Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geological interpretation of geophysical measurement
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-309-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kwietniak Anna (akwt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The goal of the classes is to enable a discussion about topics described during lectures. Basing on the presented information students will be able to exchange their knowledge and opinions.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows the geological setting of the chosen regions and understands its association with geophysical data GFI2A_W10, GFI2A_W07, GFI2A_W09, GFI2A_W08 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student knows the importance of determining the accurate geophysical method for solving local geological aims GFI2A_W05 Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can perform integrated interpretation of geophysical data GFI2A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can interpret local geopolitical circumstances in the study areas GFI2A_K02 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows the geological setting of the chosen regions and understands its association with geophysical data - - - - - - - - + - -
M_W002 Student knows the importance of determining the accurate geophysical method for solving local geological aims - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student can perform integrated interpretation of geophysical data - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can interpret local geopolitical circumstances in the study areas - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (30h):

The following topics will be covered in the view of geophysical data analysis:
1. Plate tectonics
2. African rift valleys
3. Hot plumes
4. Yellowstone supervolcano
7. volcano seismology
8. K/T impact structure
9. Gulf of Mexico basin
10. The North Sea Basin
11. Zechstein Basin in Poland
12. Iron ore exploration
13. Integration of geophysical method – joint inversion

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final test

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade – grade from the test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Students are obligated to study the topic that was presented during their absence basing on the available literature

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Looking into the Earth, A. Musset, A. Khan, Cambridge University Press, 2000
The Earth. A Very Short Introduction", M. Redfen, Oxford University Press, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Resolution enhancement with relative amplitude preservation for unconventional targets / Anna KWIETNIAK, Kamil CICHOSTĘPSKI, Kaja PIETSCH // Interpretation ; ISSN 2324-8858. — 2018 vol. 6 iss. 3

Informacje dodatkowe:

Homework is a reading assignment (professional articles and papers), each meeting will be opened by a short discussion on the information found in the materials, other sources, etc.