Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Potential methods
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-204-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Methods of qualitative and quantitative interpretation of potential fields data for recognition of the near-surface part of the rockmass and in the mining industry. Specialist methods used in the environmental magnetism research.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has a broad knowledge of the microgravimetric method, knows the possibilities of its use for the recognition of the near-surface part of the rockmass. GFI2A_W02, GFI2A_W07, GFI2A_W01 Kolokwium,
Egzamin,
Projekt
M_W002 Knows and understands the principles of microgravimetric underground and borehole research, their acquisition, processing and interpretation. GFI2A_W04, GFI2A_W06, GFI2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student knows the possibility of using magnetometry in environmental and near-surface studies. GFI2A_W04, GFI2A_W01, GFI2A_W08 Projekt,
Kolokwium,
Egzamin
M_W004 Student knows the methods of magneto-mineralogical research and the interrelationships between physical parameters found in the environmental magnetic studies. GFI2A_W06, GFI2A_W01, GFI2A_W08 Projekt,
Kolokwium,
Egzamin
M_W005 Student is able to interpret the results of research with regard to data from various sources (geological, tectonic, drilling, pedological, geochemical, geophysical). GFI2A_W02, GFI2A_W03, GFI2A_W11 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to independently design microgravimetric studies, process data and perform their interpretation. GFI2A_U14, GFI2A_U07, GFI2A_U03 Projekt,
Kolokwium
M_U002 Student is able to process data and interpret results from borehole gravimetry and mining microgravimetry. GFI2A_U09, GFI2A_U07, GFI2A_U03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 He can design environmental magnetic research taking into account the research problem and the current state of knowledge. GFI2A_U07, GFI2A_U04, GFI2A_U10 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 It complements the knowledge on its own with the use of various available sources. GFI2A_K04, GFI2A_K01 Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has a broad knowledge of the microgravimetric method, knows the possibilities of its use for the recognition of the near-surface part of the rockmass. + - + - - - - - - - -
M_W002 Knows and understands the principles of microgravimetric underground and borehole research, their acquisition, processing and interpretation. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student knows the possibility of using magnetometry in environmental and near-surface studies. - - - - - - - - - - -
M_W004 Student knows the methods of magneto-mineralogical research and the interrelationships between physical parameters found in the environmental magnetic studies. - - - - - - - - - - -
M_W005 Student is able to interpret the results of research with regard to data from various sources (geological, tectonic, drilling, pedological, geochemical, geophysical). - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to independently design microgravimetric studies, process data and perform their interpretation. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to process data and interpret results from borehole gravimetry and mining microgravimetry. - - - - - - - - - - -
M_U003 He can design environmental magnetic research taking into account the research problem and the current state of knowledge. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 It complements the knowledge on its own with the use of various available sources. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Micrograwimetric method – specificity of the method, error analysis, determining the reliability of the anomaly, Euler deconvolution. Mining microgravimetry – underground research, linking research results with seismic emission. Borehole gravimetry – determining the density of the layers. Examples of microgravimetry applications in the surface protection.
Physical parameters and indicators used in the environmental magnetism.
The soil magnetometry (geological, chemical and biological processes that give rise to the occurrence of magnetic minerals in the environment).
Measurements of magnetic parameters in the field and in the laboratory.
Magnetic methods in assessment of soil pollution.
Application of magnetic gradients in near-surface studies.

Ćwiczenia laboratoryjne (60h):

Quantitative and qualitative interpretation of microgravimetric data. Density analysis in mining shafts and boreholes. Processing data of the vertical gradient of gravity. Calculations of corrections of underground microgravimetric measurements.
Magnetic susceptibility measurements of soils and rocks samples.
The soil magnetometry – acquisition procedures, calculations of parameters and indicators, interpretation, conclusions.
Measurements of the gradient of the Earth’s magnetic field – qualitative and quantitative interpretation of magnetic data.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is conveyed in the form of a multimedia presentation in conjunction with a classic whiteboard lecture enriched with demonstrations related to the presented issues.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During the laboratory classes, students solve the practical problem on their own, choosing the appropriate tools. The trainer stimulates the group to reflect on the problem, so that the results obtained have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Exercise result= average of the results for the projects carried out .
The result for the exercises consists of:
– positive results for the projects performed during the course,
- attendance at at least 85% of laboratory classes

Failure to deliver projects to the teacher by the deadline set by him means an failing grade of the project in question.
An insufficient grade of completed projects can be corrected once on the dates given by the teacher.
In the case of absence from laboratory classes higher than 50%, the student can not receive a positive result for the exercise.
A student may take the exam only after obtaining a positive grade from laboratory classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes getting to know the next content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and clarify doubts. Audio-visual registration of a lecture requires the consent of the lecturer.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare himself/herself for the subject of the exercise, which may be verified by means of an oral or written colloquium.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final result = Average result from exam and exercise, assuming that both components are positive.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The student independently completes the knowledge from the classes during which he or she was absent. Any uncertainties may be solved during the consultation hours of the lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

pozytywne zaliczenie zajeć z grawimetrii na I stopniu studiów inżynierskich

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Blakely R. J., Potential theory in gravity and magnetic application, Cambridge University Press, Cambridge, 1996
Telford W. M., Geldart L.P., Sheriff R.E, Applied Geophysics sec. ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1990
Jacoby W., Smilde P.L., Gravity Interpretation, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009
Sharma P.V., Environmental and engineering geophysics, Cambridge, University Press, Cambridge, 199
Grabowska T., 2013, “Magnetometria stosowana w badaniach środowiska”, Wydawnictwa AGH, t. II, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Łój Monika, Porzucek Sławomir, 2015, An example of subsurface microgravimetric survey, SGEM 2015, Vol. 1, Geology, mineral processing, oil and gas exploration, 743–749.

Sławomir Porzucek, Tomasz Lipecki, Janusz Madej, Wojciech Jaśkowski, Monika Łój, Mikołaj Skulich, 2007,
Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1752. Górnictwo, 405–421.

Sławomir Porzucek, Marek Cała, Janusz Madej, 2008, Grawimetryczne odwzorowanie geomechanicznego modelu stref rozluźnień w otoczeniu starego wyrobiska, Górnictwo i Geoinżynieria AGH, r. 32 z. 1, 303–310.

Janusz Madej, Monika Łój, Sławomir Porzucek, 2012, Badania grawimetryczne dla potrzeb budowy autostrad, Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, nr 1, s. 63–68.

Monika Łój, 2014, Microgravity monitoring discontinuous terrain deformation in a selected area of shallow coal extraction, SGEM2014 Vol. 1, Geology, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration, 521–528.

Tomasz Gonet, Anna Wojas, 2016, “Investigations of magnetic properties of soils in the Cisna – Wetlina Landscape Park” Geology, Geophysics and Environment, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Vol. 42, No 1, p. 7-19

Anna Wojas, 2017, “The magnetic susceptibility of soils in Krakow, southern Poland” Acta Geophys. doi:10.1007/s11600-017-0041-x

Mikołaj Łyskowski, Bernadetta Pasierb, Marta Wardas-Lasoń, Anna Wojas, 2018, “Historical anthropogenic layers identification by geophysical and geochemical methods in the Old Town area of Krakow (Poland)”
Catena 163 (2018) 196-203. https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.12.012

Informacje dodatkowe:

Brak