Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-406-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowalska-Kubsik Iwona (ikk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wytycznych i metodologii konstruowania maszyn. Zna zasady tworzenia w programach CAD dokumentacji technicznej oraz czytania rysunków konstrukcyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie zakres wytycznych i metodologii konstruowania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle geologiczno poszukiwawczym. Student zna i rozumie zasady tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, rysunków konstrukcyjnych. GGO1A_W05, GGO1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie najważniejsze elementy urządzeń decydujących o bezpieczeństwie i efektywności prowadzenia prac geologiczno - poszukiwawczych. GGO1A_W05 Kolokwium,
Kolokwium
M_W003 Student zna i rozumie zasady tworzenia rysunków konstrukcyjnych z zastosowaniem programów graficznych CAD. GGO1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy wytrzymałościowe. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi korzystać z systemu graficznego CAD w celu tworzenia dokumentacji technicznej urządzenia. GGO1A_U06, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03, GGO1A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do oceny skutków działalności inżynierskiej w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. GGO1A_K04, GGO1A_K01, GGO1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zakres wytycznych i metodologii konstruowania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle geologiczno poszukiwawczym. Student zna i rozumie zasady tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, rysunków konstrukcyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie najważniejsze elementy urządzeń decydujących o bezpieczeństwie i efektywności prowadzenia prac geologiczno - poszukiwawczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady tworzenia rysunków konstrukcyjnych z zastosowaniem programów graficznych CAD. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy wytrzymałościowe. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z systemu graficznego CAD w celu tworzenia dokumentacji technicznej urządzenia. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do oceny skutków działalności inżynierskiej w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 39 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Pojęcie konstrukcji. Zasady konstruowania konstrukcji maszyn. Normalizacja i unifikacja w konstrukcji maszyn. Bezpieczeństwo konstrukcji, Dyrektywa Maszynowa UE, certyfikacja wyrobów. Materiały konstrukcyjne – dobór materiałów. Klasyfikacja części maszyn. Zasady obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn. Współczynnik bezpieczeństwa. Wytrzymałość części przy obciążeniach statycznych. Wytrzymałość części przy obciążeniach zmiennych – wytrzymałość zmęczeniowa. Warstwa wierzchnia, chropowatość i falistość powierzchni. Tolerancje i pasowania. Połączenia części maszyn.
Konstrukcje połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, wciskowych, powstałych przez odkształcenia trwałe, kształtowych, sworzniowych, kołkowych, klinowych, wpustowych i wielowypustowych, gwintowych, sprężystych, rurowych, zaworów i zasuw, itp. Osie i wały. Łożyskowanie elementów o ruchu obrotowym i posuwistym, konstrukcje i dobór łożysk. Przekładnie, sprzęgła i hamulce. Uszczelnienia techniczne. Tarcie i smarowanie. Zużycie i niezawodność maszyn. Korozja części maszyn i zapobieganie korozji. Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, przeglądy techniczne. Konserwacja maszyn i urządzeń.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Zaprojektowanie zadanej konstrukcji wybranego elementu maszyny, podzespołu lub zespołu, obejmujących: założenia konstrukcyjne, obliczenia wytrzymałościowe i podstawowe elementy dokumentacji technicznej.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Student tworzy dokumentację projektowanego urządzenia przy pomocy specjalistycznego oprogramowania CAD

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Z ćwiczeń projektowych można mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną, pozostałe nieobecności do 50 % frekwencji należy usprawiedliwić . Frekwencja poniżej 50 % skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
Z ćwiczeń laboratoryjnych można mieć dwie nieobecność nieusprawiedliwione, pozostałe nieobecności do 50 % frekwencji należy usprawiedliwić . Frekwencja poniżej 50 % skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
Zaliczenie projektu uzyskuje się na podstawie wykonanego i złożonego w formie pisemnej projektu według danych wejściowych otrzymanych od prowadzącego. Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych uzyskuje się poprzez wykonanie kolejnych zadań zleconych przez prowadzącego. Zaliczenie powinno być uzyskane w czasie trwania zajęć semestralnych przed sesją egzaminacyjną. Do zaliczenie kolokwium wykładowego można przystąpić w dwóch terminach. Ocena z kolokwium oraz projektu czy laboratorium będzie obniżona w stosunku do ostatecznie otrzymanej jeżeli zaliczenie nastąpiło przy kolejnym podejściu do zaliczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwium wykładowego oraz z ocen otrzymanych na zaliczenie ćwiczeń labolatoryjnych i projektowych w wadze po 40%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne oraz projektowe można odrobić na zajęciach innych grup, jeżeli nie ma takiej możliwości prowadzący w ramach odrobienia zajęć może zlecić wykonanie dodatkowego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
Podstawy mechaniki ogólnej oraz wytrzymałości materiałów. Wpis na dziekanatową listę studentów.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dietrych M. i inni – Podstawy konstrukcji maszyn. WN-T Warszawa 1995.
2. Osiński Z. i inni – Podstawy konstrukcji maszyn. PWN Warszawa 1995.
3. Osiński Z., Wróbel J. – Teoria konstrukcji. 1995.
4. Korewa W. – Części maszyn. PWN Warszawa 1992 r.
5. Markowski T. i inni – Podstawy konstrukcji maszyn. Napędy mechaniczne. Oficyna wydawnicza Rzeszów 1996.
6. Lawrowski Z. – Technika smarownicza. PWN Warszawa 1996.
7. Poradnik Mechanika.
8. Normy PN, PN-EN, ISO i API.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Z. Wieckowski, I. Kowalska-Kubsik, „Non-local approach in modelling of granular flow by
the material point method”, Proceedings of Computer Methods in Mechanics, CMM-2011,
9-12 May 2011, Warsaw, Poland, str. 101-102.
2 I. Kowalska-Kubsik, „Zastosowanie nielokalnego modelu konstytutywnego w analizie przepływu
materiału sypkiego w zbiorniku”, Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa.
Monografia, Praca zbiorowa pod red. J. Bzówki, Wyd. Politechniki Ślaskiej Gliwice
2011, str 565-572.
3 I. Kowalska-Kubsik, „Metoda punktów materialnych w analizie osuwisk” , Badania doświadczalne
i teoretyczne w budownictwie. Monografia, Praca zbiorowa pod red. J. Bzówki,
Wyd. Politechniki Ślaskiej Gliwice 2012.

Informacje dodatkowe:

W sytuacjach losowych sposoby usprawiedliwień oraz dodatkowych terminów zaliczeń i egzaminu mogą być rozpatrzone indywidualnie