Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rock Physics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-203-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Cichostępski Kamil (kcichy@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Subject prepares to perform quantitative seismic reservoir characterization.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie definicję sejsmiki petrograficznej w zakresie poszukiwania węglowodorów. Wie na czym polega planowanie prac poszukiwawczych oraz działań w zakresie złożowej dla złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. GFI2A_W07, GFI2A_W04, GFI2A_W05, GFI2A_W10, GFI2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W002 Wie na czym polegają i potrafi zaplanować kompleksowe badania łączące wyniki geologii strukturalnej, geofizyki otworowej i sejsmiki w celu rozpoznawania różnego typu pułapek dla węglowodorów GFI2A_W02, GFI2A_W07, GFI2A_W04, GFI2A_W05, GFI2A_W10, GFI2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W003 Zna specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych i geofizyki otworowej. GFI2A_W02, GFI2A_W07, GFI2A_W04, GFI2A_W06, GFI2A_W03, GFI2A_W05, GFI2A_W10, GFI2A_W01, GFI2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_W004 The student knows the methods for determining the upper and lower bounds of elastic moduli that describe the two- and multiphase formations as well as the theoretical models describing the elastic properties multiphase materials. GFI2A_W04, GFI2A_W03 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna i rozumie wpływ parametrów petrofizycznych na prędkości fal P i S oraz gęstość. Potrafi wykorzystać empiryczne zależności pomiędzy między prędkością fali podłużnej i poprzecznej, gęstością, porowatością, litologią oraz nasyceniem przestrzeni porowej. GFI2A_W07, GFI2A_U01, GFI2A_U14, GFI2A_W06, GFI2A_U02, GFI2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi przetworzyć dane sejsmiczne oraz dane geofizyki wiertniczej dla potrzeb analiz złożowych. GFI2A_U11, GFI2A_U06, GFI2A_U03, GFI2A_U02, GFI2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wykonać sejsmiczną interpretację złożową z zastosowaniem zintegrowanych metod sejsmiki i geofizyki otworowej. GFI2A_U11, GFI2A_W07, GFI2A_W04, GFI2A_U14, GFI2A_U06, GFI2A_W06, GFI2A_W03, GFI2A_W10, GFI2A_U02, GFI2A_U04, GFI2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U004 The student can calculate effective elastic moduli of two- and multiphase materials using the appropriate theoretical model. GFI2A_U01, GFI2A_U02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych GFI2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 The student understands the need to independently search for information from different sources. GFI2A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie definicję sejsmiki petrograficznej w zakresie poszukiwania węglowodorów. Wie na czym polega planowanie prac poszukiwawczych oraz działań w zakresie złożowej dla złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie na czym polegają i potrafi zaplanować kompleksowe badania łączące wyniki geologii strukturalnej, geofizyki otworowej i sejsmiki w celu rozpoznawania różnego typu pułapek dla węglowodorów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych i geofizyki otworowej. + - + - - - - - - - -
M_W004 The student knows the methods for determining the upper and lower bounds of elastic moduli that describe the two- and multiphase formations as well as the theoretical models describing the elastic properties multiphase materials. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i rozumie wpływ parametrów petrofizycznych na prędkości fal P i S oraz gęstość. Potrafi wykorzystać empiryczne zależności pomiędzy między prędkością fali podłużnej i poprzecznej, gęstością, porowatością, litologią oraz nasyceniem przestrzeni porowej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przetworzyć dane sejsmiczne oraz dane geofizyki wiertniczej dla potrzeb analiz złożowych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać sejsmiczną interpretację złożową z zastosowaniem zintegrowanych metod sejsmiki i geofizyki otworowej. - - - - - - - - - - -
M_U004 The student can calculate effective elastic moduli of two- and multiphase materials using the appropriate theoretical model. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych + - - - - - - - - - -
M_K002 The student understands the need to independently search for information from different sources. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 114 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Seismic

  1. Seismic wave propagation in isotropic, homogenious media.
  2. Rock Physics foundation for quantitative interpretation of seismic data.
  3. Zoeppritz equations and their approximations.
  4. Classification of AVO responses.
  5. Survey design and data processing for purposes of seismic qualitative reservoir characterization.
  6. Seismic inversion
  7. Geomechanical modules.

 2. Petrophysics

  1. Effective elastic media.
  2. Lower and upper bounds of elastic properties and
  mixing laws (Hertz and Mindlin model, Hashin and Shtrikman bounds, Voigt and Reuss bonds, Wood’s formula, Hill average, Biot-Gassmann and Kuster-Toksöz models).
  3. Elastic moduli for dry rock, saturated rock, fluid moduli and effective moduli of rock.
  4. Fluid substitution.

Ćwiczenia laboratoryjne (45h):
 1. Seismic

  Creating a new project in specialist software for seismic quantitative reservoir characterization. Data import and edit, seismic well tie, integration of well and seismic data. Structural interpretation of seismic data, processing for reservoir reasoning. Seismic reservoir characterization with application of AVO analysis, acoustic inversion, elastic inversion, extended elastic inversion, simultaneous inversion. Extraction of Vp/Vs ratio, Young moduli, Lame constrant, shear moduli and Poisson ratio. Calculation of porosity maps.

