Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economic aspects of geophysical research
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-307-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kwietniak Anna (akwt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Topics will be presented during lecture; students will be required to participate in discussions based on the current information about the geophysical market.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 A student knows the basic economical aspects of geophysics GFI2A_W14 Egzamin
M_W002 A student understands the economical aspects of choosing the accurate geophysical method for a given task GFI2A_W07, GFI2A_W08, GFI2A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can evaluate the efficiency of the geophysical method chosen for a given task GFI2A_U04, GFI2A_U06 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can evaluate the benefits of a team work GFI2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 A student knows the basic economical aspects of geophysics + - - - - - - - - - -
M_W002 A student understands the economical aspects of choosing the accurate geophysical method for a given task + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can evaluate the efficiency of the geophysical method chosen for a given task - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can evaluate the benefits of a team work - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Economical aspects will be covered basing on the specific case studies. Evaluation of the reservoirs will be performed based on the geophysical data.

Methods for evaluating the reservoir will be introduced and discussed.

Structure of the chosen energy markets will be presented.

Zajęcia warsztatowe (15h):

All geophysical methods will be discussed in classes. The student will evaluate the costs of geophysical investigations.

The student will evaluate the size of the reservoirs basing on the geophysical data.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Discussion and case studies presentation
 • Zajęcia warsztatowe: Work in teams, presentations
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final test

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Student have to participate in classes according to the general rules
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student have to participate in classes according to the general rules
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the grade from the test (one test).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Presentation the solved tasks to the instructor

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

first break (EAGE), current issues
www.seg.org,
www.eage.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów : praca zbiorowa — [Construction of the Lower Paleozoic extent’s maps, biostratigraphy and analysis of tectonic evolution of the marginal zone of the East European Platform for estimation of unconventional hydrocarbon deposits distribution] / pod red. Jana GOLONKI, Sławomira BĘBENKA ; aut. Jan GOLONKA, Kaja PIETSCH, Szczepan PORĘBSKI, Tadeusz SŁOMKA, Marek WENDORFF, Anna WAŚKOWSKA, Jerzy DEC, Bartosz PAPIERNIK, Dariusz BOTOR, Sławomir BĘBENEK, Jan BARMUTA, Kamil CICHOSTĘPSKI, Maria BARMUTA, Renata STADNIK, Grzegorz MACHOWSKI, Paulina KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Anna KWIETNIAK, Paweł POPRAWA, Monika KASPERSKA, Michał MICHNA, Gabriel ZĄBEK, Justyna ZAJĄC, Bartłomiej LIANA, Piotr GUZY, [et al.]. — [Cieszyn] : Wydawnictwo Arka, 2017. — 502 s..

Informacje dodatkowe:

Brak