Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Risk management in oil industry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-509-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kosowski Piotr (kosowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module provides knowledge about the management of Risk in oil industry. Atendees will be able to prepare a Management of Risk Approach and to be involved actively in a risk management process.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows and understands the concept of Risk Management GGO1A_W05, GGO1A_W03, GGO1A_W04 Projekt
M_W002 Knows and understands the Risk Management Principles GGO1A_W05, GGO1A_W03, GGO1A_W04 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can prepare a Risk Management Approach GGO1A_U06, GGO1A_U03, GGO1A_U05 Projekt
M_U002 Can be actively involved in Management of Risk process GGO1A_U06, GGO1A_U03, GGO1A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is prepared to work as a team. GGO1A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows and understands the concept of Risk Management + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows and understands the Risk Management Principles + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can prepare a Risk Management Approach - - - + - - - - - - -
M_U002 Can be actively involved in Management of Risk process - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is prepared to work as a team. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Risk Management – Introduction

  Risk, Risk Management, Corporate Governance and Internal Control,Risk Perspectives, Risk Specialism

 2. Risk Principles

  Alignement with Objectives, Fitting the Context, Stakeholders Engagement, Providing Clear Guidance, Informing Decision-Makers, Continual Improvement Facilitation, Supportive Culture Creation, Measurable Values

 3. Management of Risk Approach

  Risk Management Policy, Risk Management Process Guide, Risk Management Strategy, Risk Register, Issue Register, Risk Improvement Plan, Risk Communications Plan, Risk Response Plan, Risk Progress Report

 4. Management of Risk Process – Identifcation

  Context (Stakeholders analysis, PESTLE Analysis, SWOT Analysis, Horizon Scanning, Probability Impact Grid), Identification ( Checklists, Prompt Lists, Cause and Effect Diagrams, Group Techniques, Questionnaires, Inteviews, Assumption Analysis, Constraint Analysis, Risk Description)

 5. Management of Risk Process – Assessment

  Estimation (Probability Assessement, Impac Assessement, Proximity Assessement, Expected Value Assessement), Evaluation (Summary Risk Profiles, Summary Expected Value Assessement, Probabilistic Risk Models, Probabiliy Trees, Sensitivity Analysis)

 6. Management of Risk Process – Planning

  Risk Response Planning, Cost-benefit Analysis, Decision Tress.

 7. Management of Risk Process – Implementation

  Summary Risk Profiles, Risk Exposure Trends, Probabilistic Risk Models.

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Management of Risk Approach
 2. Context Identification
 3. Risks Identification
 4. Assessement – estimation
 5. Assessement – evaluation
 6. Planning
 7. Implementation
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Credit for the project classes based on the assessment of the prepared project.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final score equals the score for the project classes. In justified cases, it may be raised because of the student’s involvement and knowledge level.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absences can be aligned by participating in the parallel groups classes or individually during the consultation hours.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

During project classes, knowledge of the material given on the lectures is required.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Management of Risk: Guidance for Practitioners, AXELOS Limited, 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Probablistyczna ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji niekonwencjonalnych zasobów gazu ziemnego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo — Stochastic evaluation of the economic effectiveness of unconventional natural gas resources exploitation using Monte Carlo simulation, Piotr KOSOWSKI, Rynek Energii,2014 nr 4, s. 59–65

Informacje dodatkowe:

Contact data and consultation hours will be given during the first meeting. The learning resources in electronic form will be forwarded to the leader of the group 2 weeks before the end of the semester.