Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Comprehensive interpretation of geophysical data
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-310-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Advanced structural interpretation of seismic data and the basis of reservoir quantitative and qualitative interpretation in OpendTect and Hampson-Russell software.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym GFI2A_U09, GFI2A_U11, GFI2A_U03, GFI2A_W06, GFI2A_W10 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna metodykę oraz specjalistyczne narzędzia do przetwarzania danych pomiarowych terenowych i laboratoryjnych z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych GFI2A_W02, GFI2A_U01, GFI2A_W04, GFI2A_W10, GFI2A_U17 Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W003 Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania GFI2A_W02, GFI2A_W05 Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji GFI2A_U11, GFI2A_U14, GFI2A_U03 Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi zintegrować wyniki swoich analiz w jeden spójny model strukturalno - petrofizyczny. Wie jak wizualizować w systemie wyniki swoich badań i eksportować je w celu wykonania sprawozdania GFI2A_U11, GFI2A_W02, GFI2A_U14, GFI2A_U06, GFI2A_U03, GFI2A_U02, GFI2A_U17, GFI2A_U12 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową w grupach projektowych GFI2A_K04, GFI2A_U20 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metodykę oraz specjalistyczne narzędzia do przetwarzania danych pomiarowych terenowych i laboratoryjnych z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych - - + - - - - - - - -
M_W003 Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zintegrować wyniki swoich analiz w jeden spójny model strukturalno - petrofizyczny. Wie jak wizualizować w systemie wyniki swoich badań i eksportować je w celu wykonania sprawozdania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową w grupach projektowych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 92 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (60h):

1. Interpretation of seismic data – correlation of seismic data (surface data with limited vertical and horizontal resolution) with well logging data (high vertical resolution data).
2. Demonstration of the interpretation seismic system (e.g.: Hampson-Russell, OpendTect). Software design and workflows, required input data, purpose and examples of results. Capacity of the systems for structural and reservoir (qualitative and quantitative) interpretation of seismic data.
3. Seismic and well logs data file formats, geodetic reference systems. Creating a project, importing the data, working with a database.
4. Editing and interpretation of well log data: editing of well log curves, inserting stratigraphic markers.
5. Seismic well ties: interactive checkshot calibration of the sonic log, wavelet extraction, calculation of synthetic seismograms.
6. Advanced structural interpretation in OpendTect system; dip volumes, dip steering, correlation of seismic horizons on the basis of dip volumes, attributes and wavefield processed data which are helpful for faults and cracks interpretation, automatic faults picking.
7. Geological interpretation of seismic data in Hampson-Russell system: picking seismic boundaries. Seismic attributes and wave field processing useful for structural, stratigraphic and reservoir interpretation of seismic data.
8. 3D visualization of seismic data and results of the interpretation.
9. Basic reservoir interpretation of seismic data: seismic attributes (qualitative interpretation), inversion (quantitative interpretation).
10.Advanced attributes and interpretation procedures (optional), e.g. spectral decomposition, CCB, chimney cube, neural networks.
11. Finishing the project and consultation with the teacher .

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratory exercises will consist in preparing an interpretation project in the Petrel program and writing a report. The project and the report is the basis for passing. The form of the report will be agreed with the tutor at the beginning of exercises.. Failure to complete the project means that you must write a semester test

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: arithmetic average of exam and laboratory assessment
Laboratory assessment: weighted average of the project reports from OpendTect (60%) and
Hampson-Russell (40%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

To be agreed with the tutor at the beginning of the exercises

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of processing and interpretation of seismic data

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Ashcroft, A petroleum geologist’s guide to seismic reflection
2. B.A. Hardage, Seismic Stratigraphy
3. Z. Kasina, Metodyka badań sejsmicznych
4. R. E. Sheriff L. P. Geldart, Exploration Seismology
6. http://see-atlas.leeds.ac.uk:8080/home.jsp
7. https://www.dgbes.com/index.php/support#documentation

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Marzec
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506442382

Informacje dodatkowe:

Brak