Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-101-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Luśtyk Mirosław (lustyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dostarcza treści podstawowe z zakresu analizy matematycznej i algebry.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu liczenia podstawowych granic ciągów i funkcji oraz posiada wiedzę z zakresu badania funkcji jednej zmiennej. GGO1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z podręczników do matematyki. GGO1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do wyboru i uzasadnienia właściwej metody rozwiązania zagadnienia matematycznego. GGO1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_K002 Jest gotów do wyboru i uzasadnienia przed zespołem właściwej metody rozwiązania modelu matematycznego. GGO1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu liczenia podstawowych granic ciągów i funkcji oraz posiada wiedzę z zakresu badania funkcji jednej zmiennej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z podręczników do matematyki. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do wyboru i uzasadnienia właściwej metody rozwiązania zagadnienia matematycznego. - + - - - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do wyboru i uzasadnienia przed zespołem właściwej metody rozwiązania modelu matematycznego. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 210 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 43 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Podstawowe zagadnienia logiki matematycznej i teorii mnogości. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: ciągi liczbowe, granice ciągów i funkcji, ciągłość funkcji, pochodna funkcji, liczenie granic funkcji z wykorzystaniem reguły de l’Hospitala, badanie przebiegu zmienności funkcji. Zastosowania badania funkcji.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Rozwiązywanie zadań rachunkowych i prostych problemów dedukcyjnych związanych
z tematyką wykładów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie tablicowej.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem koniecznym uzyskania oceny końcowej jest otrzymanie oceny pozytywnej z ćwiczeń i egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa średniej arytmetycznej ze wszystkich terminów zaliczań i egzaminów .

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień wymaganego do matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stankiewicz W. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Cz. 1 PWN, Warszawa 1986.
2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II. PWN, Warszawa 1998.
3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
4. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The Lie algebraic discrete approximation scheme for evolution equations with Cauchy Dirichlet/Neuman boundary conditions / M. Luśtyk // W: Computer Methods in Mechanics : proceedings of the XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, 26–28 May 1999, Rzeszów, Poland

Informacje dodatkowe:

Godziny konsultacji zostaną podane na pierwszych zajęciach.