Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Termodynamika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-403-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Klimkowski Łukasz (klimkowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student będzie poznawał różne aspekty termodynamiki jako nauki o energetycznych efektach różnorakich przemian fizycznych mających zastosowanie w procesach uzdatniania gazu ziemnego, separacji ciecz-gaz czy w modelowaniu przepływu gazu i ropy w złożu, odwiercie i rurociągu. Począwszy od modelu gazu doskonałego przez podstawowe zasady termodynamiki i funkcje stanu, zagadnienia równowagi i przemian fazowych do równań stanu gazów rzeczywistych i praw opisujących wymianę ciepła.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 (zna i rozumie) model gazu doskonałego i podstawy kinetycznej teorii gazów, równanie stanu gazu doskonałego oraz przemiany termodynamiczne gazu doskonałego (przemiana politropowa i jej szczególne przypadki: przemiany izobaryczna, izotermiczna, izochoryczna i adiabatyczna); równania stanu gazu rzeczywistego typu van der Waalsa oraz ich znaczenie w branży gazowniczej i naftowej GGO1A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 (zna i rozumie) Pierwszą Zasadę Termodynamiki oraz pojęcia energii wewnętrznej i entalpii, pracy objętościowej i technicznej, ciepła, pojemności cieplnej GGO1A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W003 (zna i rozumie) II Zasadę Termodynamiki (podstawowe sformułowania) oraz pojęcie obiegu termodynamicznego i jego sprawności energetycznej, entropii, zasadę działania odwracalnego obiegu Carnota (przemiany w układach pracy i ciepła) GGO1A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W004 (zna i rozumie) przemiany pary wodnej, równanie Clapeyrona - Clausiusa, wykresy T-s oraz h-s dla pary wodnej, podstawy równowagi fazowej układów jednoskładnikowych i wieloskładnikowych; warunki przepływu krytycznego przez zwężkę ograniczającą Bendemanna oraz zjawisko Joule'a-Thomsona GGO1A_W03, GGO1A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W005 (zna i rozumie) podstawy ustalonej wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja, przenikanie, promieniowanie) oraz zastosowania techniczne praw przepływu ciepła (izolacja i wymienniki ciepła) GGO1A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W006 (zna i rozumie) budowę i zasadę działania: - czujnika termometru rezystancyjnego oraz termistorów typu NTC, PTC, CTR; - ciśnieniomierzy hydrostatycznych, sprężystych oraz tensometrycznych; - higrometrów i psychrometrów ; metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła ciał stałych, eksperymentalne metody określania współczynnika ściśliwości mieszanin gazowych, eksperymentalne metody określania ciśnienia nasycenia mieszanin węglowodorowych dla danej temperatury GGO1A_W03, GGO1A_W01 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 (potrafi) wykonywać obliczenia pozwalające na modelowanie zachowania gazu doskonałego poddawanego różnym przemianom termodynamicznym (przemiana politropowa i jej szczególne przypadki), modelować pracę urządzeń cieplnych działających w oparciu o odwracalne obiegi termodynamiczne, wyznaczać parametry gazu rzeczywistego z wykorzystaniem typowych kubicznych równań stanu, realizować podstawowe obliczenia równowagowe dla dwufazowego układu węglowodorowego gaz-ciecz, wykonywać obliczenia z zakresu ustalonego przenikania ciepła przez przegrodę płaską i radialną (strumień ciepła i jego gęstość, temperatury) GGO1A_U06, GGO1A_U01, GGO1A_U05 Kolokwium,
Egzamin
M_U002 (potrafi) wykonać pomiar za pomocą termometrów rezystancyjnych i termistorowych oraz sporządzić dla nich charakterystyki rezystancyjno-temperaturowe; wykonać pomiar ciśnienia manometrami hydrostatycznymi, sprężystymi i tensometrycznymi, sprawdzić wskazania manometru sprężystego za pomocą prasy manometrycznej oraz przeprowadzić wzorcowanie manometru tensometrycznego; wilgotność względną powietrza przy użyciu higrometrów i psychrometrów oraz obliczyć wilgotność bezwzględną i stopień wilgoci; eksperymentalnie określić współczynnik przewodzenia ciepła ciał stałych w stanie ustalonym wymiany ciepła; eksperymentalnie określić współczynnik ściśliwości mieszanin