Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Processing And Interpretation Of Well Logging Data
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-205-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Krakowska Paulina (krakow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module prepares for interpretation of well logs and results of laboratory measurement results on core samples in order to determine the reservoir parameters.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować sekwencję przetwarzania w geofizyce otworowej: dopasowanie głębokościowe, korekta sztucznych anomalii, właściwe dopasowanie sekcji poszczególnych profilowań, uzupełnianie brakujących sekcji profilowań, zmiana kroku próbkowania GFI2A_W10, GFI2A_U14, GFI2A_W06, GFI2A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować poprawki na środowisko pomiarowe w geofizyce otworowej, ocenić parametry pozorne w geofizyce otworowej - wpływ otworu – średnicy i parametrów płuczki (oporności i gęstości oraz naturalnej promieniotwórczości), wpływ ciśnienia i temperatury GFI2A_W10, GFI2A_U14, GFI2A_W06, GFI2A_U12, GFI2A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna modele do obliczenia parametrów petrofizycznych na podstawie wyników profilowań geofizyki otworowej GFI2A_W10, GFI2A_U14, GFI2A_W06, GFI2A_U12, GFI2A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna zastosowanie wyników badań laboratoryjnych w analizie petrofizycznej oraz umie je dowiązać do profilowań geofizyki otworowej GFI2A_W10, GFI2A_U14, GFI2A_W06, GFI2A_U12, GFI2A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 Zna i rozumie przydatność oraz umie zastosować wykresy krzyżowe w celu uzyskania wstępnej informacji na temat składu mineralnego i nasycenia skał; zna i umie wykorzystać zasady normalizacji jako metody szybkiej analizy profilowań geofizyki otworowej, umie zastosować do wyznaczania stref produktywnych GFI2A_W10, GFI2A_U14, GFI2A_W06, GFI2A_U12, GFI2A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 Rozumie zasady i umie stosować przetwarzanie oraz interpretację danych geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania: GeoWin, TechLog (Schlumberger), IP (Lloyd's Register) GFI2A_W10, GFI2A_U14, GFI2A_W06, GFI2A_U12, GFI2A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GFI2A_U14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki otworowej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych i geologicznych GFI2A_K03, GFI2A_K04, GFI2A_U14, GFI2A_U12 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować sekwencję przetwarzania w geofizyce otworowej: dopasowanie głębokościowe, korekta sztucznych anomalii, właściwe dopasowanie sekcji poszczególnych profilowań, uzupełnianie brakujących sekcji profilowań, zmiana kroku próbkowania - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować poprawki na środowisko pomiarowe w geofizyce otworowej, ocenić parametry pozorne w geofizyce otworowej - wpływ otworu – średnicy i parametrów płuczki (oporności i gęstości oraz naturalnej promieniotwórczości), wpływ ciśnienia i temperatury - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna modele do obliczenia parametrów petrofizycznych na podstawie wyników profilowań geofizyki otworowej - - + - - - - - - - -
M_W004 Zna zastosowanie wyników badań laboratoryjnych w analizie petrofizycznej oraz umie je dowiązać do profilowań geofizyki otworowej - - + - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie przydatność oraz umie zastosować wykresy krzyżowe w celu uzyskania wstępnej informacji na temat składu mineralnego i nasycenia skał; zna i umie wykorzystać zasady normalizacji jako metody szybkiej analizy profilowań geofizyki otworowej, umie zastosować do wyznaczania stref produktywnych - - + - - - - - - - -
M_W006 Rozumie zasady i umie stosować przetwarzanie oraz interpretację danych geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania: GeoWin, TechLog (Schlumberger), IP (Lloyd's Register) - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki otworowej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych i geologicznych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 34 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 49 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (60h):

Sequence of well log processing: depth shifting, correction of artificial anomalies, proper adjustment of sections of individual logs, change of the sampling, corrections to the measurement environment in well logging, apparent parameters in well logging, impact of well – diameter and mud parameters (resistivity and density as well as natural radioactivity), pressure and temperature influence. Cross plots to obtain preliminary information on mineral composition and rock saturation. Calculations of petrophysical parameters based on individual logs in interpretation systems. Interpretation of well logs in combination with the results of laboratory measurement results on core samples. Comprehensive interpretation of well logging in terms of determination of mineral composition, volume of clay, porosity and saturation using specialized programs, eg: GeoWin, Techlog (Schlumberger), IP (Lloyd’s Register).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Participation in classes is obligatory.
2. The condition for obtaining a credit is correct performance of tasks and projects.
3. It is allowed 1 improvement of the project, 2 improvement of the test.
4. The student obtains a positive credit from the course, if he / she successfully passes all the projects and tests.
5. Two justified absences are allowed.
6. The date and form of the test and project improvement is determined individually with the teacher.
7. The credit assessment is issued on the basis of grades from projects and tests. OC = (0.4 * grade from projects) + (0.6 * grade from test)

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OC = (0.4 * grade from classes) + (0.6 * average from all exam grades)
OC will be adjusted for the student’s activity during classes

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The condition for getting a pass is to take part in all classes. In the case when the student can not participate in the classes (2 justified absences are allowed), he/she performs the exercise alone and sends the teacher classes to pass. If the exercise is done correctly, the trainer completes the exercise, if it is incorrectly done – the teacher sends back the improvement. One improvement per project is acceptable. The student is also obliged to pass all tests, and in the event of a justified absence – to pass it within 7 days from the end of the dismissal on the date set by the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

entry for the second semester of the second-cycle program, basic knowledge of well logging and petrophysics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rider M., The Geological Interpretation of Well logs. 2002
2. Ellis D.V., Singer J.M., Well logging for Earth Scientists. 2008
3. Jarzyna J. (Red.) 2002 i 2007 – Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki otworowej, system GeoWin, cz, I i II.,
4. Asquith G., Krygowski D., Basic Well Log Analysis. 2004
5. Schlumberger. Log Interpretation Principles/Applications. 1989
6. Jarzyna J., Bała M. & Zorski T. 1997. Metody geofizyki otworowej. Pomiary i interpretacja. Wydawnictwa AGH, Kraków
7. Plewa M., Plewa S., 1993. Petrofizyka. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analysis and modelling of petrophysical parameters of the Main Dolomite Formation on the basis of well logging and seismic data / Magdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 vol. 38 no. 3, s. 317–326. — Bibliogr. s. 326, Abstr.
2. Analysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs / K. WAWRZYNIAK-GUZ, J. A. JARZYNA, M. ZYCH, M. BAŁA, P. I. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK // W: Vienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : Wiley], 2016. — Dysk Flash. — Na dysku Flash dod.: workshop proceedings. — eISBN 978-94-6282-186-6. — e-ISBN: 978-94-6282-185-9. — ISSN 2214-4609. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Summ.
3. Aplikacja TOC w systemie GeoWin do obliczania całkowitej zawartości węgla organicznego w skałach na podstawie profilowań geofizyki otworowej — TOC application for calculation of total organic carbon content in rocks on the basis of well logging in GeoWin system / Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Jerzy KARCZEWSKI, Jadwiga JARZYNA // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 575–579. — Bibliogr. s. 578, Streszcz., Abstr.
4. Applying the Artificial Neural Network to laboratory and well logging data for TOC prediction and well logging data for TOC prediction and model verification using TOC Application (Geo Win) : abstract / Edyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Jerzy KARCZEWSKI // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : s. n.], 2018. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Puskarczyk_etal.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5. Badanie współczynnika zwięzłości m w klastycznych utworach czerwonego spągowca i miocenu — [Investigation of the m cohesiveness coeficient in the clastic formations of Rotliegende and miocene] / Paulina KRAKOWSKA, Jadwiga JARZYNA // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 723–726. — Bibliogr. s. 726, Streszcz., Abstr.
6. Charakterystyka ogniwa iłowców bitumicznych z Jantaru oraz formacji iłowców z Sasina na podstawie elektrofacji wyznaczonych metodami statystycznymi (PCA, CA, ANN) — Characteristics of shales from Jantar Member and Sasino Formation based of electrofacies designated by statistical methods (PCA, CA, ANN) / Edyta PUSKARCZYK, Jadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 547–551. — Streszcz., Abstr.
7. Charakterystyka petrofizyczna skał sylurskich i ordowickich w basenie bałtyckim na podstawie wyników badań laboratoryjnych i geofizyki otworowej — Petrophysical characteristics of the Silurian and Ordovician formations in the Baltic Basin on the basis of laboratory results and well logging / Jadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 473–477. — Bibliogr. s. 477, Streszcz., Abstr.
8. Classification of Polish shale gas formations from Baltic Basin, Poland based on well logging data by statistical methods / Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Paulina I. KRAKOWSKA, Jadwiga A. JARZYNA // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-57-5. — S. 761–768. — Bibliogr. s. 768, Abstr.
9. Combined interpretation of well logs, laboratory results and seismic data in the Miocene sandy-shaly thinly-bedded formation / Jadwiga A. JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC // W: AAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18\textsuperscript {th} – 19\textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], 2015. — S. 92
10. Digital rock models of Precambrian and Paleozoic tight formations from Poland / Paulina Izabela KRAKOWSKA // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2017 vol. 61 no. 4, s. 896–907. — Bibliogr. s. 906–907. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-25. — tekst: https://goo.gl/1Yjhyx
11. Dobór metod empirycznych wyznaczania całkowitej zawartości węgla organicznego TOC wykorzystujących profilowania geofizyki otworowej w skałach łupkowych basenu bałtyckiego — Selection of empirical methods based on well logging to calculate the total organic carbon content in Baltic basin’s shale gas resevoir / Sebastian Waszkiewicz, Jerzy KARCZEWSKI, Paulina KRAKOWSKA, Jadwiga JARZYNA // W: Geopetrol 2018 : rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : [Zakopane–Kościelisko, 17–20.09.2018] : materiały konferencyjne = Development of hydrocarbon exploration and production technologies. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, 2018. — ISBN: 978-83-65649-27-0. — S. 301–307. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Abstr.
12. Dobór parametrów petrofizycznych węglanowych skał zbiornikowych w celu podwyższenia dokładności wyznaczenia współczynnika nasycenia wodą — Selection of petrophysical parameters to improve water saturation in carbonate reservoirs / Jadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2010 R. 66 nr 7, s. 547–556. — Bibliogr. s. 556
13. Dopasowanie systemu GeoWin do zadań związanych z przetwarzaniem i interpretacją profilowań geofizyki otworowej w skałach łupkowych — [Adapting the GeoWin system to processing and interpretation of well logging in shale rocks] / Krzysztof Marzencki, Jerzy KARCZEWSKI, Paulina KRAKOWSKA // W: Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : Drukarnia GOLDDRUK Wojciech Golachowski, 2017. — ISBN: 978-83-7464-915-5. — S. 455. — Bibliogr. wspólna dla wszystkich rozdziałów s. 490–500
14. Estymacja parametru NetPay w systemie Geographix Landmark Graphix Co. — [NetPay attribute estimation in Geographix Landmark Graphix Co.] / Magdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: XVI krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Toruń, 28–30 września 2011. — [Toruń : s. n.], 2011. — S. [1–7]. — Bibliogr. s. 7. — Toż W: Landmark 2011 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 7. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki, Kraków
15. Fit of time and velocity from well logging and seismic / P. KRAKOWSKA // W: Vienna’11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors’ catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–3], SP40. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego
16. Heterogeneity analysis of the Polish shale gas formations based on results of laboratory measurements / Paulina KRAKOWSKA, Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Marcin ZYCH // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-57-5. — S. 817–823. — Bibliogr. s. 823, Abstr.
