Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Engineering geoelectric
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-202-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bania Grzegorz (bania@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Application of geoelectrical methods in engineering problems – practical project.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows and understands physical phenomena applied in engineering geoelectrics. GFI2A_W01 Projekt
M_W002 Student is familiar with the most important problems in the field of engineering geoelectrics, understands the connection of this knowledge with geology and is able to analyse the results of geophysical survey. GFI2A_W08, GFI2A_W06, GFI2A_W05 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to apply basic geophysical methods and perform measurements in the field of engineering geoelectrics. GFI2A_U01, GFI2A_U05 Projekt
M_U002 Student is able to process and interpret the results of field measurements in terms of a given engineering problem. GFI2A_U10, GFI2A_U11 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to work in a team. Student is responsible for his own and other team members safety. GFI2A_K04, GFI2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student understands the need to constantly update his knowledge in the field of engineering geoelectrics. GFI2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows and understands physical phenomena applied in engineering geoelectrics. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student is familiar with the most important problems in the field of engineering geoelectrics, understands the connection of this knowledge with geology and is able to analyse the results of geophysical survey. + - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to apply basic geophysical methods and perform measurements in the field of engineering geoelectrics. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student is able to process and interpret the results of field measurements in terms of a given engineering problem. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work in a team. Student is responsible for his own and other team members safety. - - - - - - - - + - -
M_K002 Student understands the need to constantly update his knowledge in the field of engineering geoelectrics. + - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Applicability of geoelectrical methods in engineering problems. Specificity of measurement conditions in the field of engineering survey. Measurement systems and technology in selected geoelectrical methods (i.a. electrical resistivity tomography, azimuthal vertical electrical sounding and penetrometer geoelectrical profiling). Problems of modeling and inversion in engineering geoelectrics. Examples of application of the geoelectrical methods in engineering problems.

Zajęcia warsztatowe (45h):

Field classes include:
1) planning measurements with the use of selected geoelectrical methods in relation to the engineering problem;
2) preparation and testing of measurment systems;
3) conducting measurements.

Computer classes include:
1) processing of data obtained during field survey;
2) interpretation of the obtained results.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Zajęcia warsztatowe: Field classes - planning and conducting measurements. Computer classes - processing and interpretation of field data, making the final report.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Active participation in field and computer classes is required. Students create and give their own projects to the teacher. If the project is failed, the student is entitled to one correction of the report. For correction, the same requirements apply as for the first approach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students, under the supervision of the teacher, plan and carry out field geophysical surveys. Then, during computer classes, they process and interpret the results obtained in the field.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation of the report. The grade can be modified based on the student’s activity in the classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In consultation with the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of geophysics acquired after completing undergraduate studies and after completing the subject of “Geoelectrical methods in structural and reservoir research”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Everett, M., (2013). Near-Surface Applied Geophysics. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139088435

Mari J.L., Arens G., Chapellier D., Gaudiani P., (1999). Geophysics of Reservoir and Civil Engineering, EDITIONS TECHNIP, Paris, France.

Vogelsang D., (1995). Environmental Geophysics. A Practical Guide, Springer – Verlag3.

Ward S.H. (ed), (1990). Geotechnical and Environmental Geophysics., Tulsa, OK. SEG2.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Woźniak T., Bania G., Mościcki, W.J., Ćwiklik M., (2018). Electrical resistivity tomography (ERT) and sedimentological analysis applied to investigation of Upper Jurassic limestones from the Krzeszowice Graben (Kraków Upland, southern Poland). Geological Quarterly, 62(2), 287-302.

Niedojadło Z., Piwowarski W., Mościcki W.J., Sopata P., Stoch T., Bania G., Ćwiklik M., (2016). Wpływ lokalnej, przypowierzchniowej budowy geologicznej na deformacje powierzchni terenu w warunkach podziemnej eksploatacji górniczej. Przegląd Górniczy, t. 72 nr 1, s. 18–26.

Mościcki W.J., Bania G., Ćwiklik M., Florek-Odrazil M., (2016). Budowa utworów przypowierzchniowych na
terenie Zespołu dworsko-parkowego w Branicach koło Krakowa – wyniki badań elektrooporowych. Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej, pod red. Marty Wardas-Lasoń, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2016, s. 407–423.

Bania G., Ćwiklik M., (2016). Płytka budowa geologiczna otoczenia Wzgórza wawelskiego (Kraków, Polska) – wyniki badań metodą tomografii elektrooporowej. Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej, pod red. Marty Wardas-Lasoń, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2016, s. 425–434.

Bania G., Ćwiklik M., (2015). Study of a Subsurface Zone Condition in the Vicinity of an Industrial Waste
Heap with ERT Method. 77th EAGE Conference & Exhibition 2015, Madrid, June 1–4, Th SP2 12.

Bania G., Ćwiklik M., (2015). Identification of Archeological Remnants within Czorsztyn Castle (Poland) –
Geoelectrical Research. 77th EAGE Conference & Exhibition 2015, Madrid, June 1–4, Th SP2 13.

Mościcki W.J., Bania G., Ćwiklik M., Borecka A., (2014). DC resistivity studies of shallow geology in the
vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland). Studia Geotechnica et
Mechanica, vol. 36, no. 1, s. 63–70.

Bania G., Ćwiklik M., (2014). Combined 2D resistivity imaging and penetrometer-based resistivity profiling – example of field studies. 76th EAGE Conference & Exhibition 2014, Amsterdam, June 16–19, Tu SP2 02.

Informacje dodatkowe:

-