gazowych; eksperymentalnie określić ciśnienie nasycenia mieszanin węglowodorowych dla danej temperatury GGO1A_U06, GGO1A_U05 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 (jest gotów do) dalszego rozwoju w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z gazownictwem ziemnym, termodynamiką węglowodorów, inżynierią złóż gazu i ropy, uznania znaczenia wiedzy z zakresu termodynamiki w szeroko rozumianej branży gazowniczej i naftowej GGO1A_K01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 (zna i rozumie) model gazu doskonałego i podstawy kinetycznej teorii gazów, równanie stanu gazu doskonałego oraz przemiany termodynamiczne gazu doskonałego (przemiana politropowa i jej szczególne przypadki: przemiany izobaryczna, izotermiczna, izochoryczna i adiabatyczna); równania stanu gazu rzeczywistego typu van der Waalsa oraz ich znaczenie w branży gazowniczej i naftowej + + - - - - - - - - -
M_W002 (zna i rozumie) Pierwszą Zasadę Termodynamiki oraz pojęcia energii wewnętrznej i entalpii, pracy objętościowej i technicznej, ciepła, pojemności cieplnej + + - - - - - - - - -
M_W003 (zna i rozumie) II Zasadę Termodynamiki (podstawowe sformułowania) oraz pojęcie obiegu termodynamicznego i jego sprawności energetycznej, entropii, zasadę działania odwracalnego obiegu Carnota (przemiany w układach pracy i ciepła) + + - - - - - - - - -
M_W004 (zna i rozumie) przemiany pary wodnej, równanie Clapeyrona - Clausiusa, wykresy T-s oraz h-s dla pary wodnej, podstawy równowagi fazowej układów jednoskładnikowych i wieloskładnikowych; warunki przepływu krytycznego przez zwężkę ograniczającą Bendemanna oraz zjawisko Joule'a-Thomsona + + - - - - - - - - -
M_W005 (zna i rozumie) podstawy ustalonej wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja, przenikanie, promieniowanie) oraz zastosowania techniczne praw przepływu ciepła (izolacja i wymienniki ciepła) - - - - - - - - - - -
M_W006 (zna i rozumie) budowę i zasadę działania: - czujnika termometru rezystancyjnego oraz termistorów typu NTC, PTC, CTR; - ciśnieniomierzy hydrostatycznych, sprężystych oraz tensometrycznych; - higrometrów i psychrometrów ; metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła ciał stałych, eksperymentalne metody określania współczynnika ściśliwości mieszanin gazowych, eksperymentalne metody określania ciśnienia nasycenia mieszanin węglowodorowych dla danej temperatury - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 (potrafi) wykonywać obliczenia pozwalające na modelowanie zachowania gazu doskonałego poddawanego różnym przemianom termodynamicznym (przemiana politropowa i jej szczególne przypadki), modelować pracę urządzeń cieplnych działających w oparciu o odwracalne obiegi termodynamiczne, wyznaczać parametry gazu rzeczywistego z wykorzystaniem typowych kubicznych równań stanu, realizować podstawowe obliczenia równowagowe dla dwufazowego układu węglowodorowego gaz-ciecz, wykonywać obliczenia z zakresu ustalonego przenikania ciepła przez przegrodę płaską i radialną (strumień ciepła i jego gęstość, temperatury) - + + - - - - - - - -
M_U002 (potrafi) wykonać pomiar za pomocą termometrów rezystancyjnych i termistorowych oraz sporządzić dla nich charakterystyki rezystancyjno-temperaturowe; wykonać pomiar ciśnienia manometrami hydrostatycznymi, sprężystymi i tensometrycznymi, sprawdzić wskazania manometru sprężystego za pomocą prasy manometrycznej oraz przeprowadzić wzorcowanie manometru tensometrycznego; wilgotność względną powietrza przy użyciu higrometrów i psychrometrów oraz obliczyć wilgotność bezwzględną i stopień wilgoci; eksperymentalnie określić współczynnik przewodzenia ciepła ciał stałych w stanie ustalonym wymiany ciepła; eksperymentalnie określić współczynnik ściśliwości mieszanin gazowych; eksperymentalnie określić ciśnienie nasycenia mieszanin węglowodorowych dla danej temperatury - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 (jest gotów do) dalszego rozwoju w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z gazownictwem ziemnym, termodynamiką węglowodorów, inżynierią złóż gazu i ropy, uznania znaczenia wiedzy z zakresu termodynamiki w szeroko rozumianej branży gazowniczej i naftowej + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Wprowadzenie

