Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy modelowania procesów eksploatacji złóż
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-216-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Janiga Damian (janiga@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawowy zakres wiedzy związany z modelowaniem eksploatacji złóż węglowodorów. Po ukończeniu przedmiotu student potrafi opracować prosty model symulacyjny złoża węglowodorów. Potrafi zebrać i przygotować dane niezbędne w procesie symulacji. Zna podstawowe komendy symulatora złożowego. Potrafi zaprojektować podstawową strategię eksploatacji złoża węglowodorów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 (zna i rozumie) Podstawy modelowania pracy złóż węglowodorów. GGO1A_W01 Projekt
M_W002 (zna i rozumie) Zasadę działania symulatora złożowego. GGO1A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 (potrafi) Zebrać, przygotować i zinterpretować dane niezbędne do procesu modelowania. GGO1A_U01 Projekt
M_U002 (potrafi) Zaprojektować w sposób podstawowy zaprojektować prognozę eksploatacji przy wykorzystaniu symulatora złożowego. GGO1A_U05 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 (zna i rozumie) Podstawy modelowania pracy złóż węglowodorów. + - - - - - - - - - -
M_W002 (zna i rozumie) Zasadę działania symulatora złożowego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 (potrafi) Zebrać, przygotować i zinterpretować dane niezbędne do procesu modelowania. - - - + - - - - - - -
M_U002 (potrafi) Zaprojektować w sposób podstawowy zaprojektować prognozę eksploatacji przy wykorzystaniu symulatora złożowego. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Rozwój modeli symulacyjnych i zastosowania komputerowej symulacji złóż.
2. Podstawowe zależności matematyczne opisujące przepływ płynu w ośrodku porowatym.
3. Dysretyzacja równań przepływowych.
4. Model matematyczny Black-Oil, zjawiska fizyczne opisywane przez model, zastosowania
5.Model statyczny i dynamiczny, warunki początkowe i brzegowe,inicjacja modelu.
6. Dane niezbędne do stworzenia modelu symulacyjnego typu Black-Oil
7.Symulator komputerowy ECLIPSE – charakterystyka, zastosowania, programy towarzyszące preprocesory i postprocesory
8. Struktura pliku symulacyjnego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

W ramach zajęć projektowych realizowane będą nastepujące zagadnienia:
1. Analiza wpływu anizotropii i niejednorodności złoża węglowodorów na
wskaźniki techniczo – ekonomiczne eksploatacji.
2. Określenie wpływu interakcji pomiędzy płynem złożowym a skałą złożową
na stopień sczerpania zasobów węglowodorów.
3. Wpływ parametrów PVT płynu złożowego na możliwe do uzyskania
wydajności produkcji.
4. Określenie efektywności nawadniania w zależności od właściwości PVT ropy
naftowej.
5. Wpływ stopnia aktywności wody złożowej na charakter prowadzenia
eksploatacji złoża ropy naftowej
6.Efektywność prowadzenia zatłaczania wody złożowej w zależności od
przyjętego systemu eksploatacji.
7. Wpływ sterowania pracą otworów udostępniających na stabilność
eksploatacji.
8. Porównanie stopnia sczerpania złoża przy wykorzystaniu odwiertów
pionowych i horyzontalnych.
9. Porównanie efektywności wtórych metod eksploatacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Treści prezentowane na ćwiczeniach projektowych są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Wytyczne do projektów przekazywane są studentom w formie dokumentów tekstowych.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych:
-Przygotować samodzielnie zgodnie z wytycznymi i nadesłać emailem prowadzącemu w wyznaczonym terminie projekt w formie dokumentu tekstowego oraz plików wsadowych do symulatora złożowego powstałymi w trakcie wykonywania projektu.
- W przypadku występowania znaczących błędów w projekcie, studentowi przysługuje możliwość 1 poprawy każdego projektu, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania oceny przez prowadzącego.
- Ocena z ćwiczeń projektowych obliczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z indywidualnych projektów. Zaokrąglanie średniej do ocen przewidzianych regulaminem studiów zgodnie z zasadami, gdzie za wartości graniczne przyjęto .25 oraz .75.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: - Obecność obowiązkowa: Nie - Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zajęć projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości można wyrównywać uczestnicząc w zajęciach równoległych grup lub indywidualnie, podczas konsultacji (po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki, informatyki, eksploatacji złóż węglowodorów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ertekin, Turgay, Jamal H. Abou-Kassem, and Gregory R. King. Basic applied reservoir simulation. 2001.
ISLAM, M. Rafuqul, et al. Advanced Petroleum Reservoir Simulation: Towards Developing Reservoir Emulators. John Wiley & Sons, 2016.
PEACEMAN, Donald W. Fundamentals of numerical reservoir simulation. Elsevier, 2000.
ABOU-KASSEM, Jamal Hussein; ISLAM, M. Rafiq; FAROUQ-ALI, S. M. Petroleum Reservoir Simulations. Elsevier, 2013.
AHMED, Tarek; MCKINNEY, Paul. Advanced reservoir engineering. Elsevier, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Self-adapt reservoir clusterization method to enhance robustness of well placement optimization / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Journal of Petroleum Science & Engineering : an international journal devoted to integrated reservoir studies ; ISSN 0920-4105. — 2019 vol. 173, s. 37–52.
Huff and puff process optimization in micro scale by coupling laboratory experiment and numerical simulation / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2018 vol. 224, s. 289–301.
Performance of nature inspired optimization algorithms for polymer Enhanced Oil Recovery process / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI // Journal of Petroleum Science & Engineering : an international journal devoted to integrated reservoir studies ; ISSN 0920-4105. — 2017 vol. 154, s. 354–366.
An analysis of the influence of fracturing technological parameters on fracture propagation using numerical modeling / Jacek DUDEK, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 3, s. 677–690.
Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża — Effect of reservoir water salinity on optimum design of polymer flooding / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t.

Informacje dodatkowe:

Dane kontaktowe i godziny konsultacji podane zostaną podczas pierwszych zajęć. Materiały z wykładów w formie elektronicznej zostaną przekazane staroście grupy 2 tygodnie przed końcem semestru.