 2. Petrophysics

  1. Effective elastic media.
  2. Lower and upper bounds of elastic properties and
  mixing laws (Hertz and Mindlin model, Hashin and Shtrikman bounds, Voigt and Reuss bonds, Wood’s formula, Hill average, Biot-Gassmann and Kuster-Toksöz models).
  3. Elastic moduli for dry rock, saturated rock, fluid moduli and effective moduli of rock.
  4. Fluid substitution.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

During classes students are required to participate in classes (acceptable 2 justified absences), execute all given exercises, perform the project and pass the exam. All the grades from exercises and exam must be positive.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

To pass subject – presence on lectures, activity during discussions.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student must perform the exercises individually and give the report to the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Vernik, L., 2016. Seismic Petrophysics in Quantitative Interpretation. SEG, Tulsa.
2. Chopra, S., Castagna, J.P., 2014. AVO. SEG, Tulsa.
3. Simm, R., Bacon, M., 2014. Seismic Amplitude: An Interpreter’s Handbook. Cambridge University Press.
4. Mavko, G, Mukerji, T., and Dvorkin, J., 2009. The Rock Physics Handbook. Cambridge University Press.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Cichostępski, K., Dec, J. & Kwietniak, A., 2019. Simultaneous inversion of shallow seismic data for imaging of sulfurized carbonates. Minerals 9(4):203.

2. Relative amplitude preservation in high-resolution shallow reflection seismic: a case study from Fore-Sudetic Monocline, Poland / K. CICHOSTĘPSKI, J. DEC, A. KWIETNIAK // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2019 vol. 67 iss. 1, s. 77–94. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-19. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11600-018-00242-6.pdf

3. Resolution enhancement with relative amplitude preservation for unconventional targets / Anna KWIETNIAK, Kamil CICHOSTĘPSKI, Kaja PIETSCH // Interpretation ; ISSN 2324-8858. — 2018 vol. 6 iss. 3, s. SH59–SH71. — Bibliogr., Abstr.

4. Interpretation of a gas chimney in the Polish Carpathian Foredeep based on integrated seismic and geochemical data / Paweł MARZEC, Henryk SECHMAN, Monika KASPERSKA, Kamil CICHOSTĘPSKI, Piotr GUZY, Kaja PIETSCH, Szczepan J. PORĘBSKI // Basin Research ; ISSN 0950-091X. — 2018 vol. 30 suppl. 1, s. 210–227. — Bibliogr. s. 225–227, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-05. — tekst: https://goo.gl/3CjZi9

5. Połączenie wyników interpretacji zdjęć sejsmicznych oraz profilowań geofizyki otworowej na obszarze koncesji Wejherowo oraz koncesji bałtyckiej — [Combining results of the seismic and well logging data interpretation in the Wejherowo and Baltic Sea area concessions] / Kaja PIETSCH, Kamil CICHOSTĘPSKI, Monika KASPERSKA // W: Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : Drukarnia GOLDDRUK Wojciech Golachowski, 2017. — ISBN: 978-83-7464-915-5. — S. 408–435. — Bibliogr. wspólna dla wszystkich rozdziałów s. 490–500

6. Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów : praca zbiorowa — [Construction of the Lower Paleozoic extent’s maps, biostratigraphy and analysis of tectonic evolution of the marginal zone of the East European Platform for estimation of unconventional hydrocarbon deposits distribution] / pod red. Jana GOLONKI, Sławomira BĘBENKA ; aut. Jan GOLONKA, Kaja PIETSCH, Szczepan PORĘBSKI, Tadeusz SŁOMKA, Marek WENDORFF, Anna WAŚKOWSKA, Jerzy DEC, Bartosz PAPIERNIK, Dariusz BOTOR, Sławomir BĘBENEK, Jan BARMUTA, Kamil CICHOSTĘPSKI, Maria BARMUTA, Renata STADNIK, Grzegorz MACHOWSKI, Paulina KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Anna KWIETNIAK, Paweł POPRAWA, Monika KASPERSKA, Michał MICHNA, Gabriel ZĄBEK, Justyna ZAJĄC, Bartłomiej LIANA, Piotr GUZY, [et al.]. — [Cieszyn] : Wydawnictwo Arka, 2017. — 502 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-948482-0-0

7. Ocena właściwości złoża siarki na podstawie parametrów geomechanicznych wyznaczonych z danych sejsmicznych — Evaluation of sulphur deposit properties on the basis of geomechanical parameters / Jerzy DEC, Kamil CICHOSTĘPSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 203–216. — Bibliogr. s. 215–216, Streszcz., Abstr.

8. Niekonwencjonalne złoża typu \emph{shale gas} w obrazie sejsmicznym — [Seismic response of unconventional shale gas reservoirs] / Kamil CICHOSTĘPSKI, Jerzy DEC, Kaja PIETSCH // W: XVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo: człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew: materiały konferencjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62922-75-8. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

9. Geomechanical properties of shale gas reservoirs in Poland Baltic Basin using AVO analysis and inversion / K. CICHOSTĘPSKI, M. KASPERSKA // W: Vienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : Wiley], 2016. — Dysk Flash. — Na dysku Flash dod.: workshop proceedings. — eISBN 978-94-6282-186-6. — e-ISBN: 978-94-6282-185-9. — ISSN 2214-4609. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3, Summ.

10. Rock physics templates based on well logging data of the shale gas formations from Baltic Basin, Poland : abstract / Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : s. n.], 2018. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/WAWRZYNIAK.pdf

11. Wybrane modele Rock Physics zastosowane do oceny własności sprężystych i zbiornikowych gazonośnych skał łupkowych w oparciu o dane geofizyki otworowej — Selected Rock Physics Models used for evaluation of elactic and reservoir properties of gas-saturated shales based on well logging data / Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: Geopetrol 2018 : rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : [Zakopane–Kościelisko, 17–20.09.2018] : materiały konferencyjne = Development of hydrocarbon exploration and production technologies. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, 2018. — ISBN: 978-83-65649-27-0. — S. 365–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak