Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seismology And Mining Seismometry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-209-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kwietniak Anna (akwt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Advanced problems of seismology and mining seismology will be introduced during the course.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows and understands the mathematical and statistical methods needed for the description of seismology GFI2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student knows and understands mathematical, statistical and computational rules needed for processing and interpretation of seismological data. GFI2A_W11, GFI2A_W09 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can use specific software needed for processing and interpretation of seismological data. GFI2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student knows the methodology of seismology application to engineering problems GFI2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Knows influence of seismic hazard on environment and society and knows the risk connected with seismic hazard assessment. GFI2A_K04 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows and understands the mathematical and statistical methods needed for the description of seismology + - + - - - - - - - -
M_W002 Student knows and understands mathematical, statistical and computational rules needed for processing and interpretation of seismological data. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can use specific software needed for processing and interpretation of seismological data. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student knows the methodology of seismology application to engineering problems - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Knows influence of seismic hazard on environment and society and knows the risk connected with seismic hazard assessment. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

RAy appraoch in seismology,
1D velocity model.
Energy of seismic waves,
Wave attenuation,
Seismic phases and travel times,
Seismic sources,
Earthquake location,
Seismic source Parameters.
Fault plane solution.
Seismic arrays,
Earthquake prediction,
Seismic vibration transfer to the surface objects,
Seismic hazard

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Seismic waves identification and picking on the seismogram.
Earthquake location,
Fault plane solution.
Determining of seismic source parameters.
Site parameters determination.
Characterization of the seismic vibration transfer.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final test

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final test (covering lecture and class material)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Students are obligated to understand solutions to the exercises solved during the absence (evaluated during the final test)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bozorgnia Y., Earthquake engineering : from engineering seismology to performance-based engineering, 2004, Boca Raton
Gibowicz S., A. Kijko, An introduction to mining seismology, 1994, San Diego
Shearer P., Introduction to seismology, 1999, Cambridge

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Detection of the Long Period Long Duration (LPLD) events in time- and frequency-domain / Anna KWIETNIAK // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572

Informacje dodatkowe:

Brak