Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
BHP i ergonomia I w górnictwie otworowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-107-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Słupek Ewa (eslupek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Obowiązki i prawa pracownika i pracodawcy w zakresie BHP. Ryzyko zawodowe. System ochrony pracy w Polsce. Antropometria.Zasady projektowania ergonomicznego stanowiska pracy. Praca jako czynnik obciążający fizycznie i psychicznie organizm człowieka. Materialne warunki środowiska pracy, ich oddziaływanie na człowieka, działania profilaktyczne. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w górnictwie otworowym. Środki ochrony osobistej i zbiorowej. Pożary. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje dotyczące BHP i ergonomii GGO1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z aktów prawnych z zakresu BHP i ergonomii GGO1A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zastosować zasady ergonomii i antropometrii na stanowisku pracy GGO1A_U01 Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia w środowisku pracy, zastosować środki profilaktyczne w celu zminimalizowania ryzyka a także dobrać sprzęt i środki ochrony osobistej i zbiorowej GGO1A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów brać odpowiedzialność za bezpieczną pracę własną i współpracowników, szkolić się dalej w celu zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. GGO1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje dotyczące BHP i ergonomii + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z aktów prawnych z zakresu BHP i ergonomii - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować zasady ergonomii i antropometrii na stanowisku pracy - + - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia w środowisku pracy, zastosować środki profilaktyczne w celu zminimalizowania ryzyka a także dobrać sprzęt i środki ochrony osobistej i zbiorowej - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów brać odpowiedzialność za bezpieczną pracę własną i współpracowników, szkolić się dalej w celu zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Pojęcia i definicje: ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona pracy, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
2. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
3.Nadzór nad warunkami pracy.
4. Akty normatywne dotyczące BHP i ergonomii w górnictwie naftowym.
5. Antropometria i jej związek z ergonomią; pomiary antropometryczne.
6. Praca jako czynnik obciążający fizyczni i psychicznie organizm człowieka. Zmęczenie i zapobieganie zmęczeniu.
7. Materialne warunki środowiska pracy. Ich oddziaływanie na człowieka. Działania profilaktyczne (2 godz.)
8. Charakterystyka czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w przemyśle naftowym (2 godz.)
9. Pożary. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja, znaki ostrzegawcze. Rodzaje gaśnic przeciwpożarowych.
10. Wypadki przy pracy. Definicja, warunki klasyfikacji zdarzenia jako wypadek przy pracy. Choroby zawodowe. Świadczenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi .
11. Ryzyko zawodowe, Metody określania ryzyka, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy związane z ryzykiem zawodowym.
12. Środki i sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Wykonanie profilu zawodowego dla zawodu związanego z górnictwem otworowym.
2. Ocena uciążliwości wysiłku fizycznego (metoda Lehmana) na w.w stanowisku pracy.
3. Ocena uciążliwości wysiłku psychicznego.
4. Analiza powypadkowa. Obliczanie wskaźnika ciężkości i częstotliwości wypadków.
5. Ergonomia własnego stanowiska komputerowego.
6. Zastosowanie pomiarów antropometrycznych w projektowaniu stanowisk pracy

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Pomiary antropometryczne przy pomocy antropometru, cyrkla liniowego, tarczy mierniczej, i in.
2. Pomiar hałasu i wibracji.
3. Badanie wpływu warunków akustycznych na sprawność człowieka.
4. Pomiar natężenia oświetlenia
5. Zagrożenia gazami chemicznymi – urządzenia do identyfikacji zagrożeń i określenia stężeń.
6. Sprzęt ratowniczy w górnictwie otworowym – Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Projekt ergonomicznego stanowiska pracy.
2. Analiza i ocena ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE na stanowisku pracy oraz zastosowanie środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują indywidualnie omawiane problemy w formie pisemnego opracowania. Prowadzący przedstawia sposób rozwiązania zagadnienia i na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień, moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Student zapoznaje się w sposób praktyczny ze sprzętem i urządzeniami BHP
 • Ćwiczenia projektowe: Student na podstawie zdobytej wiedzy (wykłady) i wyjaśnień prowadzącego wykonuje projekt. Zajęcia mają charakter konsultacyjny, polegają na udzielaniu przez prowadzącego wyjaśnień, informacji i wskazówek w zakresie problemów zgłaszanych przez studentów i związanych z treścią projektu.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne.
Każde ćwiczenie zaliczone na ocenę co najmniej 3.0. Wymagana obecność na wszystkich zajęciach.
Ocena z ćwiczeń audytoryjnych to średnia arytmetyczna ocen z wszystkich pisemnych opracowań ćwiczeń.
Ćwiczenia laboratoryjne.
Wymagana obecność na wszystkich zajęciach. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną z ocen za sprawozdania, może być podniesiona za aktywności studenta na ćwiczeniach.
Ćwiczenia projektowe.
Projekt wykonany prawidłowo i oddany prowadzącemu w terminie ustalonym na pierwszych zajęciach. Ocena z ćwiczeń projektowych to średnia arytmetyczna z wykonanych projektów. Obydwa muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3,0.
Wykłady – nieobowiązkowe. Kolokwium zaliczeniowe z wykładów zaliczone na ocenę co najmniej 3,0. Jeden termin poprawkowy w semestrze, drugi w sesji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta wynika z umiejętności wykonania ćwiczenia, bazuje na opracowaniu pisemnym wykonanym na ćwiczeniach. Obecność studenta na zajęciach obowiązkowa.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa w 100%. Ocenie podlega sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia, aktywność studenta na zajęciach polegająca na prawidłowym odpowiadaniu na pytania prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student wykonuje projekty w formie pisemnej na zadane tematy, które podlegają ocenie i są podstawą oceny z zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest liczona następująco: 1/2k + 1/6(a+l+p)
gdzie: k – ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów, a – ocena z ćwiczeń audytoryjnych, l – ocena z ćwiczeń laboratoryjnych, p – ocena z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na ćwiczeniach można odrabiać z innymi grupami lub na zajęciach zaliczeniowych. Zajęcia zaliczeniowe to zwykle ostatnie zajęcia w semestrze, chyba że grupa umówi się z prowadzącym inaczej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe muszą być zaliczone do końca semestru.
W sesji możliwe tylko zaliczenia poprawkowe kolokwium z wykładów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rączkowski Bogdan, BHP w praktyce, Gdańsk 2012
2. Szlązak J., Szlązak N., BHP, wyd. AGH Kraków 2010
3. Kamieńska -Żyła Maria, Ergonomia stanowiska komputerowego, Kraków 2000
4. Wykowska Maria, Ergonomia, Wydawn. AGH, Krakow 1994
5. Wykowska Maria, Ćwiczenia laboratoryjne z ergonomii, SU 1412, Krakow 1996
6. Tablice antropometryczne
7. Kodeks Pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Prowadzący nie posiada publikacji związanych z tematyka modułu.

Informacje dodatkowe:

Wszystkie liczone średnie, nierówne wartości ocen, są zaokrąglane do najbliższej oceny wyższej niż wyliczona średnia (na korzyść studenta). Nie bierze się pod uwagę ocen 2,0 ale wszystkie oceny 2,0 muszą być poprawione na ocenę co najmniej 3,0.