Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody geofizyki powierzchniowej i otworowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-319-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Lewandowska-Śmierzchalska Joanna (joanna.lewandowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie z podstawami badań geofizycznych z podziałem na metody powierzchniowe (grawimetria, magnetometria, metody geoelektryczne, georadar oraz sejsmika) oraz metody otworowe (radiometria wiertnicza, elektrometria wiertnicza, metody akustyczne, badanie geometrii otworu). Przedstawienie fizycznych i metodycznych podstaw metod geofizycznych, zależności parametrów fizycznych ośrodka geologicznego od jego charakterystyki zbiornikowej oraz interpretacji wyników badań geofizycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 (zna i rozumie) metody geofizyki poszukiwawczej: geoelektryki, magnetyki, grawimetrii oraz sejsmiki GGO1A_W02, GGO1A_W03, GGO1A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 (zna i rozumie) metody geofizyki wiertniczej związane z radiometrią wiertniczą, elektrometrią wiertniczą, metodami akustycznymi i metodami związanymi z geometrią otworu wiertniczego GGO1A_W02, GGO1A_W03, GGO1A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 (zna i rozumie) podstawowe zasady dotyczące interpretacji badań geofizyki poszukiwawczej i wiertniczej GGO1A_W02, GGO1A_W03, GGO1A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W004 (zna i rozumie) zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce GGO1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W005 (zna i rozumie) zastosowania metod geofizycznych w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów i innych surowców mineralnych GGO1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 (potrafi) wykonać pomiary laboratoryjne podstawowych własności petrofizycznych skał GGO1A_U01, GGO1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U002 (potrafi) wykonać interpretację wyników badań laboratoryjnych dotyczącą podstawowych własności petrofizycznych skał GGO1A_U06, GGO1A_U01, GGO1A_U03 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 (jest gotów do) uświadomienia sobie ważności badań geofizycznych, ich wpływu na środowisko naturalne i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje GGO1A_K01, GGO1A_K03 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 (zna i rozumie) metody geofizyki poszukiwawczej: geoelektryki, magnetyki, grawimetrii oraz sejsmiki + - - - - - - - - - -
M_W002 (zna i rozumie) metody geofizyki wiertniczej związane z radiometrią wiertniczą, elektrometrią wiertniczą, metodami akustycznymi i metodami związanymi z geometrią otworu wiertniczego + - - - - - - - - - -
M_W003 (zna i rozumie) podstawowe zasady dotyczące interpretacji badań geofizyki poszukiwawczej i wiertniczej + - - - - - - - - - -
M_W004 (zna i rozumie) zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce + - - - - - - - - - -
M_W005 (zna i rozumie) zastosowania metod geofizycznych w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów i innych surowców mineralnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 (potrafi) wykonać pomiary laboratoryjne podstawowych własności petrofizycznych skał - - + - - - - - - - -
M_U002 (potrafi) wykonać interpretację wyników badań laboratoryjnych dotyczącą podstawowych własności petrofizycznych skał - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 (jest gotów do) uświadomienia sobie ważności badań geofizycznych, ich wpływu na środowisko naturalne i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Wstęp do metod geofizycznych. Dobór metody geofizycznej do celu badawczego. Akwizycja danych. Podstawowe pojęcia: anomalia, modelowanie, przetwarzanie i interpretacja.Przegląd metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych (metody powierzchniowe i otworowe).
Skala badań laboratoryjnych, powierzchniowych i otworowych własności fizycznych skał, niejednorodność, mikro i makro anizotropia, zależności statystyczne między parametrami, własności elektryczne, własności zbiornikowe skał klastycznych i węglanowych niezailonych i zailonych, parametry zbiornikowe – porowatość, przepuszczalność, nasycenie mediami złożowymi, prędkość propagacji i tłumienie fal sprężystych, gęstość objętościowa i mineralogiczna.
Grawimetria – co to jest pole siły ciężkości, definicja natężenia siły ciężkości, jak rozkłada się siła ciężkości na ziemi, jakie są składowe natężenia siły ciężkości, jednostki natężenia siły ciężkości, co to jest geoida i elipsoida obrotowa, co to jest anomalia siły ciężkości, redukcja pomiarów, grawimetry, metody interpretacji map i zdjęć grawimetrycznych – jakościowa i ilościowa interpretacja, kontrast gęstości, anomalie dodatnie i ujemne, efekty grawitacyjne, zastosowanie grawimetrii.
