Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektrotechnika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-308-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gas Piotr (piotr.gas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Związek pomiędzy fizyką a elektrotechniką, elektroniką i współczesną techniką. Zasady działania podstawowych urządzeń elektrycznych oraz układów elektronicznych. Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Opracowanie wyników pomiarów oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów, badań i obserwacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe własności obwodów elektrycznych, zasadę działania liniowych obwodów elektrycznych, ich elementów dwukońcówkowych. GGO1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 podstawy elektrotechniki, opis i analizę nieskomplikowanych układów elektrycznych. GGO1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego, sformułować matematyczne równania obwodu elektrycznego i zinterpretować otrzymane rozwiązania. GGO1A_U01 Kolokwium
M_U002 wykonać podstawowe pomiary i obserwacje sygnałów w obwodach elektrycznych, opracować wyniki pomiarów oraz sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów, badań i obserwacji GGO1A_U01, GGO1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 pracy zarówno indywidualnie jak i w zespole, realizując swoją część zadania, rozumiejąc potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji. GGO1A_K03, GGO1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe własności obwodów elektrycznych, zasadę działania liniowych obwodów elektrycznych, ich elementów dwukońcówkowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 podstawy elektrotechniki, opis i analizę nieskomplikowanych układów elektrycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego, sformułować matematyczne równania obwodu elektrycznego i zinterpretować otrzymane rozwiązania. + - + - - - - - - - -
M_U002 wykonać podstawowe pomiary i obserwacje sygnałów w obwodach elektrycznych, opracować wyniki pomiarów oraz sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów, badań i obserwacji + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 pracy zarówno indywidualnie jak i w zespole, realizując swoją część zadania, rozumiejąc potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne. Podstawowe elementy obwodu elektrycznego i ich własności. Analiza obwodu elektrycznego. Obwody prądu stałego w stanie ustalonym. Energia i bilans mocy. Wartości średnie i skuteczne sygnałów elektrycznych. Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych. Mody DC i AC multimetrów. Pomiar prądu, napięcia i mocy.
Prąd sinusoidalny. Metoda liczb zespolonych. Moce w obwodach prądu sinusoidalnego. Obwody jednofazowe i układy trójfazowe. Instalacje elektryczne.
Stany dynamiczne w obwodach elektrycznych. Pomiary i obserwacje oscyloskopowe. Transformatory, silniki i prądnice. Podstawowe układy elektroniczne. Układy analogowe i cyfrowe. Prostowniki i układy zasilające.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Symulacja pomiarów w układach elektrycznych w programie NI Multisim. Pomiary w obwodach prądu stałego – sprawdzenie wybranych twierdzeń z teorii obwodów, bilans
mocy, charakterystyki prądowo napięciowe stabilizowanych zasilaczy elektronicznych. Obwody prądu sinusoidalnego – pomiar wartości skutecznej prądu, napięcia oraz mocy czynnej,
biernej i pozornej. Autotransformator. Pomiary multimetrami cyfrowymi w trybach DC i AC. Badania źródeł światła, określenie charakterystyk wybranych źródeł w funkcji napięcia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie laboratorium = obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach + zaliczenie sprawozdania + zaliczenie kolokwium końcowego. Zaliczenia poprawkowe przeprowadzane są zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ocena końcowa wystawiana jest po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Ocena końcowa jest zaokrągloną w górę średnią arytmetyczną ocen uzyskanych podczas wszystkich terminów zaliczenia, do których student przystąpił. Przykładowo, jeśli średnia ocena należy do przedziału (2.0,3.0], to student otrzymuje ocenę końcową 3.0.
3. Podstawą oceny ćwiczeń laboratoryjnych jest obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz oddane sprawozdania do każdego z ćwiczeń i pisemne sprawdziany, w trakcie których oceniane są umiejętności rozwiązywania problemów omawianych na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nieobecny na ćwiczeniach laboratoryjnych ze swoją grupą dziekanatową ma obowiązek ich odrobienia z inną grupą (po uzyskaniu zgody prowadzącego) oraz samodzielnie sporządza sprawozdanie z danego ćwiczenia. Osoby, które były nieobecne na kolokwium zaliczeniowym mają prawo do jego napisania w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Matematyka: Znajomość elementarnej algebry liniowej i analizy matematycznej.
Fizyka: Podstawowa wiedza z zakresu fizyki (jednostki i wielkości fizyczne, siła, praca, energia,moc, ładunek, prąd, napięcie, itp..) Znajomość podstaw fizycznych zjawisk elektrycznych i magnetycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Miga, A. Wantuch: Zadania z elektrotechniki, Część I, Obwody prądu stałego, AGH Kraków 2016
2. Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT Warszawa 2009
3. A. Dąbrowski, W. Dąbrowski, S. Krupa, A. Miga: Elektrotechnika Ćwiczenia
Laboratoryjne, AGH Kraków
4. S. Bolkowski: Teoria obwodów elektrycznych. Wydanie czwarte WNT Warszawa 1995, 1998.
5. S. Osowski: Komputerowe metody analizy i optymalizacji obwodów elektrycznych. WPW
Warszawa 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. WANTUCH Cathodic protection of underground objects — Ochrona katodowa obiektów podziemnych, Przegląd Elektrotechniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2010 R. 86 nr 12, s. 167–169.
2. E. KURGAN, A. WANTUCH Impressed cathodic protection of underground structures, Przegląd Elektrotechniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2011 R. 87 nr 5, s. 96–99.
3. A. WANTUCH Katodowa ochrona przed korozją podziemnych zbiorników, Przegląd Elektrotechniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2011 R. 87 nr 12b, s. 201–203.
4. A. WANTUCH, Katodowa ochrona przed korozją podziemnych zbiorników – analiza porównawcza, Przegląd Elektrotechniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; 2012 R. 88 nr 12b, s. 265–266.
5. M. JANOWSKI, A. WANTUCH, ICCP cathodic protection of tanks with photovoltaic power supply, E3S Web of Conferences – Czasopismo elektroniczne, 2016 vol. 10 art. no. 00029, s. 1–4, http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00029.pdf [2016-11-09]. SEED 2016: Kraków, Poland, May 17–19, 2016

Informacje dodatkowe:

Terminy konsultacji zostaną podane na pierwszych zajęciach.