  Termodynamika jako dział fizyki. Termodynamika fenomenologiczna i statystyczna
  Podstawowe pojęcia i wielkości
  Parametry intensywne i ekstensywne
  Parametry stanu

 2. Kinetyczna teoria gazów

  Model gazu doskonałego
  Kinetyczno-molekularny „rodowód” ciśnienia
  Stała Boltzmanna, zasada ekwipartycji energii
  Rozkład Maxwella-Boltzmanna
  Konsekwencje rozkładu M-B

 3. Zerowa, Pierwsza i Druga Zasada Termodynamiki

  Zerowa Zasada Termodynamiki
  I Zasada Termodynamiki
  - energia wewnętrzna
  - praca objętościowa, użyteczna, techniczna
  - układ Clapeyrona
  - ciepło, pojemność cieplna
  - entalpia
  II Zasada Termodynamiki
  - pojęcie obiegu termodynamicznego
  - entropia

 4. Przemiany gazu doskonałego

  Przemiana politropowa i jej szczególne przypadki
  Równanie Poissona

 5. Obiegi termodynamiczne

  Obieg termodynamiczny prawo- i lewobieżny
  Sprawność obiegów prawo- i lewobieżnych
  Obieg Carnota i inne

 6. Para nasycona i przegrzana

  Przemiany pary wodnej
  Równanie Clapeyrona – Clausiusa
  Wykresy T-s oraz h-s dla pary wodnej

 7. Równania stanu gazu rzeczywistego

  Równanie van der Waalsa
  Równania kubiczne typu vdW

 8. Podstawy równowagi fazowej gaz-ciecz układów jednoskładnikowych i wieloskładnikowych

  Warunek równowagi fazowej
  Stałe równowagi
  Równanie Rachforda-Rice’a
  Podstawy obliczeń równowagowych z wykorzystaniem równania stanu

 9. Podstawy termodynamiki przepływu gazu

  Dysza Bendemanna
  Efekt Joule’a-Thomsona

 10. Podstawy ustalonej wymiany ciepła

  Przewodzenie, konwekcja i przenikanie, promieniowanie Zastosowania techniczne praw przepływu ciepła – izolacja i wymienniki ciepła

Ćwiczenia audytoryjne (30h):
Zakres tematyczny ćwiczeń audytoryjnych:

 1. Równanie stanu gazu doskonałego i półdoskonałego
 2. I Zasada Termodynamiki: zasada zachowania energii, energia wewnętrzna, entalpia, I ZT dla układu zamkniętego i otwartego, energia wewnętrzna i entalpia jako funkcje stanu
 3. Przemiany termodynamiczne; przemiany charakterystyczne gazów doskonałych i półdoskonałych, przemiany odwracalne i nieodwracalne
 4. Obiegi termodynamiczne – punkty charakterystyczne obiegu, sprawność i praca obiegu
 5. Własności pary nasyconej i przegrzanej dla przemiany pary wodnej
 6. Podstawy równowagi fazowej układów jednoskładnikowych i wieloskładnikowych
 7. Warunki przepływu krytycznego przez zwężkę ograniczającą Bendemanna
 8. Efekt Joule’a Thomsona
 9. Równania stanu gazu rzeczywistego (van der Waalsa, Redlicha-Kwonga, Soave-Redlicha-Kwonga, Penga-Robinsona)
 10. Podstawy ustalonej wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja i przenikanie, promieniowanie