17. Heterogeneity of Silurian and Ordovician shale gas deposits in Poland investigated by factor analysis applied to well logging data / WAWRZYNIAK-GUZ K., JARZYNA J. A., ZYCH M., BAŁA M., KRAKOWSKA P. I., PUSKARCZYK E. // W: 35\textsuperscript{th} International Geological Congress [Dokument elektroniczny] : [27 August – 4 September 2016, Cape Town, South Africa]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Africa : s. n.], 2016. — S. [1–3], art. no. 2456. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.americangeosciences.org/sites/default/files/igc/2456.pdf [2017-01-17]. — Bibliogr. s. 3
18. Influence of cementation factor on water saturation in carbonates of Main Dolomite in North-West Poland / P. KRAKOWSKA, M. NIEPSUJ // W: Barcelona’10 [Dokument elektroniczny] : 72\textsuperscript{nd} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010 : a new spring for geoscience : 14–17 June 2010, Barcelona : conference proceedings & exhibitors’ catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : EAGE, 2010, 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-86-3. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Summ.
19. Laboratory measurements and well logging for digital rocks models of Palaeozoic tight sedimentary rocks from Poland / Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Jadwiga A. JARZYNA // W: AAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18\textsuperscript {th} – 19\textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], 2015. — S. 89–90
20. Modele prędkościowe na potrzeby sejsmiki na podstawie profilowań geofizyki otworowej — Velocity models for seismics based on well log data / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Paulina KRAKOWSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 3, s. 447–473. — Bibliogr. s. 472, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-03/Geologia_2011_3_05.pdf
21. Multi-method approach to velocity determination from acoustic well logging / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Paulina KRAKOWSKA // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2013 vol. 83 iss. 2, s. 133–147. — Bibliogr. s. 147, Abstr.
22. Multivariate statistical methods for characterizing Palaeozoic shale formations based on well logs and lab data / Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Paulina I. KRAKOWSKA, Jadwiga A. JARZYNA // W: AAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18\textsuperscript {th} – 19\textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], 2015. — S. 97
23. Opracowanie aplikacji {TOC} do obliczania całkowitej zawartości węgla organicznego — [Development of TOC application to calculate total organic carbon] / Jerzy KARCZEWSKI, Paulina KRAKOWSKA // W: Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : Drukarnia GOLDDRUK Wojciech Golachowski, 2017. — ISBN: 978-83-7464-915-5. — S. 471–476. — Bibliogr. wspólna dla wszystkich rozdziałów s. 490–500
24. Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów : praca zbiorowa — [Construction of the Lower Paleozoic extent’s maps, biostratigraphy and analysis of tectonic evolution of the marginal zone of the East European Platform for estimation of unconventional hydrocarbon deposits distribution] / pod red. Jana GOLONKI, Sławomira BĘBENKA ; aut. Jan GOLONKA, Kaja PIETSCH, Szczepan PORĘBSKI, Tadeusz SŁOMKA, Marek WENDORFF, Anna WAŚKOWSKA, Jerzy DEC, Bartosz PAPIERNIK, Dariusz BOTOR, Sławomir BĘBENEK, Jan BARMUTA, Kamil CICHOSTĘPSKI, Maria BARMUTA, Renata STADNIK, Grzegorz MACHOWSKI, Paulina KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Anna KWIETNIAK, Paweł POPRAWA, Monika KASPERSKA, Michał MICHNA, Gabriel ZĄBEK, Justyna ZAJĄC, Bartłomiej LIANA, Piotr GUZY, [et al.]. — [Cieszyn] : Wydawnictwo Arka, 2017. — 502 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-948482-0-0
25. Profilowanie otworowe z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego i badania NMR na próbkach skalnych dla oceny skał zbiornikowych — Results of MRIL well logging and NMR laboratory experiments for reservoir rocks evaluation / Jadwiga JARZYNA, Dagmara Maziarka, Piotr Pasek, Jolanta Klaja, Paulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 t. 65 nr 2, s. 109–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/iKhGl2
26. Reservoir properties determination from NMR data in laboratory measurements and well logging – carbonate example / Jadwiga A. JARZYNA, Edyta PUSKARCZYK, Paulina I. KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Dagmara Maziarka // W: VIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, 5\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology ; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, 2015. — Na s. red.: cop. 2014. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 407–410. — Bibliogr. s. 410, Abstr.
27. Rozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki — [Spatial distribution of petrophysical parameters on the basis of laboratory results, well logging and seismics] / Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Maria BAŁA, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH, Michał Gruszczyk ; red. nauk. Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki. — Kraków : Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, 2013. — 128 s.. — Bibliogr. s. 127–128. — ISBN: 978-83-88927-36-2
28. Scaling of high resolution laboratory and well logging data on the basis of resistivity imaging logs and macroscopic geological core description, Baltic Basin shale gas formation case study : abstract / J. A. JARZYNA, P. I. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK, K. WAWRZYNIAK-GUZ, M. ZYCH // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : s. n.], 2018. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Jarzyna-et-al.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie
29. Shale gas in Poland / Jadwiga A. JARZYNA, Maria BAŁA, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Anna STRZĘPOWICZ, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Dariusz WIĘCŁAW, Jerzy ZIĘTEK // W: Advances in natural gas emerging technologies / eds. Hamid A. Al-Megren, Rashid H. Altamimi. — Rijeka : INTech, cop. 2017. — ISBN: 978-953-51-3433-6 ; e-ISBN: 978-953-51-3434-3. — S. 191–210. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Z5Fyfh [2017-09-27]. — Bibliogr. s. 208–210, Abstr.
30. Skalowanie informacji petrofizycznej uzyskanej na podstawie wyników badań laboratoryjnych, geofizyki otworowej i sejsmiki — Scaling petrophysical data from laboratory measurements, well logging and seismics / Jadwiga JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 365–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
31. Skalowanie profilowań geofizyki otworowej dla utworzenia sejsmicznych modeli prędkościowych — Scaling of well log data for building seismic velocity models / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Paulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2013 R. 69 nr 5, s. 368–379. — Bibliogr. s. 379, Streszcz.
32. Spatial distribution of petrophysical properties on the basis of laboratory results, well logging and seismic data / Jadwiga A. JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Jakub Bielecki, Wojciech M. Kwiatek, Michał Gruszczyk // Geosciences and Engineering : A Publication of the University of Miskolc ; ISSN 2063-6997. — 2012 vol. 1 no. 2, s. 87–92. — Bibliogr. s. 92. — 23rd Conference on Earth science and environmental protection : Miskolc, 27–29 September, 2012
33. Total Organic Carbon from well logging in shale gas and tight formations / Jawiga A. JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Marcin ZYCH // W: VIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, 5\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology ; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, 2015. — Na s. red.: cop. 2014. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 354–358. — Bibliogr. s. 358, Abstr.
34. Variability of shales in the sweet spots of the Polish shale gas plays on the basis of laboratory and well logging data / PUSKARCZYK Edyta, WAWRZYNIAK-GUZ Kamila, KRAKOWSKA Paulina, JARZYNA Jadwiga // W: GeoShale 2014 : recent advances in geology of fine-grained sediments : 24–26 September 2014, Warsaw, Poland : book of abstracts / Polish Geological Institute – National Research Institute. — Warsaw : PGI – NRI, 2014. — Na okł. dod.: The 2\textsuperscript{nd} international conference dedicated to mudrocks. — ISBN: 978-83-7863-381-5. — S. 76
35. Wybrane aspekty skalowania profilowań geofizyki otworowej na potrzeby sejsmiki — Scaling of well log data for velocity models in seismics / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 3, s. 401–445. — Bibliogr. s. 444, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-03/Geologia_2011_3_04.pdf
36. Wyznaczenie elektrofacji w sylursko-ordowickich formacji łupkowych z rejonu basenu bałtyckiego na podstawie profilowań geofizyki otworowej z zastosowaniem samoorganizujących się sieci neuronowych — Determination of electrofacies in Silurian-Ordovician sweet spots in the shale formation from the Baltic Basin on the basis of well log data with the use of self-organizing neural networks / Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Paulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Jadwiga JARZYNA // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 589–593. — Bibliogr. s. 592, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

none