Magnetometria – pole magnetyczne Ziemi, bieguny magnetyczne i geograficzne, natężenie pola magnetycznego, jednostki natężenia pola magnetycznego, magnetometry, pole normalne magnetyczne ziemi, anomalia pola magnetycznego, efekty magnetyczne, pomiary magnetyczne, zastosowanie metody.
Metody geoelektryczne – co to jest elektryczna oporność właściwa, jaka jest jednostka, od czego zależy oporność właściwa skał, jak kształtuje się elektryczna oporność skał, minerałów i wód złożowych, typy przewodności, rodzaje metod geoelektrycznych, schemat pomiaru geoelektrycznego, schematy linii pomiarowych, zastosowanie metod geoelektrycznych. Georadar – czym jest georadar, schemat budowy i działania urządzenia, idea powierzchniowego badania georadarem, wyniki pomiarów georadarowych i ich interpretacja, zastosowanie georadaru.
Sejsmika – fale sprężyste, fale sejsmiczne, rodzaje fal sejsmicznych: fale objętościowe i fale powierzchniowe, definicja prędkości fali podłużnej i poprzecznej, parametry, od których zależy prędkość rozchodzenia się fal sejsmicznych w skałach, zależność prędkości rozchodzenia się fali podłużnej od gęstości, porowatości i nasycenia skał, prędkość fal sejsmicznych w poszczególnych skałach, schemat pomiarów sejsmicznych, badania sejsmiczne w terenie – poszczególne etapy badań sejsmicznych, źródła oraz odbiorniki fal sprężystych w sejsmice lądowej i morskiej, sejsmika refleksyjna i refrakcyjna – definicja, wygląd hodografu w obu przypadkach (definicja hodografu), zastosowanie sejsmiki refleksyjnej, zastosowanie sejsmiki refrakcyjnej, sejsmika 2D i 3D – definicja, różnice, schemat obserwacji, przekrój sejsmiczny czasowy i głębokościowy, przekroje 2D i 3D.
Wprowadzenie do pomiarów otworowych oraz sposobu ich realizowania: profilowanie, krzywa geofizyczna i sonda. Schemat pomiaru otworowego. Radiometria wiertnicza (profilowanie gamma, profilowanie gamma spektrometryczne, profilowanie gamma gamma gęstościowe, profilowanie gamma gamma selektywne, profilowania neutronowe) – co to jest promieniotwórczość i co jest jej źródłem, rodzaje promieniowania, naturalna promieniotwórczość skał, modele zailenia skał zbiornikowych, zjawiska oddziaływania promieniowania gamma z materią, warunki występowania poszczególnych oddziaływań, rodzaje profilowań neutronowych, rodzaje oddziaływań neutronów z materią, źródła neutronów (jakie wyróżniamy źródła, co to są źródła izotopowe, co to jest generator neutronów), podział neutronów, schemat życia neutronów w skale od momentu wyemitowania ze źródła, przekrój czynny absorpcji neutronów, pierwiastki, które reagują z neutronami, ocena porowatości za pomocą profilowań neutronowych, idea profilowań, schematy sond, zastosowania poszczególnych profilowań.
