Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Reservoir Geophysics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-306-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Definition of reservoir geophysics as regards to hydrocarbon deposits and water deposits and the others, differences between reservoir geophysics and prospecting geophysics, planning geological recognition and geophysical prospecting for various deposits. Relation between structural geology, sedimentology vs. seismic and well logging ability to recognize hydrocarbon traps of different types

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie definicję geofizyki złożowej w zakresie poszukiwania węglowodorów i wody oraz innych bogactw naturalnych; zna i rozumie różnice między geofizyką poszukiwawczą i złożową, wie na czym polega planowanie prac poszukiwawczych oraz działań w zakresie złożowej dla różnych typów złóż GFI2A_U09, GFI2A_W10, GFI2A_W07, GFI2A_W04, GFI2A_W05 Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Wie na czym polegają i potrafi zaplanować kompleksowe badania łączące wyniki geologii strukturalnej i sedymentologii oraz sejsmiki i geofizyki otworowej w celu rozpoznawania różnego typu pułapek dla węglowodorów i wody GFI2A_U09, GFI2A_W10, GFI2A_W07, GFI2A_U02, GFI2A_U04, GFI2A_W05 Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Zna zestawy pomiarowe, sposób wykonania badań i umie wykonać interpretację w zakresie geofizyki otworowej w otworach produkcyjnych GFI2A_U09, GFI2A_U11, GFI2A_W10, GFI2A_W07, GFI2A_U04, GFI2A_W05 Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna , rozumie i potrafi wykorzystać zależność między prędkością fal sprężystych z profilowania akustycznego, profilowania prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego oraz prędkością w sejsmice; umie uwzględnić wpływ niejednorodności ośrodka skalnego, dyspersji i tłumienia na prędkość fal sejsmicznych GFI2A_U11, GFI2A_W10, GFI2A_W07, GFI2A_U02, GFI2A_U04, GFI2A_W05 Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych GFI2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie definicję geofizyki złożowej w zakresie poszukiwania węglowodorów i wody oraz innych bogactw naturalnych; zna i rozumie różnice między geofizyką poszukiwawczą i złożową, wie na czym polega planowanie prac poszukiwawczych oraz działań w zakresie złożowej dla różnych typów złóż + - - + - - - - - - -
M_W002 Wie na czym polegają i potrafi zaplanować kompleksowe badania łączące wyniki geologii strukturalnej i sedymentologii oraz sejsmiki i geofizyki otworowej w celu rozpoznawania różnego typu pułapek dla węglowodorów i wody + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zestawy pomiarowe, sposób wykonania badań i umie wykonać interpretację w zakresie geofizyki otworowej w otworach produkcyjnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna , rozumie i potrafi wykorzystać zależność między prędkością fal sprężystych z profilowania akustycznego, profilowania prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego oraz prędkością w sejsmice; umie uwzględnić wpływ niejednorodności ośrodka skalnego, dyspersji i tłumienia na prędkość fal sejsmicznych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Definition of reservoir geophysics as regards to hydrocarbon deposits and water deposits and the others, differences between reservoir geophysics and prospecting geophysics (1), planning geological recognition and geophysical prospecting for various deposits (2). Relation between structural geology, sedimentology vs. seismic and well logging ability to recognize hydrocarbon traps of different types (3). Relation between velocity from sonic log and Vertical Seismic Profiling or Check Shots, dispersion and attenuation influence (2). Petrophysical and structural basis for fluid flow modeling in reservoir, Flow Zone Index, Hydraulic Units (3). Production Logging, equipment, measured parameters, interpretation (2). 4D seismics and fluid flow modeling for hydrocarbon production control (1). Passive seismic control (1).
Maps of porosity in the exemplary deposits based on lab data (porosimeter and NMR), well logging (sonic, neutron and density) and seismic inversion, comparison of results and discussion of discrepancies (4). Calculation of Q factor on the basis of acoustic full waveforms, velocity changes due to attenuation of elastic waves (2). Calibration of velocity from sonic log or acoustic full waveforms on the basis of results of Vertical Seismic Profiling or Check Shots (3). Data sets (petrophysical and structural) and grids for fluid flow modeling in gas reservoirs (3). Analysis of formation tester examples (2). Summary (1).

Ćwiczenia projektowe (30h):

Well log data preparation for flow fluid modeling in reservoir.
Analysis of formation tester data.
Comprehensive analysis of laboratory, well logging and seismic data, example of permian deposits.
Unconventional reservoir analysis
Projects summary.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zaliczenie projektów realizowanych podczas zajęć projektowych oraz zaliczenie kolokwium z wykładów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

zaliczenie ćwiczeń, ocena końcowa jest średnią z oceny z ćwiczeń oraz oceny wynikającej z obecności na wykładach oraz ocen przygotowanych i wygłoszonych referatów tematycznych w razie nieobecności na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

zaliczenie zaległych projektów podczas konsultacji

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

zaliczenie modułów sejsmicznych i geofizyki otworowej oraz petrofizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sheriff R.E., 1992, Reservoir Geophysics, in Investigations in Geophysics, v. 7, SEG
Cooper R., Uden R., 2005, Reservoir Geophysics: what went wrong?, First Break, v. 23, June, 1005 – 1008
Bieżące artykuły pojawiające się w czasopismach specjalistycznych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak