Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo geologiczne, górnicze, wodne i budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-507-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kosowski Piotr (kosowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawowy zakres wiedzy na tematy systemu prawnego obowiązującego w Polsce, podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz szczegółową wiedzę na temat prawa geologicznego i górniczego, prawa budowlanego i prawa wodnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie przepisy prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego GGO1A_W03, GGO1A_W02 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie podstawowe definicje prawne oraz system tworzenia i egzekwowania prawa w Polsce GGO1A_W06, GGO1A_W04 Egzamin
M_W003 Zna i rozumie formy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce GGO1A_W04 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaszeregować zagadnienia techniczne do odpowiednich przepisów prawnych GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U03, GGO1A_U05 Egzamin
M_U002 Potrafi stosować rozporządzenia wykonawcze do prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego GGO1A_U01, GGO1A_U03, GGO1A_U05 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów zespołowo wykonać podstawowe dokumenty wynikające z przepisów prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego GGO1A_K04, GGO1A_K01, GGO1A_K03, GGO1A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie przepisy prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe definicje prawne oraz system tworzenia i egzekwowania prawa w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie formy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaszeregować zagadnienia techniczne do odpowiednich przepisów prawnych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi stosować rozporządzenia wykonawcze do prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów zespołowo wykonać podstawowe dokumenty wynikające z przepisów prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Wstęp do prawa

  Pojęcie prawa. Cechy prawa jako systemu normatywnego. Pojęcie porządku prawnego. Praworządność. Pojęcie i cechy normy prawnej. Budowa normy prawnej. Stosunek prawny. Zdarzenie prawne. Źródła prawa.

 2. Podstawy prawa gospodarczego

  Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Prawo przedsiębiorców. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 3. Prawo geologiczne i górnicze

  Koncesje

 4. Prawo geologiczne i górnicze

  Informacja geologiczna

 5. Prawo geologiczne i górnicze

  Prace geologiczne i roboty geologiczne

 6. Prawo geologiczne i górnicze

  Dokumentcja geologiczno-inwestycyjna. Projekt zagospodarowania złoża.

 7. Prawo geologiczne i górnicze

  Ruch zakładu górniczego. Likwidacja zakładu górniczego

 8. Prawo geologiczne i górnicze

  Opłaty, opodatkowanie i kary

 9. Prawo geologiczne i górnicze

  Podziemne składowanie CO2

 10. Prawo geologiczne i górnicze

  Organy administracji i nadzoru

 11. Prawo wodne

  Definicje. Zasady ogólne. Zarządzanie wodami. Pozwolenia wodnoprawne. Korzystanie z wód. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Ochrona przed powodzią. Regulacja i utrzymanie

 12. Prawo wodne

  Budownictwo wodne. Melioracje wodne. Zaopatrzenie w wodę. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 13. Prawo budowlane

  Przepisy ogólne. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych.

 14. Prawo budowlane

  Utrzymanie obiektów budowlanych. Katastrofa budowlana. Organy państwowego nadzoru
  budowlanego. Przepisy karne. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie.

Ćwiczenia projektowe (30h):
 1. Prawo przedsiębiorców
 2. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 3. Koncesje
 4. Informacja geologiczna
 5. Prace geologiczne
 6. Dokumentcja geologiczno-inwestycyjna. Projekt zagospodarowania złoża
 7. Ruch zakładu górniczego
 8. Likwidacja zakładu górniczego
 9. Opłaty, opodatkowanie i kary
 10. Podziemne składowanie dwutlenku węgla
 11. Organy administracji i nadzoru
 12. Pozwolenie wodno-prawne i operat wodno-prawny
 13. Budowa i utrzymanie obiektów budowlanych
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć projektowych na podstawie oceny wykonanego projektu. Egzamin składa się z 4 części: wstęp do prawa, PGiG, Prawo Budowlane i Prawo Wodne. Każda część zawiera 15 pytań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z oceny zaliczeniowej oraz z egzaminu. Średnia zaokrąglana jest w kierunku wartości oceny z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na równoległych zajęciach lub indywidualnie podczas konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podczas ćwiczeń projektowych wymagana jest znajomość materiału podanego na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Teksty jednolite ustaw:
Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
DZ.U. 2006 Nr 156 poz. 1118 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
DZ.U. 2000 Nr 80 poz. 904 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne
Schwarz Hubert, Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, Tom 1, Wydawnictwo Salome sp. z
o.o., Wrocław 2012
Wybrane akty wykonawcze do Ustaw
Dz.U. 2018 poz. 646. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1661. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wstępna ocena wpływu proponowanych zmian fiskalnych na opłacalność wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych — Preliminary assessment of the impact of the proposed changes in the taxation system on the profitability of unconventional gas production, Piotr KOSOWSKI, Polityka Energetyczna, 2014 t. 17 z. 3, s. 109–124

System opodatkowania producentów ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej i jego wpływ na rozwój sektora naftowego — Taxation of oil producers in the Russian Federation and its influence on the development of the Russian Federation’s oil industry, Katarzyna Kosowska, Piotr KOSOWSKI, Polityka Energetyczna; 2015 t. 18 z. 3, s. 115–129,

Informacje dodatkowe:

Dane kontaktowe i godziny konsultacji podane zostaną podczas pierwszych zajęć. Materiały z wykładów w formie elektronicznej zostaną przekazane staroście grupy 2 tygodnie przed końcem semestru.