Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Górnictwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-105-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane ze złożami kopalin w Polsce, stanem ich zagospodarowania, rodzajami, zakresem i etapami działalności górniczej i podstawowymi technologiami eksploatacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawową wiedzę na temat złóż surowców mineralnych w kraju oraz stanu ich zagospodarowania. Zna elementy geologicznej charakterystyki zalegania złóż w skorupie ziemskiej i sposoby ich badania. GGO1A_W02, GGO1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie wiedzę na temat podstawowych technologii i procesów związanych z eksploatacją surowców mineralnych w górnictwie. GGO1A_W03 Kolokwium
M_W003 Student zna i rozumie technologię wydobycia w kopalni odkrywkowej i podziemnej oraz o rodzaju wyrobisk górniczych. GGO1A_W06, GGO1A_W04 Kolokwium
M_W004 Student zna i rozumie zagrożenia naturalne towarzyszące wydobyciu kopalin. GGO1A_W05, GGO1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozpoznać i opisać warunki zalegania złóż, potrafi sporządzić podstawowe elementy dokumentacji geologicznej złoża: wykreślić mapę pokładową, obliczyć wielkość zasobów kopaliny. GGO1A_U06 Projekt
M_U002 Student potrafi zakwalifikować problem górniczy do odpowiedniej dyscypliny szczegółowej i wskazać jego pozycję w etapach działalności górniczej. GGO1A_U06 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawową wiedzę na temat złóż surowców mineralnych w kraju oraz stanu ich zagospodarowania. Zna elementy geologicznej charakterystyki zalegania złóż w skorupie ziemskiej i sposoby ich badania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie wiedzę na temat podstawowych technologii i procesów związanych z eksploatacją surowców mineralnych w górnictwie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie technologię wydobycia w kopalni odkrywkowej i podziemnej oraz o rodzaju wyrobisk górniczych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie zagrożenia naturalne towarzyszące wydobyciu kopalin. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznać i opisać warunki zalegania złóż, potrafi sporządzić podstawowe elementy dokumentacji geologicznej złoża: wykreślić mapę pokładową, obliczyć wielkość zasobów kopaliny. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zakwalifikować problem górniczy do odpowiedniej dyscypliny szczegółowej i wskazać jego pozycję w etapach działalności górniczej. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Górnictwo -podstawowe definicje, obszar i zakres nauk górniczych, rodzaje działalności górniczej. Elementy nauki o złożach. Złoża surowców mineralnych w Polsce i stan ich zagospodarowania. Metody poszukiwania złóż. Dokumentacja geologiczna. Metody eksploatacji złóż. Techniki urabiania skał. Etapy działalności górniczej. Rodzaje wyrobisk górniczych oraz sposoby ich utrzymania. Technologie eksploatacji podstawowych surowców. Zagrożenia naturalne w górnictwie. Elementy oddziaływania górnictwa na środowisko.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Konstrukcja mapy pokładowej złoża węgla kamiennego: elementy dokumentacji złoża kopaliny użytecznej, parametry zalegania złoża pokładowego, deformacje złóż pokładowych, udostępnienie złóż.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Podczas zajęć audytoryjnych studenci zapoznają się ze sposobem wykonania poszczególnych części projektu: graficznymi i obliczeniowymi, objaśnianymi przez prowadzącego zajęcia.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy projektowej i z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest określona na podstawie zaliczenia projektu i kolokwium , zgodnie z ustaleniami na początku semestru podanymi przez osobę prowadzącą ćwiczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia braków wynikających z nieobecności, na podstawie pozycji literatury podanej na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe zagadnienia z zakresu geometrii na poziomie szkoły średniej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Strzałkowski P., 2015 – Górnictwo ogólne. Wyd. Politechniki Śląskiej
Piechota S., 2003 – Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K., 2009 – Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wydawnictwa AGH, Kraków.

Informacje dodatkowe:

Godziny konsultacji zostaną podane na pierwszych zajęciach.