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Pomiar temperatury

  Sprawdzanie termometrów szklanych, pomiar temperatury termometrem rezystancyjnym metodą mostkową, wyznaczanie charakterystyk rezystancyjno-temperaturowych termometrów termistorowych.

 2. Pomiar ciśnienia

  Pomiary ciśnienia za pomocą manometrów hydrostatycznych, sprawdzanie manometrów sprężynowych, wzorcowanie manometrów tensometrycznych.

 3. Pomiar wilgotności powietrza
 4. Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła materiałów izolacyjnych
 5. Określanie współczynnika ściśliwości mieszanin gazowych
 6. Określanie ciśnienia nasycenia mieszanin węglowodorowych dla danej temperatury
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnych w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym (wyprowadzania wzorów itp.). Materiały dydaktyczne są również udostępniane poprzez UPeL (hasło do kursu udostępniane jest studentom na początku semestru).
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Podczas zajęć laboratoryjnych studenci podzieleni na zespoły dwu lub trzy osobowe wykonują ćwiczenia przewidziane w programie przedmiotu polegające na dokonaniu pomiarów lub obserwacji i zarejestrowaniu wyników, zgodnie z instrukcją wykonania ćwiczenia i wskazówkami prowadzącego. Następnie wykonują stosowne obliczenia, wykresy i analizy, które zamieszczają w sprawozdaniu.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

WYKŁAD
Egzamin w formie pisemnej, składający się z dwóch części: 1) test (pytania zamknięte i otwarte); 2) zadania obliczeniowe.
Ocena egzaminu wyznaczana na podstawie uzyskanej sumarycznej liczby punktów w oparciu o standardową skalę ocen stosowaną w AGH, przy czym z obu części należy uzyskać co najmniej 50% punktów przewidzianych na daną część (test i zadania). W przypadku uzyskania wymaganej połowy punktów jedynie z jednej części egzamin uznaje się za niezdany.

Studenci, którzy w podstawowym terminie zaliczenia uzyskają co najmniej ocenę 4,0 z ćwiczeń audytoryjnych mogą skorzystać ze zwolnienia z części obliczeniowej egzaminu. W takim przypadku punkty z tej części potrzebne do wyznaczenie oceny za egzamin przyznawane będą wg. zasady:
4,0 z ćw. audytoryjnych – 75% maksymalnej liczby punktów z części zadaniowej egzaminu;
4,5 z ćw. audytoryjnych – 85% maksymalnej liczby punktów z części zadaniowej egzaminu;
5,0 z ćw. audytoryjnych – 95% maksymalnej liczby punktów z części zadaniowej egzaminu.

