Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia organiczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-204-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Chruszcz-Lipska Katarzyna (lipska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wiedza w zakresie podstaw chemii organicznej obejmująca znajomość węglowodorów oraz ich pochodnych. Klasyfikacja związków organicznych wraz z zasadami nazewnictwa.Wiadomości na temat izomerii oraz właściwości fizycznych i chemicznych związków w powiązaniu z ich budową. Przemiany chemiczne związków organicznych z uwzględnieniem reaktywności chemicznej substratów i mechanizmów reakcji. Skład ropy naftowej i gazu ziemnego. Destylacja ropy naftowej. Otrzymywanie wybranych związków organicznych. Badania właściwości fizykochemicznych wybranych związków organicznych. Znaczenie i rozwój chemii organicznej we współczesnym świecie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawy chemii organicznej obejmujące znajomość węglowodorów oraz ich pochodnych. GGO1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium,
Egzamin
M_W002 Zna i rozumie klasyfikację związków organicznych wraz z zasadami nazewnictwa GGO1A_W01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Zna i rozumie podstawowe wiadomości na temat izomerii oraz właściwości fizycznych i chemicznych związków w powiązaniu z ich budową GGO1A_W01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Egzamin
M_W004 Zna i rozumie przemiany chemiczne związków organicznych z uwzględnieniem reaktywności chemicznej substratów i mechanizmów reakcji. GGO1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi otrzymać wybrane podstawowe związki organiczne GGO1A_U05, GGO1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi zbadać właściwości fizyko chemiczne wybranych związków organicznych GGO1A_U05, GGO1A_U03 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi przeprowadzić destylację normalną wg Englera GGO1A_U05, GGO1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny informacji dotyczących znaczenia i rozwóju chemii organicznej we współczesnym świecie GGO1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest gotów do współpracy w grupie GGO1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawy chemii organicznej obejmujące znajomość węglowodorów oraz ich pochodnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie klasyfikację związków organicznych wraz z zasadami nazewnictwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe wiadomości na temat izomerii oraz właściwości fizycznych i chemicznych związków w powiązaniu z ich budową + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie przemiany chemiczne związków organicznych z uwzględnieniem reaktywności chemicznej substratów i mechanizmów reakcji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi otrzymać wybrane podstawowe związki organiczne - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zbadać właściwości fizyko chemiczne wybranych związków organicznych - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić destylację normalną wg Englera - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny informacji dotyczących znaczenia i rozwóju chemii organicznej we współczesnym świecie + - + - - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do współpracy w grupie - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Historia rozwoju chemii organicznej i jej znaczenie dla nauki i przemysłu. Klasyfikacja związków organicznych. Wiązania chemiczne i budowa związków organicznych. Hybrydyzacja orbitali atomowych węgla. Teoria orbitali molekularnych. Typy reakcji chemicznych w chemii organicznej. Kryteria podziału reakcji. Reakcje rodnikowe i jonowe. Mechanizmy reakcji organicznych: addycja, substytucja i eliminacja. Klasyfikacja węglowodorów. Alkany: nazewnictwo, budowa, izomeria, właściwości fizyczne i chemiczne, – reakcje charakterystyczne. Węglowodory alicykliczne. Cykloalkany: nazewnictwo, budowa, izomeria, właściwości fizyczne i chemiczne, – reakcje charakterystyczne. Alkeny: nazewnictwo, budowa , izomeria, właściwości fizyczne i chemiczne, – reakcje charakterystyczne. Alkiny: nazewnictwo, budowa, właściwości fizyczne i chemiczne, – reakcje charakterystyczne. Areny. Klasyfikacja, budowa , nazewnictwo, izomeria, właściwości fizyczne i chemiczne. – reakcje charakterystyczne. Pochodne benzenu. Klasyfikacja pochodnych węglowodorów. Grupy funkcyjne. Zasady nazewnictwa. Halogenopochodne węglowodorów. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Alkohole i fenole. Kryteria podziału i nomenklatura, właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Aldehydy i ketony. Klasyfikacja i nomenklatura, właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Kwasy karboksylowe. Klasyfikacja i nomenklatura, właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Estry organiczne. Nazewnictwo, właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Związki organiczne zawierające w swoim składzie azot. Klasyfikacja, nomenklatura, właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne.
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Destylacja normalna wg Englera ropy naftowej, otrzymywanie frakcji paliwowych. Badanie własności fizyko- chemicznych alkoholi i określanie ich rzędowości. Otrzymywanie aldehydów i sprawdzanie ich właściwości redukujących. Oznaczenie właściwości ketonów na przykładzie acetonu, otrzymywanie acetonu z octanu wapnia oraz badanie jego właściwości. Badanie właściwości kwasów karboksylowych na przykładzie kwasu octowego. Otrzymywanie i badanie właściwości fizyko chemicznych estrów na przykładzie octanu etylu. Krystalizacja związków organicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganch sprawozdań i kolokwiów.
Do egzaminu dopuszczone są osoby, które mają zaliczone ćwiczenia laboratoryjne. W sytuacjach wyjątkowych bez zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych można przystąpić do III-terminu egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1) Obliczenie średniej arytmetycznej z ocen zaliczających ćwiczenia laboratoryjne we wszystkich terminach zaliczeń.
2) Obliczenie średniej arytmetycznej z ocen z egzaminu we wszystkich terminach zaliczeń.
3) Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wyników uzyskanych w punkcie 1 i 2.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.
Nieobecność na więcej niż na 3 ćwiczeniach laboratoryjnych wymaga powtarzania całego przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. Hart, L.E. Craine, D.J. Hart, C. M. Hadad, “Chemia organiczna – krótki kurs”, W.L. PZWL, Warszawa 2007
2.P. Mastalerz: „Chemia organiczna”, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000
3.R. Morrison, R. Boyd: “Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 1994
4.J. Laska „ Chemia organiczna” Skrypty uczelniane nr 1653, Kraków , 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Identyfikacja enancjomerów octanu bornylu i α-pinenu w olejkach eterycznych z igieł jodły syberyjskiej — Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // W: Spektroskopia oscylacyjna : od teorii do praktyki : praca zbiorowa / pod red. Kamilli Małek. — Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 198–204.
Molecular structure and vibrational spectra of 2,2’,4,4’,6-pentabromodiphenyl ether (BDE 100) / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bartosz Trzewik, Bogumiła WINID // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2017, vol. 182, s. 50–57.
Synthesis and the crystal structure of dimeric 1-hydroxyhexane-2,3-dione and the spectral characteristics of a model acireductone / Bartosz Trzewik, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, [et al.] // New Journal of Chemistry ; ISSN 1144-0546. — 2016 vol. 40 iss. 11, s. 9291–9303.

Informacje dodatkowe:

Na ćwiczenia laboratoryjne student przynosi fartuch laboratoryjny i rękawice.