Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geomechanika wiertnicza
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-402-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Geomechanika wiertnicza daje studentowi podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z zastosowaniem geomechaniki w procesie wiercenia otworów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie właściwości fizyczne i mechaniczne skał. GGO1A_W05, GGO1A_W02, GGO1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie praktyczne aspekty zastosowania geomechaniki w problematyce wiertniczej. GGO1A_W05, GGO1A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie laboratoryjne właściwości skał GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U05 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę z geomechaniki do elementów projektu wiercenia. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U05 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do pracy w zespole, posiada świadomość wpływu jakości własnej pracy na wynik działania zespołu. GGO1A_K01, GGO1A_K03, GGO1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie właściwości fizyczne i mechaniczne skał. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie praktyczne aspekty zastosowania geomechaniki w problematyce wiertniczej. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie laboratoryjne właściwości skał - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę z geomechaniki do elementów projektu wiercenia. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do pracy w zespole, posiada świadomość wpływu jakości własnej pracy na wynik działania zespołu. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 33 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Właściwości fizyczne i mechaniczne skał stosowane w geomechanice wiertniczej.
Naprężenia i odkształcenia w górotworze typowe dla zagadnień wiertniczych.
Metodyka doboru okna płuczkowego.
Kryteria wytrzymałościowe skał stosowane w wiertnictwie.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Wyznaczanie gęstości objętościowej skały.
Badanie przepuszczalności.
Badanie wytrzymałości skały.
Osprzęt wiertniczy do badań na małych głębokościach.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt doboru okna płuczkowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują zadane ćwiczenie samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych obliczana jest jako średnia arytmetyczne zaokrąglana w górę z ocen cząstkowych ze sprawozdań i kolokwium zaliczeniowego. Aby być dopuszczonym do kolokwium zaliczeniowego w dowolnym terminie student musi uzyskać pozytywne oceny ze sprawozdań.
Ocena z ćwiczeń projektowych obliczana jest jako średnia arytmetyczne zaokrąglana w górę z ocen cząstkowych z prezentacji i obrony projektu. Aby być dopuszczonym do obrony projektu w dowolnym terminie student musi uzyskać pozytywne oceny z prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczne zaokrąglana w górę z ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta na zajęciach prowadzący może zadać dodatkową pracę zaliczeniową.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemii i matematyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Gonet at al. “Projektowanie otworów wiertniczych”, AGH, 1985

E. Fjaer at al. “Petroleum Related Rock Mechanics”, Elsevier, 1992

E. Myślińska „Laboratoryjne badania gruntów” PWN 1998

Z. Wiłun "Zarys geotechniki; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa, 2001

B. Bodo, C. Jones ;Introduction to Soil Mechanics, Wiley 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Influence of geomechanical parameters and permeability on hydraulic fracturing interval selection / Dariusz KNEZ, Jan ZIAJA, Monika Piwońska // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018

Geomechanical aspects of hydraulic fracture propagation in the Lublin shale gas field in Poland / Chabilal Dhital, Dariusz KNEZ, Tomasz ŚLIWA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2015 vol. 32 no. 4, s. 703–711

Geological and drilling aspects of construction and exploitation geothermal systems HDR/EGS / Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Tomasz KOWALSKI, Dariusz KNEZ, Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Anna BIEDA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2015 vol. 32 no. 1, s. 49–63.

Environmental issues in shale gas exploration : monograph / Dariusz KNEZ, Piotr KOSOWSKI, Jan MACUDA, Paweł WOJNAROWSKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, 2013.

Informacje dodatkowe:

W przypadku gdy student nie może otrzymać zaliczenia z powodu nie usprawiedliwionych nieobecności prowadzący może ustalić dodatkową formę zaliczenia przedmiotu.