Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Horyzontalne przewierty sterowane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-504-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student będzie miał możliwość poznania aplikacji technologii HPS. Pozna szczegółowe zasady projektowania, dokumentowania i odbioru instalacji rurowych realizowanych w technologii HPS

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie zasad działania maszyn przewiertowych. GGO1A_W05 Odpowiedź ustna
M_W002 zna i rozumie zasady projektowania prac w technologii HPS GGO1A_W05, GGO1A_W03 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wybrać, odczytać i wykorzystać istniejącą dokumentację techniczno-geologiczną pod względem jej przydatności do wykonania projektu przewiertu sterowanego. GGO1A_U06, GGO1A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi pracować indywidualnie i terminowo. GGO1A_U03 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi dobrać maszynę przewiertową, pompę płuczkową, zespół mieszalników oraz system oczyszczania płuczki do wykonania HDD. GGO1A_U06, GGO1A_U01 Wykonanie projektu
M_U004 Potrafi wykonać projekt liniowych instalacji rurowych metodą bezwykopową HPS. GGO1A_U06 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest gotów do wykonywania liniowych instalacji rurowych metodami bezwykopowymi. GGO1A_K03, GGO1A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie zasad działania maszyn przewiertowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zasady projektowania prac w technologii HPS + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać, odczytać i wykorzystać istniejącą dokumentację techniczno-geologiczną pod względem jej przydatności do wykonania projektu przewiertu sterowanego. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pracować indywidualnie i terminowo. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać maszynę przewiertową, pompę płuczkową, zespół mieszalników oraz system oczyszczania płuczki do wykonania HDD. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać projekt liniowych instalacji rurowych metodą bezwykopową HPS. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest gotów do wykonywania liniowych instalacji rurowych metodami bezwykopowymi. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Technologia HPS projektowanie, zalety, wady oraz ograniczenia

1 Metody budowy podziemnych instalacji rurowych.
2 Charakterystyka techniki i technologii wykonywania horyzontalonego przewiertu sterowanego (HPS)
3. Zasady projektowania trajektorii osi przewiertu
4. Urządzenia wiertnicze
5. Przewód wiertniczy
6. Narzędzia wiercące
7. Techniki pomiaru położenia oraz orientacji narzędzia wiercącego
8. Rola i zadania płuczki wiertniczej w technologii HPS

Ćwiczenia projektowe (30h):
Projekt przewiertu streowanego

1 Analiza warunków morfologicznych, hydrogeologicznych, geologicznych i geotechnicznych
2 Projekt trajektorii horyzontalnego przewiertu sterowanego
3.Dobór liczby oraz średnic wiercenia poszczególnych etapów technologicznych
4. Dobór urządzenia wiertniczego
5. Projekt parametrów technologii wiercenia
6. Projekt balastowania, zabezpieczania i wciągania rury osłonowej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na min. 75% zajęć projektowych i oddanie oraz obrona ustna projektu w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Ocena niedostateczna w pierwszym terminie ma wpływ na ocenę w drugim terminie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z projektu 50% plus ocena z obrony ustnej 50%, wszystkie obecności na zajęciach projektowych plus 0,5 pkt. dwie nieobecności nieusprawiedliwione lub dwa spóźnienia minus 0,5 pkt.; aktywność na zajęciach do +0,5 pkt.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwium (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu)
Możliwość odrabiania zajęć w grupach równoległych lub w ramach godzin konsultacyjnych prowadzącego ale nie więcej jak jednej obecności nieusprawiedliwionej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone moduły z matematyki, fizyki i wytrzymałości materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Horizontal Directional Drilling Utility and Pipeline Applications, David A. Willoughby, 2005 r.
2. DCA Technical Guidelines. Information and Recommendations for the Planning, Construction and Documentation of HDD Projects. 4-th edition 2015 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Horizontal Directional Drilling (HDD) and intersect drilling method on a practical example / WIŚNIOWSKI Rafał, ZIAJA Jan, DRUZGAŁA Angelika // W: SGEM 2018
2. Modern construction technologies of gas pipelines and oil pipelines / Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI, Aleksandra JAMROZIK, Dariusz KNEZ // W: SGEM 2018
3. Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Jan ZIAJA “Wybrane aspekty projektowania i wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD)” Wydawnictwo PŚ, 2003. – (Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Budownictwo ; 42). – S. 233—241.

Informacje dodatkowe:

Projekt powinien być przygotowany samodzielnie i oddany najlepiej w formie elektronicznie w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach: