Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarys górnictwa otworowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-104-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści modułu umożliwiają poznanie podstaw zagadnień wykonywania otworów metodami wiertniczymi oraz podstaw udostępniania i otworowej eksploatacji złóż

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie kryteria podziału metod wiercenia oraz stosowanych technologii wiertniczych GGO1A_W05, GGO1A_W03, GGO1A_W04, GGO1A_W02, GGO1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu rodzajów przewodów wiertniczych oraz narzędzi wiercących GGO1A_W05, GGO1A_W03, GGO1A_W04, GGO1A_W02, GGO1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student zna i rozumie teoretyczne podstawy zagadnień z zakresu technologii płynów wiertniczych GGO1A_W05, GGO1A_W03, GGO1A_W04, GGO1A_W02, GGO1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu metod eksploatacji złóż ropy i gazu oraz systemów przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego. GGO1A_W05, GGO1A_W03, GGO1A_W04, GGO1A_W02, GGO1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przedstawić prostą konstrukcję otworu wiertniczego do zadanych warunków geologicznych. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U05, GGO1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi dobrać podstawowe elementy przewodu wiertniczego oraz rodzaj i typ świdra do rodzaju przewiercanych skał GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U05, GGO1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów poprawnie identyfikować i rozwiązywać zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu, a przede wszystkim ma świadomość zagrożenia środowiska naturalnego związanego z wykonywanymi pracami GGO1A_K04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student jest gotów działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy GGO1A_K04, GGO1A_K01, GGO1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie kryteria podziału metod wiercenia oraz stosowanych technologii wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu rodzajów przewodów wiertniczych oraz narzędzi wiercących + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie teoretyczne podstawy zagadnień z zakresu technologii płynów wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu metod eksploatacji złóż ropy i gazu oraz systemów przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przedstawić prostą konstrukcję otworu wiertniczego do zadanych warunków geologicznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać podstawowe elementy przewodu wiertniczego oraz rodzaj i typ świdra do rodzaju przewiercanych skał - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów poprawnie identyfikować i rozwiązywać zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu, a przede wszystkim ma świadomość zagrożenia środowiska naturalnego związanego z wykonywanymi pracami + - - - - - - - - - -
M_K002 Student jest gotów działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Metody wykonywania otworów wiertniczych, kryteria podziału metod wiercenia, podstawowe pojęcia z zakresu techniki i technologii wykonywania otworów, m

Zarys historii polskiego i światowego przemysłu wiertniczego
Kryteria podziału klasycznych i niekonwecjonalnych metod wiertniczych.
Podstawowe pojęcia związane z górnictwem otworowym.
Technika i technologia wykonywania otworów metodą okrętną, udarową i obrotową.
Rodzaje otworów hydrogeologicznych.
Ujęcie wód podziemnych za pomocą studni wierconych.
Dokumentacja wiercenia. Projekt geologiczno-techniczny.
Wykorzystanie metod wiertniczych w różnej działalności inżynierskiej.
Metody wydobywania ropy naftowej – technologie i urządzenia.
Przegląd metod intensyfikacji wydobycia ropy naftowej oraz metod wtórnych wydobycia.
Pojęcie gazu ziemnego. Omówienie podstawowych własności gazu ziemnego.
Ciąg technologiczny wydobycia gazu. Przygotowanie gazu do transportu.

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Projektowanie schematu orurowania otworu wiertniczego

  Obliczenia głębokości posadowienia kolumn rur okładzinowych z uwzględnieniem warunków geologicznych. Obliczenia średnic rur okładzinowych narzędzi wiercących dla zachowania wymaganych prześwitów technologicznych

 2. Projektowanie schematu zestawu przewodu wiertniczego

  Dobór wymiarów poprzecznych i długości poszczególnych elementów zestawu przewodu wiertniczego do wykonania otworu wiertniczego o zadanych parametrach

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia części wykładowej przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej z testu.
Do zaliczenia części projektowej przedmiotu wymagane jest uzyskanie ocen pozytywnych z kolokwium zaliczeniowego oraz projektów.
Nie przewiduje się poprawy ocen pozytywnych.
Obowiązują trzy terminy na zaliczenie części wykładowej oraz trzy terminy na zaliczenie części projektowej przedmiotu.
Zasady zaliczeń poprawkowych ustala prowadzący zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna pozytywnych ocen cząstkowych z poszczególnych części przedmiotu, z uwzględnieniem następujących zasad:
I. Jeżeli, którakolwiek z ocen cząstkowych została uzyskana w drugim terminie, wówczas ocena końcowa:
a. Jest pomniejszana o 0,5
b. Nie może być wyższa, niż 4,0
II. Jeżeli, którakolwiek z ocen cząstkowych została uzyskana w trzecim terminie, ocena końcowa nie może być wyższa niż 3,0.
Obowiązuje skala ocen zawarta w regulaminie studiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w skutek nieobecności studenta na zajęciach określa prowadzący

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Aktualny wpis na listę w Dziekanacie Wydziału

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cząstka J. ,: Wiertnictwo . ,Wydawnictwo Śląsk Katowice 1975.
Gonet A., Macuda J: Wiertnictwo hydrogeologiczne. Wydawnictwo AGH. Kraków 1995;
Gonet A., Rzyczniak M., Stryczek S. :„Zadania do ćwiczeń z wiertnictwa”, Skrypty uczelniane nr 1506, AGH, Kraków . 1997;
Miska S., Stryczek S. :„Projektowanie otworów wiertniczych”, Skrypty uczelniane nr 775 , AGH, Kraków 1980;
Raczkowski J. : Technologia płuczek wiertniczych. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1981.
Stryczek S.,Gonet A., Rzyczniak M. : „Projektowanie głębokich otworów wiertniczych". Wydawnictwa AGH. Kraków 2017;
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.: „Technologia cieczy wiertniczych”, AGH. Wydawnictwa AGH. Kraków 2018;
Szostak L. „Wiercenie głębokich otworów”, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1973;
Szostak Ł., Chrząszcz W., Wiśniowski R.: „Narzędzia wiercące.” Wydawnictwa AGH. Kraków 1996 r.
Szostak L.: Wiertnictwo . Wydawnictwa geologiczne. 1989
Wojnar K.: „Wiertnictwo. technika i technologia”, PWN, Kraków. 1993

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gonet A., Rzyczniak M., Stryczek S. :„Zadania do ćwiczeń z wiertnictwa”, Skrypty uczelniane nr 1506, AGH, Kraków . 1997;
Stryczek S.,Gonet A., Rzyczniak M. : „Projektowanie głębokich otworów wiertniczych". Wydawnictwa AGH. Kraków 2017;
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.: „Technologia cieczy wiertniczych”, AGH. Wydawnictwa AGH. Kraków 2018;

Informacje dodatkowe:

Aktualny wpis na listę w Dziekanacie Wydziału