Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-208-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Dąbrowski Karol (karol.dabrowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis oraz metody rozwiązywania zagadnień z dziedziny mechaniki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 (zna i rozumie) istotę dziedzin nauki wchodzących w skład mechaniki klasycznej tzn. statyki, kinematyki i dynamiki. GGO1A_W01 Kolokwium
M_W002 (zna i rozumie) zagadnienia z dziedziny statyki, kinematyki i dynamiki. GGO1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 (potrafi) rozwiązać zagadnienia z zakresu redukcji układu sił przyłożonego do bryły sztywnej. GGO1A_U01 Kolokwium
M_U002 (potrafi) rozwiązać zagadnienia z zakresu warunków równowagi belek prostych. GGO1A_U03, GGO1A_U01 Kolokwium
M_U003 (potrafi) rozwiązać zagadnienia redukcji płaskiego, ogólnego układu sił przy użyciu oprogramowania komputerowego. GGO1A_U03, GGO1A_U01 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 (zna i rozumie) istotę dziedzin nauki wchodzących w skład mechaniki klasycznej tzn. statyki, kinematyki i dynamiki. + - - - - - - - - - -
M_W002 (zna i rozumie) zagadnienia z dziedziny statyki, kinematyki i dynamiki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 (potrafi) rozwiązać zagadnienia z zakresu redukcji układu sił przyłożonego do bryły sztywnej. - + - - - - - - - - -
M_U002 (potrafi) rozwiązać zagadnienia z zakresu warunków równowagi belek prostych. - + - - - - - - - - -
M_U003 (potrafi) rozwiązać zagadnienia redukcji płaskiego, ogólnego układu sił przy użyciu oprogramowania komputerowego. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Wprowadzenie do przedmiotu

  Zakres materiału, literatura, zasady zaliczenia, rys historyczny rozwoju mechaniki klasycznej i podstaw mechaniki analitycznej, relatywistycznej oraz kwantowej, podstawowe definicje.

 2. Płaski układ sił

  Siła jako wektor, płaski środkowy układ sił, wielobok sił, przedstawienie analityczne siły, składanie dwóch sił równoległych, para sił, moment pary sił, składanie par sił na płaszczyźnie, moment siły względem bieguna, redukcja płaskiego układu sił, równowaga płaskiego układu sił.

 3. Dowolny układ sił

  Rzuty sił na osie układu kartezjańskiego, moment siły względem osi, redukcja dowolnego układu sił, parametr układu sił, składowe wektora i momentu głównego sił, równowaga sił działających na ciało sztywne.

 4. Geometria mas i tarcie.

  Środek ciężkości ciała, moment statyczny pola, masowe momenty bezwładności i dewiacji, Twierdzenie Steinera, transformacja momentów bezwładności i dewiacji przekroju pręta, tarcie suwne, opór toczenia.

 5. Kinematyka ruchu punktu materialnego

  Równanie ruchu, trajektoria i prędkość punktu, prędkość i przyspieszenie punktu – opis wektorowy, prędkość kątowa, prędkość polowa, składowe przyspieszenia, klasyfikacja ruchu punktu.

 6. Ruch bryły sztywnej

  Ruch postępowy, ruch obrotowy, ruch płaski, przyspieszenie całkowite, obrotowe i dośrodkowe, ruch względny punktu, prędkość w ruchu względnym, przyspieszenie w ruchu względnym.

 7. Dynamika

  Prawa Newtona, Prawo powszechnego ciążenia, równanie ruchu punktu materialnego, pęd i moment pędu punktu materialnego, praca stałej siły P, praca punktu materialnego na torze krzywoliniowym, pole potencjalne sił, energia kinetyczna, Zasada zachowania energii, kinetyka bryły sztywnej.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Wprowadzenie

  Wprowadzenie, warunki zaliczenia, podstawowe definicje.

 2. Podstawy rachunku wektorowego

  Rachunek wektorowy, obliczanie wypadkowej środkowego (zbieżnego) układu sił.

 3. Redukcja płaskiego układu sił

  Rozwiązywanie zadań z zagadnienia redukcji płaskiego układu sił.

 4. Redukcja dowolnego układu sił

  Rozwiązywanie zadań z zagadnienia reukcji zbieżnego układu sił.

 5. Rozwiązywanie belek

  Obliczanie reakcji podpór belki przy obciążeniach skupionych i ciągłych.

 6. Dynamika

  Rozwiązywanie prostych zagadnień dynamiki.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zajęcia laboratoryjne obejmują rozwiązywanie podstawowych zagadnień mechanicznych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Zakres rozwiązywanych problemów stanowi rozwinięcie zagadnień omawianych w ramach ćwiczeń audytoryjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium. Zaliczenie laboratoriów na postawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa 0.5*Oc+0.3*Ol+0.2*Ow,
gdzie Oc -ocena z ćwiczeń, Ol – ocena za laboratorium, Ow – ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
Oceny Oc i Ol muszą być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 • Ćwiczenia audytoryjne – dopuszczalna 1 nieobecność, każdą nieobecność ponadto należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczony przez prowadzącego sposób (samodzielne opanowanie materiału).
 • Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wykonywanych na zajęciach ćwiczeń/projektów. W przypadku nieobecności na zajęciach student wykazuje znajomość materiału poprzez samodzielne wykonanie ćwiczenia/projektu.
 • Wykłady – obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy matematyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 W. Tybor K. Kowalski ’’Mechanika’’
2 A. Piekara ‘’Mechanika ogólna’’
3 R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands ‘’Feynmmana wykłady z fizyki cz.1’’
4 A.K. Zakrzewski, J.A. Wróblewski ‘’Wstęp do fizyki cz.1’’
4 M. Klasztorny ‘’Mechanika Teoretyczna’’

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Dąbrowski, K. M., et al. “Downhole measurements and determination of natural gas composition using Raman spectroscopy.” Journal of Natural Gas Science and Engineering 65 (2019): 25-31.
 • Nagy S. et al. ”Zagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych” Wydawnictwa AGH 2018
Informacje dodatkowe:

Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż połowie zajęć (usprawiedliwienie nieobecności – zwolnienie lekarskie do 2 tyg. od nieobecności) skutkuje brakiem zaliczenia. Termin konsultacji po uzgodnieniu mailowym.