Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-303-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowalska-Kubsik Iwona (ikk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe materiałów ciągliwych i kruchych oraz podstawowe badania laboratoryjnych w wytrzymałości materiałów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna własności ciał stałych i stan naprężenia. GGO1A_W01, GGO1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna podstawowe założenia mechaniki ciała odkształcalnego. GGO1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna stan odkształcenia GGO1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student zna podstawy doświadczalne w wytrzymałości materiałów oraz hipotezy wytrzymałościowe oraz teorie energii sprężystej. Zasady obliczania rozciągania, ściskania i ścinanie. GGO1A_W01, GGO1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna własności ciał stałych i stan naprężenia. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe założenia mechaniki ciała odkształcalnego. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna stan odkształcenia + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawy doświadczalne w wytrzymałości materiałów oraz hipotezy wytrzymałościowe oraz teorie energii sprężystej. Zasady obliczania rozciągania, ściskania i ścinanie. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Modele opisujące materiały o określonych charakterystykach naprężeniowo-odkształceniowych, parametry fizyczne tych materiałów. Tensor naprężenia i odkształcenia. Stan naprężenia i odkształcenia. Badania laboratoryjne własności wytrzymałościowych i odkształceniowych próbek materiałów. Ściskanie i rozciąganie, prawo Hook’a. Naprężenia normalne i styczne. Naprężenia termiczne. Ścinanie czyste i technologiczne. Momenty bezwładności. Skręcanie. Zginanie. Naprężenia dopuszczalne. Wytężenia i hipotez wytężeniowe. Wytrzymałość złożona.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

W ramach ćwiczeń audytoryjnych rozwiązywane będą zadania z zakresu omawianego na wykładzie oraz zadania przekazane do samodzielnego rozwiązania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustalają prowadzący na początku semestru. Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich trzech terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych. Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględniane są również oceny niedostateczne uzyskane ze wszystkich terminów zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach audytoryjnych. Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1984
2. Kurowski R., Niezgodziński M. E.: Wytrzymałość materiałów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959
3. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984
4. Rajfert T., Rżysko J.: Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979
5. Rżysko J.: Statyka i wytrzymałość materiałów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971
6. Siemieniec A., Wolny S.: Wytrzymałość materiałów, cz. I. Teoria. Zastosowanie. Wydawnictwa AGH. Kraków 1995
7. Walczak J.: Wytrzymałość materiałów oraz podstawy teorii sprężystości i plastyczności. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa-Kraków 1978
8. Literatura wybrana przez studenta

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Application of geotechnical monitoring tools for deformation analysis in the vicinity of the Dębina salt dome (Bełchatów mine, Poland) : technical note / Marek CAŁA, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN // Engineering Geology ; ISSN 0013-7952. — 2017 vol. 230, s. 130–141
2. Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland — Długoterminowa analiza deformacji w kopalniach soli: Kopalnia Soli Kłodawa, centralna Polska / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ, Katarzyna CYRAN, Joanna JAKÓBCZYK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 63 iss. 3, s. 565–577
3. Preliminary application of X-ray computed tomograph on characterisation of Polish gas shale mechanical properties / M. CAŁA, K. CYRAN, A. STOPKOWICZ, M. KOLANO, M. SZCZYGIELSKI // Rock Mechanics and Rock Engineering ; ISSN 0723-2632. — 2016 vol. 49 iss. 12, s. 4935–4943
4. Stability analysis of underground mining openings with complex geometry / Marek CAŁA, Agnieszka STOPKOWICZ, Michał KOWALSKI, Mateusz BLAJER, Katarzyna CYRAN, Kajetan d’Obyrn // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38 no. 1, s. 25–32.

Informacje dodatkowe:

Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich trzech terminach.