Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie informacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-108-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Fąfara Zbigniew (fafara@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, terminologią oraz technikami informacyjno-komunikacyjnymi. Umiejętność profesjonalnej edycji dokumentów, budowania arkuszy kalkulacyjnych i tworzenia prezentacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 (zna i rozumie) w ogólnym zakresie sposoby korzystania z zasobów i możliwości Internetu, w tym technik informacyjno-komunikacyjnych GGO1A_W01, GGO1A_W04 Kolokwium
M_W002 (zna i rozumie) podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu technologii informacyjnych oraz budowę i zasadę funkcjonowania wybranych systemów informatycznych GGO1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 (potrafi) przygotowywać rozbudowane arkusze kalkulacyjne przy użyciu MS Excel oraz zastosować różne metody podsumowania i wizualizacji danych na potrzeby prezentacji GGO1A_U06, GGO1A_U01, GGO1A_U05 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 (potrafi) edytować i przygotować w wersji elektronicznej profesjonalne, wielosekcyjne dokumenty tekstowe z osadzonymi obiektami innych typów przy pomocy MS Word GGO1A_U06, GGO1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 (potrafi) korzystać z zasobów informacyjnych Internetu oraz technik informacyjno-komunikacyjnych GGO1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 (potrafi) zarządzać relacyjną bazą danych z użyciem MS Access GGO1A_U01, GGO1A_U05 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 (jest gotów do) zachowania w sposób profesjonalny z przestrzeganiem zasad etyki, w szczególności praw własności intelektualnej zasobów informacyjnych Internetu GGO1A_K04, GGO1A_K03, GGO1A_K02 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 (jest gotów do) krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie wykorzystywanych technologii informacyjnych oraz ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie GGO1A_K04, GGO1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K003 (jest gotów do) planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz w zespole, a także współdziałania z innymi osobami GGO1A_K03 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 (zna i rozumie) w ogólnym zakresie sposoby korzystania z zasobów i możliwości Internetu, w tym technik informacyjno-komunikacyjnych + - + - - - - - - - -
M_W002 (zna i rozumie) podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu technologii informacyjnych oraz budowę i zasadę funkcjonowania wybranych systemów informatycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 (potrafi) przygotowywać rozbudowane arkusze kalkulacyjne przy użyciu MS Excel oraz zastosować różne metody podsumowania i wizualizacji danych na potrzeby prezentacji - - + - - - - - - - -
M_U002 (potrafi) edytować i przygotować w wersji elektronicznej profesjonalne, wielosekcyjne dokumenty tekstowe z osadzonymi obiektami innych typów przy pomocy MS Word - - + - - - - - - - -
M_U003 (potrafi) korzystać z zasobów informacyjnych Internetu oraz technik informacyjno-komunikacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U004 (potrafi) zarządzać relacyjną bazą danych z użyciem MS Access - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 (jest gotów do) zachowania w sposób profesjonalny z przestrzeganiem zasad etyki, w szczególności praw własności intelektualnej zasobów informacyjnych Internetu + - + - - - - - - - -
M_K002 (jest gotów do) krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie wykorzystywanych technologii informacyjnych oraz ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie + - - - - - - - - - -
M_K003 (jest gotów do) planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz w zespole, a także współdziałania z innymi osobami - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Podstawowe pojęcia i definicje. Wybrane systemy informatyczne

  1. Podstawowe pojęcia i definicje.
  2 Cyfrowa postać informacji.
  3. Streaming.
  4. Systemy bazy danych i hurtownie danych.
  5. Sieci komputerowe.

 2. Internet

  1. Historia powstania i definicja.
  2. Media tradycyjne i diginetmedia.
  3. Techniki informacyjno-komunikacyjne.
  4. Zasoby informacyjne Internetu.
  5. Informatyczne usługi Internetu.
  6. Prawo własności intelektualnej.
  7. ACTA, ACTA 2, RODO.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. MS Word – profesjonalna komputerowa edycja tekstów

  Tworzenie zaawansowanych wielosekcyjnych dokumentów tekstowych z elementami graficznymi, profesjonalnie sformatowanych.
  Profesjonalne wyrównywanie tekstu. Automatyczne tworzenie spisu treści itp.
  Tworzenie formularzy. Korespondencja seryjna.

