Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geometria i grafika inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-103-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Pałac Krzysztof (palack@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja modułu pozwala na poznanie graficznego zapisu konstrukcji z wykorzystaniem rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego oraz zasad tworzenia dokumentacji także w oparciu o systemy CAD.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Podstawowe zasady geometrii wykreślnej oraz rodzaje rzutowania ze szczególnym uwzględnieniem rzutowania prostokątnego (rzut cechowany, rzuty Monge’a) i izometrycznego. GGO1A_W03, GGO1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Narzędzia geometrii wykreślnej, które można wykorzystać w praktyce inżynierskiej do odwzorowania i wizualizacji różnych form geometrycznych (powierzchnia topograficzna, części maszyn…). GGO1A_W03, GGO1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej przy uwzględnieniu znormalizowanych elementów rysunku technicznego. GGO1A_W03, GGO1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Sposób wykorzystywania programów typu CAD w grafice inżynierskiej. GGO1A_W03, GGO1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Rozwiązywać podstawowe zadania z zakresu geometrii wykreślnej. GGO1A_U06, GGO1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Odwzorować podstawowe twory geometryczne w rzucie cechowanym jak i w rzutach Monge’a oraz dokonać (przy pomocy aksonometrii) ich wizualizacji. GGO1A_U06, GGO1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Stałego samokształcenia w aktualizowaniu i uzupełniania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej i grafiki inżynierskiej. GGO1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Uzupełnienia i doskonalania umiejętności w biegłym posługiwaniu się programami typu CAD. GGO1A_K04, GGO1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Podstawowe zasady geometrii wykreślnej oraz rodzaje rzutowania ze szczególnym uwzględnieniem rzutowania prostokątnego (rzut cechowany, rzuty Monge’a) i izometrycznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Narzędzia geometrii wykreślnej, które można wykorzystać w praktyce inżynierskiej do odwzorowania i wizualizacji różnych form geometrycznych (powierzchnia topograficzna, części maszyn…). + - - - - - - - - - -
M_W003 Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej przy uwzględnieniu znormalizowanych elementów rysunku technicznego. - - - - - - - - - - -
M_W004 Sposób wykorzystywania programów typu CAD w grafice inżynierskiej. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozwiązywać podstawowe zadania z zakresu geometrii wykreślnej. + - + - - - - - - - -
M_U002 Odwzorować podstawowe twory geometryczne w rzucie cechowanym jak i w rzutach Monge’a oraz dokonać (przy pomocy aksonometrii) ich wizualizacji. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Stałego samokształcenia w aktualizowaniu i uzupełniania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej i grafiki inżynierskiej. + - + - - - - - - - -
M_K002 Uzupełnienia i doskonalania umiejętności w biegłym posługiwaniu się programami typu CAD. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Aksjomatyka, twierdzenia stereometrii, główne metody odwzorowań elementów przestrzennych na płaszczyźnie (rzut środkowy, rzut aksonometryczny, rzuty Monge’a, rzut cechowany).
Rzut cechowany .
Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni oraz ich wzajemnych relacji. Kłady. Wybrane zagadnienia dotyczące powierzchni topograficznej. Punkty i linie charakterystyczne w terenie. Działania na powierzchni topograficznej. Zastosowania do robót ziemnych (projektowanie dróg, boisk, przekroje profile itp.)
Rzuty Monge’a
Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni. Incydencja, wzajemne położenia prostych i płaszczyzn (równoległość, elementy wspólne, prostopadłość). Rzutnia boczna. Zastosowania w graficznym zapisie obiektów technicznych.
Aksonometria
Wasności rzutu aksonometrycznego. Wybrane rodzaje aksonometrii stosowane jako poglądowa metoda przedstawiania obiektów inżynierskich.
Elementy rysunku technicznego. Elementy znormalizowane: formaty arkuszy, tabliczki rysunkowe, pismo, linie. Widoki rysunkowe przekroje, podstawowe zasady wymiarowania.
Omówienie komputerowego wspomagania wykonywania rysunków technicznych (grafika 2D) przy pomocy typowego programu graficznego AutoCAD, jego środowiska pracy, podstawowych pojęć dotyczących obiektów rysunkowych 2D. Przygotowanie projektu do wydruku.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Ćwiczenia polegają na samodzielnym wykonywaniu zadań konstrukcyjnych z zachowaniem zasad graficznych określonych przez PN. Tematy zadań ściśle związane są z wykładem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia). Studentowi przysługuje jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych, prac wykonywanych na zajęciach oraz arkuszy domowych.

OK=0,3K+0,7A (Zaokrąglona do oceny najbliższej)

gdzie:
OK – ocena końcowa
K- średnia z arkuszy kontrolnych
A – średnia z pozostałych prac

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć). W tym celu powinien skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia terminu odrabiania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 T. Rachwał, Geometria Wykreślna, t.I i II.
2 E. F. Otto „Geometria wykreślna”
3 Lewandowski Z., Geometria wykreślna
4 Waligórski „ Zasady i zastosowania rzutu cechowanego”
5 PN-ISO – zbiór norm dotyczących rysunku technicznego
6 Dobrzański „Rysunek techniczny maszynowy” Wyd. Nauk. Tech. 2006
7 Rachwał T., Dwuraźna S., Ćwiczenia z geometrii wykreślnej ( t. I i t. II )
8 Sujecki K.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z rysunku technicznego. Wyd.AGH

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Adaptation of the AutoCAD Computer Program to Selected Descriptive Geometry Problems (w jęz. ang.), Sbornik 16. seminárě odborné skupiny pro geometrii a počitačovou grafiku, Dolni Lomná, wrzesień, 1996 r. str. 62-70
2. A.Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Wykorzystanie graficznego programu AutoCAD do niektórych zagadnień geometrii wykreślnej dotyczących wielościanów, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej, Biuletyn nr 4, Gliwice 1997 r. str. 27-33
3. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Przekroje powierzchni oraz przenikania się powierzchni i wielościanów realizowane za pomocą programu AutoCAD w przestrzeni E3, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 12-18
4. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficzną, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 19-24

Informacje dodatkowe:

Godziny kontaktowe podane zostaną na pierwszym wykładzie.