Terminy egzaminów ustalane są w porozumieniu ze studentami zgodnie z zachowaniem zasady: termin podstawowy i pierwszy termin poprawkowy w podstawowej części sesji egzaminacyjnej, drugi termin poprawkowy w sesji poprawkowej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE
Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie pisemnego kolokwium. Pierwszy termin kolokwium jest ustalany przed sesją egzaminacyjną. Terminy poprawkowe kolokwium zaliczeniowego wyznaczane są w porozumieniu z grupą studencką w sesji egzaminacyjnej.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych objętych programem. Zaliczenie każdego z ćwiczeń obejmuje:
1) zaliczenie kolokwium (ustnego lub pisemnego) dotyczącego zagadnień teoretycznych i praktycznych wykonywanego ćwiczenia, co stanowi warunek dopuszczenia do części doświadczalnej (waga 0,4 oceny z ćwiczenia)
2) zaliczenie opracowanych w formie sprawozdania pisemnego wyników badań (waga 0,6 oceny z ćwiczenia).
Końcowa ocena z ćwiczeń laboratoryjnych wyznaczona będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z wykonywanych ćwiczeń zgodnie z zasadą przedstawioną w informacjach dodatkowych (patrz niżej).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci zobowiązani są do przygotowania się w zakresie wskazanym przez prowadzącego. Studenci powinni posiadać własne notatki i materiały odnoszące się do realizowanego tematu zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Warunkiem dopuszczenia do części doświadczalnej zajęć jest każdorazowo zaliczenie kolokwium ustnego lub pisemnego dotyczącego zagadnień teoretycznych i praktycznych wykonywanego ćwiczenia.
Sposób obliczania oceny końcowej:

W pierwszej kolejności wyznaczona będzie średnia ocena z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych (średnia arytmetyczna zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), która dalej nazywana jest oceną z ćwiczeń.
Ocena końcowa wyznaczana będzie jako średnia ważona ocen z egzaminu (waga 0,7) i z ćwiczeń (waga 0,3), zgodnie z zasadą przedstawioną w informacjach dodatkowych (patrz niżej).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

WYKŁAD
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, przy czym obowiązuje znajomość treści przedstawianych na wykładach. Do dyspozycji studenta są materiały zamieszczane na UPeL oraz stronie www prowadzącego oraz konsultacje z prowadzącym.

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE
Dopuszcza się dwie nieobecności bez konieczności ich odrabiania. W przypadkach dłuższych, usprawiedliwionych nieobecności, zaległości należy odrobić w wyznaczonym przez prowadzącego terminie (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Możliwe jest odrabianie nieobecności z innymi grupami w porozumieniu z prowadzącym.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Zaległe ćwiczenia mogą być uzupełnione na zajęciach dodatkowych, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone przedmioty: matematyka, fizyka, chemia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dawidowicz S., Zarys termodynamiki gazu ziemnego, Skrypt AGH, Kraków 1992
2. Staniszewski B., Termodynamika. PWN W-wa 1982.
3. Szargut J., Termodynamika techniczna. Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 1998.
4. Wiśniewski S., Termodynamika techniczna, WNT, 1979
————
5. Michałowski S., Wańkowicz K., Termodynamika procesowa, WNT, Warszawa, 1999
6. Staniszewski B, Termodynamika, WNT 1965
7. Hołyst R., Poniewierski A., Ciach A., Termodynamika dla chemików, fizyków i inżynierów, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa, 2005
8. Paderewski M. L., Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa,1999
9. Biń A., Machniewski P., Przykłady i zadania z termodynamiki procesowej, Wydawnictwo
Politechniki Warszawskiej,2002
10. Pohorecki R., Wroński S., Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej, WNT, 1979
11. Wrzesiński Z., Termodynamika, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2002
11. Izydorczyk Jan i inni., Termodynamika, statyka chemiczna, i równowagi fazowe w
przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Blicharski J., Klimkowski Ł., Modelowanie składowania CO2 w złożu gazu ziemnego w aspekcie wspomagania wydobycia gazu rodzimego, Przemysł Chemiczny, 98/4(2019)

Informacje dodatkowe:

Wykłady i ćwiczenia audytoryjne mogą być w części prowadzone z wykorzystaniem narzędzi e-learningu poprzez Uczelnią Platformę e-Learningową (UPeL).

Zasada wyznaczania oceny zaliczeniowej/końcowej na podstawie średniej ocen składowych liczonej do dwóch miejsc po przecinku:

średnia | ocena

od 3,0 do 3,24 → 3,0
od 3,25 do 3,74 → 3,5
od 3,75 do 4,24 → 4,0
od 4,25 do 4,74 → 4,5
od 4,75 → 5,0