Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw naftowo-gazowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-401-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Janusz Piotr (pjanusz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajeć poruszane będą zagadnienia dotyczące sposbów organizacji i zarządzania przedsiębiorstw.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie zasady organizacji przedsiębiorstw GGO1A_W01, GGO1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie sposby tworzenia struktury organizacyjnej, planowania i kontrolowania. GGO1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi określić style kierowania GGO1A_U03 Projekt
M_U002 Potrafi scharakteryzować strukturę organizacyjną, oraz zaplanować opracowanie strategii. GGO1A_U03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady organizacji przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie sposby tworzenia struktury organizacyjnej, planowania i kontrolowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić style kierowania - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować strukturę organizacyjną, oraz zaplanować opracowanie strategii. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Podczas wykładów omawiane będą podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji przedsiębiorstw, struktury organizacyjnej, sposobów zarządzania, kontrolowania, budowy stratergii.

Ćwiczenia projektowe (30h):

W trakcie ćwiczęn projwktowych wykonywane będa zadania dotyczące tworze ia strategii, strukltury organizacyjnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z zadań realizowanych podczas zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie stanowić średnią ważoną oceny z kolokwium i oceny z zajęć projektowych.
Waga oceny z kolokwium – 0,6
Waga oceny z ćwiczeń projektowych – 0,4
Ocena uzyskana w drugim terminie jest mnożona przez 0,9, a w trzecim terminie przez 0,8.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach należ niezwłocznie usprawiedliwić, a w terminie do 7 dni przedstawić prowadzącemu dokumenty (np. zwolnienie lekarskie) usprawiedliwiające nieobecność. Po tym terminie nieobecność nie będzie usprawiedliwiona.
Zaległości powstałe wskutek nieobecności usprawiedliwionej będą wyrównywane poprzez przygotowanie przez Studenta eseju na temat jaki był poruszany w trakcie przedmiotowych zajęć.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach projektowych wymaga powtarzania całego przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Na zajęciach projektowych wymaga znajomości materiału podanego na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Józef Penc – Strategiczny system zarządzania. Wydawnictwo Placet
2. Andrzej Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski – Zarządzanie teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN
3. Adam Hamrol, Władysław Mantura – Zarządzanie jakością, teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN
4. Jens J. Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji – Podstawy zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zmiany w sektorze rafineryjnym UE i perspektywy jego rozwoju do 2040 roku — Changes in the EU refining sector and prospects for its development in the perspective of 2040 / Piotr JANUSZ, Maciej KALISKI, Miłosz Karpiński. Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje – finanse – otoczenie biznesu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Paweł Krzemiński. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
2. Istotne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski — [Significant aspects of Poland’s energy security] / Piotr JANUSZ, Radosław Szczerbowski, Przemysław Zaleski. — Warszawa : Texter, cop. 2017. — 136 s.. — Bibliogr. s. 123–130,
3. Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w okresie od 2008 do 2016 roku — Factors affecting oil prices in 2008-2016 / Maciej KALISKI, Piotr JANUSZ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], 2017. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

Informacje dodatkowe:

Projekt należy oddać w terminie wyznaczonym przez prowadzącego w wersji elektronicznej i papierowej