Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa - 4 tygodnie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-408-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Solecki Marek (mlsoleck@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach lub instytucjach prowadzących działalność z zakresu Geoinżynierii i Górnictwa Otworowego. Realizacja modułu ukierunkowana jest na wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym/zespołowym wykonywaniu obowiązków służbowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 (zna i rozumie) charakterystykę zakładu pracy, w którym odbywa praktykę (profil działalności, struktura organizacyjna, gama oferowanych produktów, świadczone usługi itp.), wymagania pracodawcy stawiane pracownikowi, specyfikę przyszłego środowiska zawodowego. GGO1A_W05, GGO1A_W06, GGO1A_W04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 (zna i rozumie) zakres społecznych, ekonomicznych i formalno-prawnych uwarunkowań funkcjonowania branży wydobywczej lub pokrewnej wykorzystującej techniki geoinżynierii i górnictwa otworowego w profilu swej działalności. GGO1A_W05, GGO1A_W06, GGO1A_W04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 (potrafi) wykorzystać doświadczenie praktyczne w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny oraz warunków BHP. GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 (potrafi) wykorzystać nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne związane z konkretną branżą, posługuje się językem specjalistycznym w zakresie geoinżynierii i górnictwa otworowego w środowisku pracowniczym. GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 (jest gotów do) kształtowania poczucia własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy. Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. GGO1A_K04, GGO1A_K01, GGO1A_K03, GGO1A_K02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 (zna i rozumie) charakterystykę zakładu pracy, w którym odbywa praktykę (profil działalności, struktura organizacyjna, gama oferowanych produktów, świadczone usługi itp.), wymagania pracodawcy stawiane pracownikowi, specyfikę przyszłego środowiska zawodowego. - - - - - - + - - - -
M_W002 (zna i rozumie) zakres społecznych, ekonomicznych i formalno-prawnych uwarunkowań funkcjonowania branży wydobywczej lub pokrewnej wykorzystującej techniki geoinżynierii i górnictwa otworowego w profilu swej działalności. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 (potrafi) wykorzystać doświadczenie praktyczne w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny oraz warunków BHP. - - - - - - + - - - -
M_U002 (potrafi) wykorzystać nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne związane z konkretną branżą, posługuje się językem specjalistycznym w zakresie geoinżynierii i górnictwa otworowego w środowisku pracowniczym. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 (jest gotów do) kształtowania poczucia własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy. Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):
Praktyka zawodowa

