Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Engineering seismic
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-201-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Applications of seismic methods in engineering problems – an individual practical project of investigations.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne wykorzystywane w geofizyce inżynierskiej GFI2A_W01 Referat
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki inżynierskiej, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi analizować wyniki badań geofizyczno-inżynierskich GFI2A_W05, GFI2A_W08, GFI2A_W06 Projekt,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki inżynierskiej GFI2A_U01, GFI2A_U08 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki inżynierskiej GFI2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne wykorzystywane w geofizyce inżynierskiej + - - - - - - - + - -
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki inżynierskiej, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi analizować wyniki badań geofizyczno-inżynierskich + - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki inżynierskiej - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki inżynierskiej - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Seismic Refraction Method: principles of interpretation and applications, refraction tomography

Principles of the multichannel analysis of surface waves method (MASW): data acquisition, dispersion analysis, inversion; case study.

Zajęcia warsztatowe (45h):

Field activities – testing of measuring equipment,
field refracton tests,
MASW field tests,
mapping of vertical contacts,
assessment of lithological changes in rock bed based on the velocity of seismic waves,
interpretation of refraction measurements,
interpretation of MASW investigatios.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The correct final results of the project

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Activity during classes, evaluation of the completion of the project

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Individual work.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Base knowledge in seismics.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ward S.H. (ed) 1990, Geotechnical and Environmental Geophysics ., Tulsa, OK. SEG2.
2. Vogelsang Dieter 1995, Environmental Geophysics. A Practical Guide , Springer – Verlag3.
3. Mari J.L., Arens G., Chapellier D., Gaudiani P. , Geophysics of Reservoir and Civil Engineering, 1999, EDITIONS TECHNIP, Paris, France

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dec J., 2004 – Seismic survey to evaluate the danger of ground surface damage in built-upterrain in mining areas. Polish Journal of Environmental Studies, vol.13.
2. Dec J., Ślusarczyk R., Wójcik A., 2004 – Evaluation of Muszyna-Leluchów landslide’s stability in geophysical surveys. Conference „Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe”. Polish Geological Instytute, Centre of Excellence and Research on Abiotic Environment REA. Wysowa, Poland, 60-61.
3. Maria Baumgart-Kotarba, Jerzy Dec, Adam Kotarba, Ryszard Ślusarczyk, 2008 – Glacial trough and sediments infill of the Biała Woda Valley (the High Tatra mountains) using geophysical and Geomorphological methods. Studia Geomorphologica Carpatho – Balcanica, vol. XLII 2008, 75–108.

Informacje dodatkowe:

Brak