 2. MS Excel – komputerowy arkusz kalkulacyjny

  Tworzenie rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych z adresowanie względnym i bezwzględnym. Formuły. Formuły tablicowe. Zestawienia graficzne.
  Zaawansowanie sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie.
  Podsumowanie wirtualne – sumy częściowe i tabele przestawne.
  Techniki wizualizacji i prezentacji.

 3. MS Access – relacyjny system bazy danych

  Organizacja relacyjnej bazy danych. Elementy składowe. Relacje. Trwałość danych.
  Tworzenie relacyjnej bazy danych.
  Operowanie relacyjną bazą danych:

  • Wykonywanie operacji relacyjnych
  • Tworzenie kwerend
  • Tworzenie formularzy
  • Tworzenie raportów

 4. MS Power Point – prezentacja multimedialna

  Tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych. Formatowanie slajdów. Animacje. Hiperłącza.

 5. Internet

  Korzystanie z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie treści wykładów – kolokwium zaliczeniowe po serii wykładów na zasadzie egzaminu. Uzyskana ocena z kolokwium musi być pozytywna. Do kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów mogą podejść osoby nie posiadające zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych w momencie przeprowadzania kolokwium, jednak muszą one w terminie późniejszym zaliczyć te ćwiczenia. Zdanie kolokwium zaliczeniowego z wykładów nie jest równoznaczne z zaliczeniem modułu Technologie Informacyjne. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale będzie kontrolowana przez prowadzącego.

Zaliczenie laboratoriów – W trakcie zajęć laboratoryjnych odbędą się kolokwia sprawdzające umiejętność wykonywania ćwiczeń omawianych na zajęciach. Każde kolokwium musi być zaliczone. Nieobecność na kolokwium musi być odrobiona w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym lub w terminie poprawkowym. Prowadzący może także zlecić wykonanie ćwiczeń poza zajęciami w formie projektu. Ocena na zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych będzie przybliżeniem średniej arytmetycznej ocen z kolokwiów do najbliższej oceny dopuszczonej przez Regulamin Studiów. Jeżeli średnia ulokuje się dokładnie pośrodku ocen dopuszczonych do wpisania prowadzący zastosuje przybliżenie w dół. Ostateczna ocena na zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może ewentualnie zostać skorygowana o pół stopnia po uwzględnieniu prac domowych i aktywności na zajęciach.
Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Problem nieobecności reguluje Regulamin Studiów. Dla osób, które nie uzyskały zaliczenia ćwiczeń w terminie a spełniły pozostałe wymagania określone w Regulaminie Studiów wyznaczony zostanie jeden termin poprawkowy. Regulamin Studiów nie przewiduje możliwości poprawiania oceny pozytywnej z kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa – średnia z oceny uzyskanej na kolokwium zaliczeniowym z treści wykładów oraz oceny stanowiącej zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Każda z tych dwóch ocen musi być pozytywna. Jeżeli średnia ocen nie jest równa ocenie dopuszczonej przez Regulamin Studiów, ocena końcowa zostanie przybliżona w dół. Jeżeli zaliczenie wykładów i/lub ćwiczeń laboratoryjnych nastąpi w II terminie ocena końcowa nie może być wyższa niż 4,0 i ocena końcowa jest obniżana o pół stopnia za wyjątkiem przypadku, gdy wyliczona ocena końcowa jest równa 3,0. Jeżeli zaliczenie wykładów nastąpi w III terminie ocena końcowa nie może być wyższa niż 3,0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa według Regulaminu Studiów, dlatego nie ma potrzeby usprawiedliwiania nieobecności. Informacje przekazane na wykładzie, na którym student był nieobecny, muszą zostać przez niego przyswojone we własnym zakresie do kolokwium zaliczeniowego.

Obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa według Regulaminu Studiów. Wszelkie nieobecności muszą być usprawiedliwione a informacje przekazane na takich zajęciach muszą zostać uzupełnione przez studenta we własnym zakresie. Bezwzględnie obowiązkowe są ćwiczenia laboratoryjne, na których przeprowadzane będą kolokwia sprawdzające. W razie nieobecności kolokwium takie musi zostać odrobione z inną grupą lub w terminie dodatkowym, czy poprawkowym. Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium sprawdzającym nie zwalnia z jego pisania. Zbyt duża ilość nieobecności na ćwiczeniach (nawet usprawiedliwionych) skutkuje brakiem zaliczenia (nb).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność pracy w środowisku MS Windows – wykonywanie podstawowych operacji systemowych.
Obsługa MS Word na podstawowym poziomie.
Obsługa MS Excel na podstawowym poziomie.
Obsługa MS Access na podstawowym poziomie.
Obsługa MS Power Point na podstawowym poziomie.
Umiejętność korzystania z Internetu.
Posiadanie aktywnego konta pocztowego (email). Umiejętność tworzenia, wysyłania i odbioru wiadomości pocztowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecany dostęp do komputera z dostępem do Internetu.

Zalecana literatura:

 1. Cieciura Marek – “Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań”. Wydawnictwo Vizja Press, Warszawa 2006.
 2. Sławik Mirosław – “ABC użytkownika Internetu. Przewodnik po sieci”. Wydawnictwo Videograph, Chorzów 2010.
 3. Gogołek Wiesław – „Technologie informacyjne mediów”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
 4. Beynon-Davies Paul – „Systemy baz danych”. Wydawnictwo WN-T, Warszawa 2000.
 5. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Przetwarzanie tekstu. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS Word. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2007.
 6. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Arkusze kalkulacyjne. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS Excel. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2008.
 7. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Bazy danych. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS Access. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2006.
 8. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Grafika menedżerska i prezentacyjna. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS PowerPoint. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2009.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Fąfara Z. – „Elementy informatyki”. Rozdział Skryptu Uczelnianego: „Eksploatacja i ochrona złóż węglowodorów”. Materiały studium podyplomowego, AGH, Gdańsk-Kraków 2002, s. 137-177.
2. Fąfara Z. – „Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach PGNiG”. Nafta & Gaz Biznes, nr 2a/2004, s. 10-13.
3. Kwiatkowska I., Michalski P., Fąfara Z. – „Internetowy serwis informacji turystycznej z wybranego regionu”. Zeszyty Naukowe PWSZ (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie), zeszyt 10, Krosno 2004, s. 187-192.
4. Zajdel T., Sroka W., Fąfara Z. – „Projekt i wykonanie systemu informacji agroturystycznej z wybranego regionu”. Zeszyty Naukowe PWSZ (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie), zeszyt 10, Krosno 2004, s. 467-472.
5. Fąfara Z., Leś A., Buczyński Ł. – „Wykorzystanie systemu bazy danych przy obsłudze podziemnego magazynu gazu”. Wydawnictwo „Centrum Informatyczne TASK” Politechnika Gdańska, Materiały IV Konferencji Naukowej pt. „Infobazy 2005. Bazy Danych dla Nauki”, Gdańsk, 2005, s. 131-137.
6. Fąfara Z., Englot D. – „Aplikacja bazodanowa do monitorowania pracy podziemnego magazynu gazu”. Wydawnictwo „Centrum Informatyczne TASK” Politechnika Gdańska, Materiały IV Konferencji Naukowej pt. „Infobazy 2005. Bazy Danych dla Nauki”, Gdańsk, 2005, s. 138-143.

Informacje dodatkowe:

Prowadzący udostępnia w wersji elektronicznej materiały wyświetlane w czasie wykładu w postaci kursu na platformie e-learningowej. Kurs ten nie stanowi pełnego zapisu wykładów, nie obejmuje on szeregu wypowiadanych przez prowadzącego komentarzy i uwag. Dostęp do kursu nie zastępuje i nie zwalnia z uczestnictwa w wykładach. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie zaliczenia z wykładów przez studenta, który nie uczestniczył w wykłady a przygotowywał się do kolokwium tylko w oparciu o kurs e-learningowy.