Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-317-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Wantuch Agnieszka (awantuch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykorzystanie elektrotechniki i elektroniki w współczesnej technice. Zasady działania podstawowych urządzeń elektrycznych oraz układów elektronicznych. Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Opracowanie wyników pomiarów z przeprowadzonych pomiarów, badań i laboratoryjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe prawa związane z obwodami elektrycznymi oraz ich własności, mając uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat liniowych obwodów elektrycznych, ich elementów. GGO1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie zasady działania podstawowych urządzeń elektrycznych oraz układów elektronicznych. Zna podstawowe zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. GGO1A_W01 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę zadania, sformułować matematyczne równania dla problemu, zinterpretować otrzymane rozwiązania. GGO1A_U01 Sprawozdanie,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi pracowań w zespole, rozwiązując zadany problem. GGO1A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do pracy zarówno indywidualnie jak i w zespole realizując zadania. GGO1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe prawa związane z obwodami elektrycznymi oraz ich własności, mając uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat liniowych obwodów elektrycznych, ich elementów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zasady działania podstawowych urządzeń elektrycznych oraz układów elektronicznych. Zna podstawowe zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę zadania, sformułować matematyczne równania dla problemu, zinterpretować otrzymane rozwiązania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pracowań w zespole, rozwiązując zadany problem. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do pracy zarówno indywidualnie jak i w zespole realizując zadania. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne. Podstawowe elementy obwodu elektrycznego i ich własności. Analiza obwodu elektrycznego. Obwody prądu stałego w stanie ustalonym. Energia i bilans mocy. Wartości średnie i skuteczne sygnałów elektrycznych. Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych. Mody DC i AC multimetrów. Pomiar prądu, napięcia i mocy.
Prąd sinusoidalny. Metoda liczb zespolonych. Moce w obwodach prądu sinusoidalnego. Obwody jednofazowe i układy trójfazowe. Instalacje elektryczne.
Stany dynamiczne w obwodach elektrycznych. Pomiary i obserwacje oscyloskopowe. Transformatory, silniki i prądnice. Podstawowe układy elektroniczne. Układy analogowe i cyfrowe. Prostowniki i układy zasilające.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń elektrycznych oraz eksploatacji instalacji elektrycznej.
Symulacja pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych w programie NI Multisim.
Pomiary w obwodach prądu stałego – zasada superpozycji, bilans mocy, charakterystyki prądowo napięciowe stabilizowanych zasilaczy elektronicznych.
Obwody prądu sinusoidalnego – badanie elementów pasywnych obwodu, pomiar wartości skutecznej prądu oraz napięcia, pomiar mocy czynnej. Obsługa autotransformatora.
Badanie układu elektronicznego z wykorzystaniem generatora funkcyjnego, diody prostowniczej i oscyloskopu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Wprowadzenie do ćwiczeń przeprowadzone jest przez prowadzącego w formie multimedialnej. Do każdego ćwiczenia przekazane są instrukcje. Studenci wykonują ćwiczenia przy stołach laboratoryjnych. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie laboratorium = obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach + zaliczenie sprawozdania z każdego ćwiczenia + zaliczenie kolokwium końcowego. Zaliczenia poprawkowe przeprowadzane są zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia obowiązkowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ocena końcowa wystawiana jest po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Ocena końcowa jest zaokrągloną w górę średnią arytmetyczną ocen uzyskanych podczas wszystkich terminów zaliczenia, do których student przystąpił. Przykładowo, jeśli średnia ocena należy do przedziału (2.0,3.0], to student otrzymuje ocenę końcową 3.0.
3. Podstawą oceny ćwiczeń laboratoryjnych jest obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz oddane sprawozdania do każdego z ćwiczeń i pisemne sprawdziany, w trakcie których oceniane są umiejętności rozwiązywania problemów omawianych na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nieobecny na ćwiczeniach laboratoryjnych ze swoją grupą dziekanatową ma obowiązek ich odrobienia z inną grupą (po uzyskaniu zgody prowadzącego) oraz samodzielnie sporządza sprawozdanie z danego ćwiczenia. Osoby, które były nieobecne na kolokwium zaliczeniowym mają prawo do jego napisania w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Matematyka: Znajomość elementarnej algebry liniowej i analizy matematycznej.
Fizyka: Podstawowa wiedza z zakresu fizyki (jednostki i wielkości fizyczne, siła, praca, energia,moc, ładunek, prąd, napięcie, itp..) Znajomość podstaw fizycznych zjawisk elektrycznych i magnetycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT Warszawa 2009
2. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa 2012
3. Bolkowski S., Brociek W., Rawa H.: Teoria obwodów elektrycznych. Zadania, WNT, Warszawa, 2015.
4. Osowski S., Siwek K., Śmiałek M.: Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
5. Szabatin J., Śliwa E. (redakcja): Zbiór zadań z teorii obwodów – cz. I i II, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997
6. Miga A., Wantuch A.: Zadania z elektrotechniki, część 1, Obwody prądu stałego. Wyd. AGH, Kraków 2016
7. Dąbrowski A., Dąbrowski W., Krupa S., Miga A.: Elektrotechnika Ćwiczenia laboratoryjne, AGH Kraków 2002
8. Rroadstrum W., Wolaver D.: Electrical Engineering for all engineers, John Wiley&Sons, Inc. N.Y. 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. WANTUCH Cathodic protection of underground objects — Ochrona katodowa obiektów podziemnych, Przegląd Elektrotechniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2010 R. 86 nr 12, s. 167–169.
2. E. KURGAN, A. WANTUCH Impressed cathodic protection of underground structures, Przegląd Elektrotechniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2011 R. 87 nr 5, s. 96–99.
3. A. WANTUCH Katodowa ochrona przed korozją podziemnych zbiorników, Przegląd Elektrotechniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2011 R. 87 nr 12b, s. 201–203.
4. A. WANTUCH, Katodowa ochrona przed korozją podziemnych zbiorników – analiza porównawcza, Przegląd Elektrotechniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; 2012 R. 88 nr 12b, s. 265–266.
5. M. JANOWSKI, A. WANTUCH, ICCP cathodic protection of tanks with photovoltaic power supply, E3S Web of Conferences – Czasopismo elektroniczne, 2016 vol. 10 art. no. 00029, s. 1–4, http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00029.pdf [2016-11-09]. SEED 2016: Kraków, Poland, May 17–19, 2016

Informacje dodatkowe:

Terminy konsultacji będą podane na pierwszych zajęciach.