Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy wymiany ciepła w eksploatacji surowców płynnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-217-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Janiga Damian (janiga@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawowy zakres wiedzy związany z procesami wymiany ciepła w eksploatacji złóż surowców płynnych. Po ukończeniu przedmiotu student zna i rozumie podstawowe mechanizmy wymiany ciepła w trakcie procesów eksploatacji oraz dobrać termiczną metodę eksploatacji do wybranego typu złoża oraz oszacować jej podstawowe parametry technologiczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 (zna i rozumie) Podstawowe mechanizmy wymiany ciepła w trakcie procesów eksploatacji. GGO1A_W01 Projekt
M_W002 (zna i rozumie) Wpływ zmiany temperatury na właściwości płynu złożowego. GGO1A_W02 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 (potrafi) Na podstawie korelacji analitycznych oszacować zmiany parametrów płynu złożowego w funkcji zmiany temperatury. GGO1A_U05 Projekt
M_U002 (potrafi) Dobrać termiczną metodę eksploatacji do wybranego typu złoża oraz oszacować jej podstawowe parametry technologiczne GGO1A_U06 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 (zna i rozumie) Podstawowe mechanizmy wymiany ciepła w trakcie procesów eksploatacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 (zna i rozumie) Wpływ zmiany temperatury na właściwości płynu złożowego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 (potrafi) Na podstawie korelacji analitycznych oszacować zmiany parametrów płynu złożowego w funkcji zmiany temperatury. - - - + - - - - - - -
M_U002 (potrafi) Dobrać termiczną metodę eksploatacji do wybranego typu złoża oraz oszacować jej podstawowe parametry technologiczne - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Podstawowe mechanizmy wymiany ciepła
2. Rozwiązania analityczne równań wymiany ciepła i ich zastosowanie w eksploatacji złóż surowców płynnych
3. Wpływ zmian temperatury na właściwości płynów złożowych
4. Termiczne metody intensyfikacji wydobycia
5. Termiczne metody EOR

Ćwiczenia projektowe (15h):

W ramach zajęć projektowych realizowane będą zagadnienia:
1. Wpływ zmian temperatury na właściwości PVT płynu złożowego
2. Obliczenie podstawowych parametrów technologicznych procesu wygrzewania odwiertów
3. Obliczanie podstawowych parametrów technologicznych procesu SAGD

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Treści prezentowane na ćwiczeniach projektowych są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Wytyczne do projektów przekazywane są studentom w formie dokumentów tekstowych.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych:
-Przygotować samodzielnie zgodnie z wytycznymi i nadesłać emailem prowadzącemu w wyznaczonym terminie projekt w formie dokumentu tekstowego oraz plików wsadowych do symulatora złożowego powstałymi w trakcie wykonywania projektu.
- W przypadku występowania znaczących błędów w projekcie, studentowi przysługuje możliwość 1 poprawy każdego projektu, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania oceny przez prowadzącego.
- Ocena z ćwiczeń projektowych obliczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z indywidualnych projektów. Zaokrąglanie średniej do ocen przewidzianych regulaminem studiów zgodnie z zasadami, gdzie za wartości graniczne przyjęto .25 oraz .75.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: - Obecność obowiązkowa: Nie - Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zajęć projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości można wyrównywać uczestnicząc w zajęciach równoległych grup lub indywidualnie, podczas konsultacji (po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, eksploatacji złóż węglowodorów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Incropera, F. P., Lavine, A. S., Bergman, T. L., & DeWitt, D. P. (2007). Fundamentals of heat and mass transfer. Wiley.
DANESH, Ali. PVT and phase behaviour of petroleum reservoir fluids. Elsevier, 1998.
AHMED, T. Equations of state and PVT analysis: applications for improved reservoir modeling. 2007, Houston, Tex. Gulf Publ. XI.
DANDEKAR, Abhijit Y. Petroleum reservoir rock and fluid properties. CRC press, 2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Self-adapt reservoir clusterization method to enhance robustness of well placement optimization / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Journal of Petroleum Science & Engineering : an international journal devoted to integrated reservoir studies ; ISSN 0920-4105. — 2019 vol. 173, s. 37–52.
Huff and puff process optimization in micro scale by coupling laboratory experiment and numerical simulation / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2018 vol. 224, s. 289–301.
Performance of nature inspired optimization algorithms for polymer Enhanced Oil Recovery process / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI // Journal of Petroleum Science & Engineering : an international journal devoted to integrated reservoir studies ; ISSN 0920-4105. — 2017 vol. 154, s. 354–366.
An analysis of the influence of fracturing technological parameters on fracture propagation using numerical modeling / Jacek DUDEK, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 3, s. 677–690.
Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża — Effect of reservoir water salinity on optimum design of polymer flooding / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t.

Informacje dodatkowe:

Dane kontaktowe i godziny konsultacji podane zostaną podczas pierwszych zajęć.