Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-505-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sapińska-Śliwa Aneta (ans@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma za zadanie przygotować studenta zrozumienia i do poruszania się w obszarze praw związanych z ochroną własności intelektualnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawy prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej GGO1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 wykorzystać przepisy prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej GGO1A_U04, GGO1A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 sporządzić wniosek do UPRP GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U03 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 wprowadzania zasad współpracy nad nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz jest gotów do stosowania prawo dotyczące własności intelektualnej GGO1A_K02, GGO1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawy prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wykorzystać przepisy prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej + - - + - - - - - - -
M_U002 sporządzić wniosek do UPRP + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wprowadzania zasad współpracy nad nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz jest gotów do stosowania prawo dotyczące własności intelektualnej + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej. Podstawy prawne. Uwarunkowania powstania ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie.
2. Pojęcie własności intelektualnej. Prawa wynalazcze oraz ich ochrona. Dozwolony użytek z cudzej własności intelektualnej.
3. Przedmiot prawa autorskiego. Dzieło współautorskie i inne rodzaje autorstwa.
4. Autorskie prawa osobiste i majątkowe.
5. Piractwo, plagiat i paserstwo. Wybrane przepisy karne.
6. Utwory pracownicze. Utwory naukowe. Utwory naukowo-pracownicze. Prawa dyplomantów/magistrantów.
7. Rodzaje umów licencyjnych.
8. Prawo własności przemysłowej. Pomysł, wynalazek, innowacja, znak towarowy, wzór użytkowy i przemysłowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych.
9. Rola własności intelektualnej w działalności szkoły wyższej.
10. Instrumenty ochrony. Rzecznik patentowy. Badania patentowe. Decyzje Urzędu Patentowego.
11. Ochrona patentowa w aspekcie terytorialnym. Procedura krajowa, europejska i międzynarodowa w udzielania patentów. Skutki naruszenia praw z patentu.
12. Ustawa o ochronie baz danych. Ochrona OWI w Internecie

Ćwiczenia projektowe (15h):

• Wynalazek i wzór użytkowy.
Zasady sporządzania wniosku patentowego oraz wniosku o przyznanie praw ochronnych na wzór użytkowy. Opracowanie dokumentacji wniosku do Urzędu Patentowego RP. Wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układu scalonego.
• Podstawy ochrony własności przemysłowej.
Zasady opracowywania dokumentacji i zgłaszania wniosków do Urzędu Patentowego. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków.
• Licencje
Odpowiedzialność karna za łamanie prawa własności przemysłowej. Międzynarodowe konwencje o ochronie własności przemysłowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: W trakcie zajęć projektowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania. Studenci mogą na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie pisemnego kolokwium.
Ćwiczenia projektowe:
Obecność obowiązkowa. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one nieusprawiedliwione nie ma możliwości zaliczenia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach ustnych, pisemnych w formie kolokwium i sprawozdań, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Warunkiem koniecznym dopuszczenia do kolokwium jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń projektowych.
Dwa terminy zaliczeń poprawkowych są skorelowane czasowo z kolokwiami poprawkowymi.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia. Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Zaliczenie: ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach ustnych, pisemnych w formie kolokwium i sprawozdań, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową OK wyznacza się na podstawie średniej ważonej obliczonej według wzoru
OK = 0,5 x OE + 0,5 x OP
OE – ocena uzyskana z kolokwium
OP – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych
Do otrzymania oceny końcowej wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen zaliczeniowych z kolokwium i z ćwiczeń projektowych.
I. Jeżeli którykolwiek z ocen cząstkowych została uzyskana w drugim terminie, to ocena końcowa:
a – jest pomniejszana o 0,5,
b – nie może być wyższa jak 4,0.
II. Jeżeli którykolwiek z ocen cząstkowych została uzyskana w trzecim terminie, to ocena końcowa nie może być wyższa jak 3,0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego celem ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu podstaw wiertnictwa oraz inżynierii naftowej i gazowniczej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Szewc A. , Jyż G., Prawo własności przemysłowej , wyd. C. H. Beck 2003
2.Prawo własności przemysłowej – praca zbiorowa pod red. U. Promińskiej , Difin Warszawa 2004
3.Prawo własności przemysłowej – ustawa z dnia 30.06.2000, stan prawny na dzień 1.11.2007
4.Łazewski M., Gołębiowski M., Własność intelektualna, Warszawa 2006, ISBN 83-907625-6-0
Traple E. (red.), Vall M., Vall P., Kostański P., Ożegalska-Trybalska J., Podrecki P., Uchańska J., Prawo patentowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
5.Adamczyk A., 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce : księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Teksty jednolite ustaw:
Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Dz.U. 2000 Nr 80 poz. 904 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Działalność Laboratorium Geoenergetyki na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie — [Activity of the Geoenergetics Laboratory at the Faculty of Drilling, Oil an Gas from AGH University of Science and Technology in Krakow] / Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Albert ZŁOTKOWSKI // W: Aktualne problemy geotermiczne Polski : praca zbiorowa / red. Stanisław Downorowicz. — [Lubin] : Towarzystwo Konsultantów Polskich. Oddział Lubin, 2018. — Publikacja zawiera wybrane prace z konferencji naukowo-technicznej na temat „Aktualne problemy geotermiczne Polski”(Lublin, 13–15 września 2018). — ISBN: 978-83-927557-6-0. — S. 19–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Uzupełnieniem wszystkich form zajęć są konsultacje, odbywające się w terminach ogłaszanych na początku każdego semestru przez prowadzących poszczególne formy zajęć.