Elektrometria wiertnicza (profilowanie potencjałów polaryzacji naturalnej PS, klasyczne profilowania oporności PO, sterowane profilowania oporności sPO, mikroprofilowania oporności, profilowanie indukcyjne) – co to jest elektryczna oporność i przewodność, jakie są ich jednostki, od czego zależy oporność właściwa skał, jak kształtuje się elektryczna oporność skał, minerałów i wód złożowych, idea i własności pozornej oporności właściwej skał, typy przewodności, zastosowanie równań Archiego (wzory, ich zastosowania, warunki ich stosowalności), strefowa budowa ośrodka skalnego wokół otworu, elektryczna oporność strefy filtracji w warstwie wodonośnej i nasyconej węglowodorami, rozkład oporności w kierunku radialnym w warstwie nasyconej węglowodorami, rodzaje potencjałów polaryzacji naturalnej, wzór Nersta, co to jest anomalia statyczna i dynamiczna, wygląd krzywej PS w zależności od: oporności wody złożowej i oporności filtratu płuczki, zmiennej miąższości warstwy, obecności strefy filtracji, zawartości minerałów ilastych, charakteru nasycenia, litologii, klasyczne profilowania oporności (definicja sondy: jednobiegunowej, dwubiegunowej, potencjałowej, gradientowej, stropowej, spągowej, szeregowej, odwrotnej, długości sondy gradientowej i potencjałowej, cechy kształtu krzywej oporności przy profilowaniu gradientowym i potencjałowym), różne oznaczenia sond gradientowych i potencjałowych, różnice między klasycznymi a sterowanymi profilowaniami oporności, schematy rozkładu linii prądowych w obu przypadkach), rodzaje sterowanych profilowań opornościowych (wygląd rozkładu linii pola elektrycznego w przypadku każdej sondy), wpływ zailenia na obliczanie współczynników: porowatości, nasycenia wodą i nasycenia węglowodorami w skałach zbiornikowych, idea profilowań, schematy sond, zastosowanie poszczególnych profilowań. Profilowanie akustyczne prędkości – od czego zależy prędkość rozchodzenia się fal sejsmicznych w skałach, prędkość rozchodzenia się fal sejsmicznych (podłużnych i poprzecznych) w skałach a litologia, gęstość, porowatość i nasycenie, obliczanie współczynnika porowatości z profilowania PAP – wzór Wylliego i Raymera – Hunta – Gardnera, skala i jednostka krzywej akustycznej, idea profilowania, schematy sond, zastosowanie profilowania. Profilowanie średnicy – co wykorzystuje profilowanie średnicy, zmniejszenie i zwiększenie średnicy otworu a litologia, geometria kawernomierza 4-ramiennego w otworze, krzywa PŚr a litologia, idea profilowania, schemat sondy, zastosowanie profilowania.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci badają wybrane własności petrofizyczne skał.
Laboratoria nr 1 – Zajęcia organizacyjne – zapoznanie z przedmiotem zajęć, stanowiskami laboratoryjnymi, regulaminem pracowni oraz zasadami wykonywania sprawozdań i zaliczenia przedmiotu.
Laboratoria nr 2 – Określanie gęstości skał.
Laboratoria nr 3 – Określanie współczynnika porowatości skał.
Laboratoria nr 4 – Badania potencjałów dyfuzyjno – adsorpcyjnych skał zbiornikowych.
Laboratoria nr 5 – Pomiar elektrycznej oporności właściwej skał i płynów.
Laboratoria nr 6 – Pomiar stałej dielektrycznej skał.
Laboratoria nr 7 – Badanie sprężystych własności skał.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci rozwiązują zadany problem praktyczny przy pomocy prowadzącego, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zaliczenie: na podstawie egzaminu pisemnego, odbywającego się w czasie trzech terminów (jeden termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe). Aby podejść do egzaminu, nie jest wymagane zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych w dniu egzaminu, jednak wynik z egzaminu uprawomocnia się w momencie uzyskania zaliczenia z ćwiczeń.
1 termin podstawowy egzaminu odbywa się na początku sesji zimowej, dwa terminy poprawkowe: I termin – sesja zimowa podstawowa, II termin – sesja zimowa poprawkowa. Nie ma możliwości poprawiania pozytywnej oceny uzyskanej z egzaminu. Oceny 2.0 z terminów niezaliczonych liczą się do oceny końcowej. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest traktowana jak ocena 2.0. Nieobecność na egzaminie spowodowaną chorobą należy usprawiedliwić natychmiast (najlepiej w dniu egzaminu, a najpóźniej następnego dnia) – przesyłając zdjęcie bądź skan zwolnienia lekarskiego na maila prowadzącego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
Obecność obowiązkowa. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy usprawiedliwić oraz odrobić: z innymi grupami laboratoryjnymi lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Student jest również zobowiązany do samodzielnego opanowania zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń laboratoryjnych są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć w postaci stanowisk laboratoryjnych, wykonanie wszystkich wymaganych sprawozdań oraz zaliczenie kolokwium (odbywającego się w czasie trzech terminów – pierwszy termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe), ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach ustnych, pisemnych w formie kolokwium i sprawozdaniach z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Ocena końcowa z laboratoriów będzie obliczana jako średnia ważona według poniższego wzoru:
Olab = 0,6 x Ospr + 0,4 x Okol
Ospr – średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich sprawozdań
Okol – średnia arytmetyczna ocen z wszystkich terminów kolokwium (w przypadku zdania kolokwium w pierwszym terminie, jest to ocena z tego terminu, w przypadku niezdania w pierwszym terminie jest to średnia arytmetyczna oceny 2,0 i oceny uzyskanej w drugim terminie, itd.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych i kolokwium.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia całego przedmiotu i uzyskania oceny końcowej jest uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich części przedmiotu: ćwiczeń laboratoryjnych i wykładu w postaci egzaminu.
