GFI2A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can perform structural interpretation with the use of geophysical and geological data GFI2A_U10, GFI2A_U09, GFI2A_U11, GFI2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can indicate seismic signatures of the chosen structural scenario GFI2A_W10 Egzamin
M_K002 Student can plan the steps of the tasks in order to minimise the time needed for completing the project GFI2A_K03, GFI2A_K04, GFI2A_K02, GFI2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student uses geophysical software and can create interpretational objects needed for structural interpretation - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can perform structural interpretation with the use of geophysical and geological data - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can indicate seismic signatures of the chosen structural scenario - - + - - - - - - - -
M_K002 Student can plan the steps of the tasks in order to minimise the time needed for completing the project - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (60h):

Structural interpretation of different case studies will be realised during classes. Each seismic data volume will be concentrated on a different geological scenario. Several structural cases will be covered: salt tectonics, reef structures, block tectonics, thrust tectonics, triangle zones, thinned-thrust tectonics, depositional sequences. For each structural image, students will define the main features that enable their interpretation on the seismic image. Interpretation will be supported by the materials and case studies presented in the literature.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

A student is obligated to participate in classes according to general rules for classes. The evaluation is based on the tasks that a student prepares in a graphical form. All tasks must be submitted before being able to write the final tests.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is based on the graphical tasks that student is required to submit and the final test that will take place at the end of the semester.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

A student is obligated to interpret the data in open-access seismic software and import their results to Petrel.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Structural Geology, H. Fossen, Cambridge Univeristy Press
2. Tektonika, R. Dadlez, PWN
3. Geologia Regionalna Polski, Wydawnictwa Uniwerystetu Warszawskiego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Interpretation of seismic data from Permian –Mesozoic Polish Basin in the time and frequency domain / A. KWIETNIAK // W: London’13 [Dokument elektroniczny] : changing frontiers : 75th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 : 10–13 June 2013, London, UK

Seismic signature of the Silurian deposits within the Baltic Basin / A. KWIETNIAK, T. MAĆKOWSKI // W: Vienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings

Spectral decomposition using the CEEMD method: a case study from the Carpathian Foredeep / Anna KWIETNIAK, Kamil CICHOSTĘPSKI, Monika KASPERSKA // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572.

Informacje dodatkowe:

Brak