Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-106-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Uliasz-Misiak Barbara (uliasz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą genezy i budowy Ziemi, charakterystyki procesów egzo- i endogenicznych zachodzących w litosferze i w górnej części płaszcza ziemskiego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 (zna i rozumie) ogólną budowę geologiczną Polski GGO1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 (zna i rozumie) strukturę Ziemi oraz główne czynniki i procesy geologiczne wpływające na budowę Ziemi GGO1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 (potrafi) w stopniu podstawowym interpretować (czytać) mapy i przekroje geologiczne GGO1A_U06, GGO1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 (potrafi) rozpoznawać główne typy skał, szczególnie osadowych oraz ocenić ich cechy teksturalne i strukturalne GGO1A_U06, GGO1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 (jest gotów) do zrozumienia roli geologii w wiertnictwie, inżynierii naftowej i gazowniczej, geoinżynierii i górnictwie otworowym GGO1A_K04, GGO1A_K01 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 (zna i rozumie) ogólną budowę geologiczną Polski + - - - - - - - - - -
M_W002 (zna i rozumie) strukturę Ziemi oraz główne czynniki i procesy geologiczne wpływające na budowę Ziemi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 (potrafi) w stopniu podstawowym interpretować (czytać) mapy i przekroje geologiczne - + + + - - - - - - -
M_U002 (potrafi) rozpoznawać główne typy skał, szczególnie osadowych oraz ocenić ich cechy teksturalne i strukturalne - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 (jest gotów) do zrozumienia roli geologii w wiertnictwie, inżynierii naftowej i gazowniczej, geoinżynierii i górnictwie otworowym + + + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (45h):

Geologia jako nauka.
Wczesny etap rozwoju Ziemi; prekambr.
Struktura Ziemi – model sejsmologiczny; charakterystyka głównych stref globu ziemskiego; magnetyzm, grawitacja, termika Ziemi.Geochronologia – wiek; metody datowania skał i zjawisk geologicznych; geologiczna skala czasowa; jednostki chronostratygraficzne i geochronologiczne.
Teoria tektoniki płyt; megastruktury globu; elementy tektoniki; piętrowość budowy geologicznej.
Czynniki i procesy geologiczne – definicje i klasyfikacja;
Procesy endogeniczne – plutonizm, wulkanizm, diastrofizm, metamorfizm.
Procesy egzogeniczne – wietrzenie i erozja, ruchy masowe, denudacja.
Procesy egzogeniczne – pojęcie facji, środowiska sedymentacyjne; sedymentacja środowiska lądowe.
Procesy egzogeniczne – sedymentacja środowiska morskie; ewaporaty; diageneza.
Skały osadowe i ich klasyfikacja – nomenklatura; wpływ procesów transportu i warunków sedymentacji na cechy teksturalne skał klastycznych i węglanowych – potencjalnych skał zbiornikowych.
Jednostki geologiczne Polski – regionalizacja geologiczna Polski, platforma proterozoiczna, platforma paleozoiczna, zapadlisko przedkarpackie i Karpaty.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Cechy minerałów.
Skały magmowe – minerały skałotwórcze, tekstury, struktury, klasyfikacje, rozpoznawanie makroskopowe.
Skały osadowe – minerały skałotwórcze, tekstury, struktury, klasyfikacje, rozpoznawanie makroskopowe.
Skały metamorficzne – minerały skałotwórcze, tekstury, struktury, klasyfikacje.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Elementy stratygrafii – tabela stratygraficzna.
Elementy tektoniki – deformacje skał, uskoki, fałdy, nasunięcia i płaszczowiny, typy budowy geologicznej.
Podstawowe jednostki geologiczne i tektoniczne Polski.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Podstawy intersekcji i kartografii geologicznej (wykreślanie wychodni warstw geologicznych na podkładzie kartograficznym).
Wykonanie przekroju geologicznego dla prostych struktur geologicznych wraz z interpretacją.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie egzaminu pisemnego.

Ćwiczenia audytoryjne:
Obecność obowiązkowa. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach ustnych i pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Ćwiczenia projektowe:
Obecność obowiązkowa. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach ustnych, pisemnych w formie kolokwium i projektów, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Obecność obowiązkowa. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach ustnych, pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych.
Dwa terminy zaliczeń poprawkowych są skorelowane czasowo z egzaminami poprawkowymi.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową OK wyznacza się na podstawie średniej ważonej obliczonej według wzoru
OK = 0,4 x OE + 0,6 (OCA+OCP+OCL)
OE – ocena uzyskana z egzaminu
OCA – ocena uzyskana z ćwiczeń audytoryjnych
OCP – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych
OCL – ocena uzyskana z ćwiczeń laboratoryjnych

W przypadku 100% obecności na wykładach ocena z egzaminu mnożona jest przez współczynnik – 1,1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza i umiejętności w zakresie geografii szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chernicoff S., Whitney D. – Geology – an Introduction to Physical Geology. Pearson Educ. Inc. 2007.
Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E. – Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
Dadlez R., Jaroszewski W. – Tektonika. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Jaroszewski W. – Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1986.
Książkiewicz M. – Geologia dynamiczna. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1979.
Labus M., Krzeszowska E. – Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011.
Labus M., Labus K. – Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008.
Mizerski W. – Geologia dynamiczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009.
Mizerski W. – Geologia Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009.
Mizerski W., Sylwestrzak H. – Słownik geologiczny. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
Stupnicka E. – Geologia regionalna Polski. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Monografie i publikacje w czasopismach naukowych:
Tarkowski R. [red.], Nodzeński A., Solecki T., Stopa J., Uliasz-Misiak B., 2005 – Podziemne składowanie CO2 w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo– gazo– i wodonośnych). Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków, 2005.
Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., 2005 – Struktury geologiczne perspektywiczne do składowania CO2 w Polsce. Polityka Energetyczna, t. 8, zeszyt specjalny, 2005.
Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., 2007 – Oddziaływanie CO2 na skały zbiornikowe w celu określenia ich przydatności dla geologicznego unieszkodliwiania dwutlenku węgla. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 23, z. 3, 2007.
Dziewińska L., Marek S., Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., 2010 – Potencjalne struktury geologiczne do składowania CO2 w utworach mezozoiku Niżu Polskiego (Charakterystyka oraz ranking). Praca zbiorowa pod red. R. Tarkowskiego. Studia Rozprawy i Monografie 164. IGSMiE PAN, 2010.
Šliaupa S., [et al.], Uliasz-Misiak B. [et al.], 2013 – CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States. Geological Quarterly, Vol. 57, No. 2.

Projekty badawcze:
Możliwości podziemnego składowania CO2 w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo–, gazo– i wodonośnych).
Pojemność podziemnego składowania CO2 dla głębokich poziomów wodonośnych oraz złóż węglowodorów w Polsce.
Badania oddziaływania CO2 na wybrane mezozoiczne skały zbiornikowe w celu określenia ich przydatności dla geologicznej sekwestracji CO2.

Informacje dodatkowe:

Uzupełnieniem wszystkich form zajęć są konsultacje, odbywające się w terminach ogłaszanych na początku każdego semestru przez prowadzących poszczególne formy zajęć.