Ocena końcowa z przedmiotu obliczana jest jako średnia ważona według wzoru:
OK = 0,6 x OE +0,4 x OL
OE – ocena uzyskana z egzaminu (w przypadku zdania egzaminu dopiero w drugim, bądź trzecim terminie OE jest średnią arytmetyczną ocen z wszystkich terminów egzaminu, łącznie z ocenami 2,0 z niezaliczonych terminów)
OL – ocena uzyskana z ćwiczeń laboratoryjnych
Ocena końcowa oraz wszystkie średnie arytmetyczne, bądź ważone występujące we wszystkich częściach przedmiotu są przybliżane zgodnie z następującą zasadą:
3,0 – gdy OK jest mniejsza, bądź równa 3,25;
3,5 – gdy OK jest większa od 3,25 a mniejsza, bądź równa 3,75;
4,0 – gdy OK jest większa od 3,75 a mniejsza, bądź równa 4,25;
4,5 – gdy OK jest większa od 4,25 a mniejsza, bądź równa 4,75;
5,0 – gdy OK jest większa od 4,75.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien niezwłocznie zgłosić się do prowadzącego po chorobie, bądź innej usprawiedliwionej nieobecności w celu ustalenia indywidualnego sposobu odrobienia zaległości.
Każdą nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych należy odrobić na koniec semestru w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, tyczy się to przypadków nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każda inna nieobecność nie będzie uznawana.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach wymaga powtarzania całego przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna znajomość geologii, fizyki i matematyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Desbrandes R.: „Diagraphies dans les sondages”. Edition Technip, Paris 1982.
2. Jarzyna J., Bała M. i inni.: „Metody geofizyki otworowej”. Kraków 1997.
3. Lowrie W.Fundamentals of geophysics, 1997.
4. Pirson S.J.: „Hand Book of Well Log Analysis for Oil and Gas”. Formation evaluation. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs N.J. 1963.
5. Plewa M.,Plewa S. – Petrofizyka, 1992.
6. Scott K.W. – A practical guide to borhole geophysics in environmental investigation, 1997
7. Vogelsang D. – „Environmental geophysics”, 1995.
8. Poradnik Górnika Naftowego tom I.B, Geofizyka Naftowa. Wyd. SITPNiG,Kraków 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza niepewności określania zasobów złóż węglowodorów, na przykładzie złoża gazowo-kondensatowego, Joanna LEWANDOWSKA, Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2011 R. 67 nr 7, s. 449–453.
2. Analysis of reservoir properties and parameters of oil fields suitable for the application of CO2−EOR method, Barbara ULIASZ-MISIAK, Piotr KOSOWSKI, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, AGH Drilling, Oil, Gas. — 2015 vol. 32 no. 1, s. 33–48.
3. Ocena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancji, Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — S. 35–49.
4. Ocena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancji, Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2014 nr 86, s. 39–53.
5. Oil pipeline leak detection using GPR method – simple case study, Zbigniew FĄFARA, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA, AGH Drilling, Oil, Gas. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 165–171.
6. Recent developments of non-direct methods of pipeline and leak detection, Zbigniew FĄFARA, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA, Paulina LEWIŃSKA, AGH Drilling, Oil, Gas. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 173–180.
7. Wpływ wody fizycznie związanej na właściwości filtracyjne skał, TWARDOWSKI Kazimierz, LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA Joanna, Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], 2014. — S. 9.
8. RYCHLICKI S. red.: Geofizyka naftowa. Poradnik Górnika Naftowego t. I b, 2010.

Informacje dodatkowe:

Uzupełnieniem wszystkich form zajęć są konsultacje, odbywające się w terminach ogłaszanych na
początku każdego semestru przez prowadzących poszczególne formy zajęć.