Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geophysical monitoring
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-301-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bania Grzegorz (bania@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student will learn techniques for monitoring the geological environment and anthropogenic objects using selected geoelectrical and seismic methods.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows and understands physical phenomena applied in geophysical monitoring. GFI2A_W01 Projekt
M_W002 Student is familiar with the most important problems in the field of geophysical monitoring, understands the connection of this knowledge with geology and is able to analyse the results of geophysical survey. GFI2A_W07, GFI2A_W08, GFI2A_W06, GFI2A_W05 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to apply basic geoelectrical and seismic methods to perform measurements in the monitoring technique. GFI2A_U09, GFI2A_U01, GFI2A_U08, GFI2A_U04 Projekt,
Kolokwium
M_U002 Student is able to process and interpret the results of monitoring measurements in terms of a given research problem. GFI2A_U10, GFI2A_U11, GFI2A_U08 Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student understands the need to constantly update his knowledge in the field of geophysical monitoring. GFI2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows and understands physical phenomena applied in geophysical monitoring. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student is familiar with the most important problems in the field of geophysical monitoring, understands the connection of this knowledge with geology and is able to analyse the results of geophysical survey. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to apply basic geoelectrical and seismic methods to perform measurements in the monitoring technique. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to process and interpret the results of monitoring measurements in terms of a given research problem. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the need to constantly update his knowledge in the field of geophysical monitoring. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Natural and anthropogenic factors influencing the change of physical parameters of the geological centre and anthropogenic objects over time. The specificity of measurement conditions in the monitoring of a given centre by geoelectrical and seismic methods. Measurement systems and technique in selected geoelectrical (i.a. electrical resistivity tomography) and seismic methods. Methods of modeling and inversion in the monitoring of a given centre. Examples of the application of geoelectrical and seismic methods in the monitoring of geological centre and anthropogenic objects, including, i.a., flood embankments, water dams, landslides, groundwater contamination, exploitation of deposits.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Work on projects concerning the application of selected geoelectrical and seismic methods in monitoring of the geological centre and anthropogenic objects. These issues may include monitoring of:
1) the condition of the hydrogeological environment in the vicinity of chemical waste disposal sites;
2) engineering objects (e.g. flood embankments, water dams);
3) the condition of the building foundation;
4) subsurface zone of underground mining area;
5) landslides;
6) the level of deposits exploitation;
7) structural changes of the geological centre.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During laboratory classes, students independently solve a practical problem by selecting appropriate tools. The teacher stimulates the group to reflect on the problem, so that the obtained results have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Positive passing of all projects and tests is required. Students create and give their own projects to the teacher. If the project or test is failed, the student is entitled to one correction. For correction, the same requirements apply as for the first approach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes takes place on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is equal to the average of grades from all projects and tests. The grade can be modified based on activity during classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In consultation with the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of geophysics acquired after completing undergraduate studies.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Everett, M., (2013). Near-Surface Applied Geophysics. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139088435

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bania G., (2018). ERT method in the study of chemical pollution of the hydrogeological environment – numerical analysis of 2D and 3D models. E3S Web of Conferences, vol. 66, art. no. 01007, s. 1–8. AG 2018: 4th international conference on Applied Geophysics, Cracow, Poland, June 28-29, 2018.

Niedojadło Z., Piwowarski W., Mościcki W.J., Sopata P., Stoch T., Bania G., Ćwiklik M., (2016). Wpływ lokalnej, przypowierzchniowej budowy geologicznej na deformacje powierzchni terenu w warunkach podziemnej eksploatacji górniczej. Przegląd Górniczy, t. 72 nr 1, s. 18–26.

Bania G., Ćwiklik M., (2015). Study of a Subsurface Zone Condition in the Vicinity of an Industrial Waste
Heap with ERT Method. 77th EAGE Conference & Exhibition 2015, Madrid, June 1–4, Th SP2 12.

Mościcki W.J., Bania G., Ćwiklik M., Borecka A., (2014). DC resistivity studies of shallow geology in the
vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland). Studia Geotechnica et
Mechanica, vol. 36, no. 1, s. 63–70.

Bania G., Ćwiklik M., (2014). Combined 2D resistivity imaging and penetrometer-based resistivity profiling – example of field studies. 76th EAGE Conference & Exhibition 2014, Amsterdam, June 16–19, Tu SP2 02.

Bania G., Ćwiklik M., (2014). Study of a dung heap impact on electrical properties of a subsurface zone – geoelectrical research. 76th EAGE Conference & Exhibition 2014, Amsterdam, June 16–19, Tu SP2 06.

Informacje dodatkowe:

-