1. Student ma obowiązek odbycia praktyk zawodowych w okresie wakacyjnych po IV semestrze studiów stacjonarnych w wymiarze 4 tygodni.
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wydziału jest Koordynator praktyk studenckich.
3. Praktykę zawodową student odbywa indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie pracy, którego działalność związana jest ściśle ze studiowanym kierunkiem, tj. Geoinżynierią i Górnictwem Otworowym. Miejsce realizacji praktyki może być także zaproponowane studentowi przez Koordynatora praktyk zawodowych.
4. Podczas pobytu w zakładzie pracy działania studenta koordynuje i nadzoruje przydzielony przez zakład pracownik, pełniący rolę Opiekuna zakładowego. Ze względu na cele, jakie ma spełniać praktyka zawodowa w rozwoju kariery zawodowej studenta, Opiekun zakładowy może skorygować program praktyki ustalany wstępnie przez Koordynatora praktyk zawodowych, w zależności od potrzeb i stosownie do uwarunkowań oraz specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.
5. Student jest zobowiązany do zrealizowania programu praktyki i powierzonych mu zadań. Ma obowiązek przestrzegania regulacji prawnych i organizacyjnych obowiązujących w zakładzie pracy, zasad etyki, przepisów BHP, a także przestrzegać tajemnicy służbowej, jeżeli taka jest wymagana.
6. W zależności od specyfiki zakładu pracy, w niektórych przypadkach zakład pracy przed rozpoczęciem właściwej praktyki może skierować studenta na przeprowadzenie bezpłatnych badań lekarskich w poradni medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o zdolności do pracy na określonym stanowisku.
7. Koordynator praktyk zawodowych może skontrolować pobyt studenta na praktyce poprzez rozmowę telefoniczną z Opiekunem zakładowym lub w szczególnych przypadkach poprzez osobistą kontrolę.
8. Dokumentowanie przebiegu odbywanej praktyki odbywa się w dzienniku praktyk.
9. Student, który ukończył praktykę otrzymuje również stosowne zaświadczenie od zakładu pracy.
10. Na podstawie ww. dokumentów student otrzymuje zaliczenie praktyk zawodowych przez Koordynatora praktyk zawodowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Praca w zespole, praca indywidualna, wykonywanie zadań powierzonych przez przyjmujące przedsiębiorstwo.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia praktyki jest przedstawienie sprawozdania z realizacji praktyki wraz z imiennym zaświadczeniem wystawionym przez przyjmujące Przedsiębiorstwo.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Podczas pobytu w zakładzie pracy poczynania studenta koordynuje i nadzoruje przydzielony przez Zakład pracownik, pełniący rolę Opiekuna zakładowego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego i jako moduł ujęty w planie studiów podlega obowiązkowemu zaliczeniu zgodnie z programem nauczania. Zaliczenie (potwierdzone odpowiednim wpisem w dokumentach) student uzyskuje u Koordynatora praktyk studenckich dla kierunku Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe na podstawie imiennego zaświadczenia wystawionego przez Przedsiębiorstwo (uwzględniającego pozytywną opinię zakładowego Opiekuna praktyk) oraz przedstawionego przez Studenta sprawozdania z realizacji praktyki.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci studiów stacjonarnych mogą odbywać praktyki wyłącznie poza okresem zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnych. Praktyka zawodowa ma wymiar 4 tygodnie (20 dni roboczych) i standardowo odbywa się w semestrze 4 w okresie wakacyjnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Na czas odbywania praktyki Student musi posiadać aktualne ubezpieczenie oraz ewentualne badania lekarskie i inne badania specjalistyczne wymagane przez przepisy prawa.
Losowo wybrane praktyki zawodowe są przedmiotem kontroli. Koordynator praktyk sprawdza czy przygotowanie zawodowe studenta odbywa się zgodnie z zatwierdzonym programem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (brak dokumentacji w urzędzie/firmie, nieusprawiedliwiona nieobecność studenta itp.) praktyka zawodowa nie zostanie zaliczona. Zakończenie praktyki zawodowej nie jest jednoznaczne z jej zaliczeniem. Praktyka zawodowa musi zostać zakończona w terminie umożliwiającym jej zaliczenie najpóźniej w semestrze 4, zgodnie z organizacją roku akademickiego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literaturę należy dostosować do zakresu prac realizowanych w ramach praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analysis of drill stem test (DST) results at Osobnica oil field, in terms of sampling of selected technology parameters / Stanisław J. DUBIEL, Mirosław RZYCZNIAK, Marek L. SOLECKI, Michał MARUTA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 2, s. 375–384.
Calcite veins in the Terebowiec syncline, the Silesian Nappe, southeastern Poland / Marek SOLECKI // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 535–536.
Granice złóż gazu ziemnego Lachowice i Stryszawa w świetle testów rurowym próbnikiem złoża — Boundaries of the Lachowice and Stryszawa gas deposits in view of DST tests / S. DUBIEL, M. RZYCZNIAK, M. L. SOLECKI, M. MARUTA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 vol. 63 nr 1, s. 60–66.
Ocena społecznej akceptacji przemysłu naftowego w Polsce — Assessment of social acceptance of oil industry in Poland / Stanisław RYCHLICKI, Piotr KOSOWSKI, Joanna WARTAK, Marek SOLECKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2016 t. 19 z. 3, s. 133–145.
Reinterpretation of the results of the two-cycle reservoir test of the Mesozoic water-bearing deposits in the W-3 well in terms of assessing the changes in rock permeability in the zones tested with a Drill Stem Tester / Stanisław J. DUBIEL, Mirosław RZYCZNIAK, Marek L. SOLECKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 57–68
The comparison of geological conditions of American unconventional oil fields and Krosno beds / Marek SOLECKI, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Joanna WARTAK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 81–92.
Zapis migracji węglowodorów w piaskowcach krośnieńskich w rejonie Bereżek, Bieszczady — [Record of hydrocarbon migration in Krosno sandstones from the Bereżki area, Bieszczady] / Marek SOLECKI, Marta WALICZEK // W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CreativeTime, 2012. — Na s. tyt.: Creative Science – Monografia 2012. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-25-8. — S. 93–101. — Bibliogr. s. 99–101

Informacje dodatkowe:

Podczas pobytu w zakładzie pracy poczynania studenta koordynuje i nadzoruje przydzielony przez Zakład pracownik, pełniący rolę Opiekuna zakładowego. Ze względu na realizację istotnych celów, jakie ma spełniać praktyka zawodowa w rozwoju przyszłej kariery zawodowej studenta, zakładowy Opiekun praktyk może korygować program praktyki w zależności od potrzeb i adekwatnie do uwarunkowań i specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.
Student realizujący praktykę jest zobowiązany do zrealizowania programu praktyki i powierzonych mu zadań. Ma obowiązek przestrzegać uregulowań prawnych obowiązujących w zakładzie pracy, zasad etyki i przepisów BHP, a także przestrzegać tajemnicy służbowej.