Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezwykopowe technologie renowacji rurociągów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-515-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student osiągnie umiejętności i wiedzę oraz kompetencje z zakresu detekcji i likwidacji awarii rurociągów różnego przeznaczenia. Ich rehabilitacji przy użyciu najnowszych technologii bezwykopowych. Pozna techniki, technologie oraz materiały stosowane w technologiach renowacji gazociągów, ropociągów, wodociągów i kanalizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie przyczyny starzenia się rurociągów, GGO1A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 zna i rozumie najnowsze technologie bezwykopowej renowacji sieci rurociągów podziemnych GGO1A_W05, GGO1A_W03, GGO1A_W01 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wybrać i zaprojektować odpowiednią technologie renowacji liniowych podziemnych instalacji rurociągowych GGO1A_U06, GGO1A_U01, GGO1A_U03 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do racjonalnej oceny i wyboru odpowiedniej metody bezwykopowej renowacji podziemnej, liniowej instalacji rurociągowej GGO1A_K04, GGO1A_K01, GGO1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie przyczyny starzenia się rurociągów, + - - + - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie najnowsze technologie bezwykopowej renowacji sieci rurociągów podziemnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wybrać i zaprojektować odpowiednią technologie renowacji liniowych podziemnych instalacji rurociągowych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do racjonalnej oceny i wyboru odpowiedniej metody bezwykopowej renowacji podziemnej, liniowej instalacji rurociągowej + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Techniki bezwykopowej renowacji sieci rurowych

Studenci poznają najnowsze oraz najbardziej popularne techniki renowacji podziemnych liniowych sieci rurociągowych różnego przeznaczenia. Zalety, wady i ograniczenia każdej z prezentowanych technologii. Maszyny, narzędzia i materiały do prac renowacyjnych.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Wykonanie projektu renowacji rurociągu za pomocą świadomie wybranej technologii bezwykopowej

Na podstawie danych otrzymanych od prowadzącego student musi dokonać ich analizy i na tej podstawie wybrać najlepszą metodę renowacyjną. Dla wybranej metody wykonać projekt renowacji wraz z kosztorysem i harmonogramem prac.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na min. 75% zajęć projektowych i oddanie projektu w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Projekt jest broniony w formie ustnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Ocena niedostateczna otrzymana w pierwszym terminie ma wpływ na ocenę w drugim terminie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z projektu 50% plus ocena z obrony ustnej 50%,
- wszystkie obecności na zajęciach projektowych podnoszą ocenę końcową o 0,5 oceny.
- dwie nieobecności nieusprawiedliwione lub dwa spóźnienia obniżają ocenę końcową o 0,5 oceny;
- aktywność na zajęciach do +0,5 oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest oddanie wszystkich wymaganych projektów i ich obronienie w formie ustnej (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu)
Możliwość odrabiania zajęć w grupach równoległych lub w ramach godzin konsultacyjnych prowadzącego ale nie więcej jak jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułów z matematyki, fizyki, wytrzymałości materiałów oraz bhp.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Zwierzchowska Agata, Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, Kielce 2007.
2 PN-EN 13689:2004, Zalecenia dotyczące klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.
3 Kuliczkowski Andrzej, Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2010 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI „Bezwykopowe metody renowacji gazociągów” – Wiertnictwo, Nafta, Gaz. – 2002 r. 19/1 s. 271—279.
2. Jan ZIAJA, „Wspomaganie wyboru metody bezwykopowej renowacji gazociągów”, NTTB nr 3/2002,
3. Rafał WIŚNIOWSKI, Jan ZIAJA “Bezodkrywkowe metody inspekcji podziemnych in-stalacji rurowych” — W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : Drukarnia Liber Duo Kolor, 2004. — (Monografie / Polska Akade-mia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25). — S. 63–7049.
4. Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI “New trenchless methods for gas pipelines renova-tion”/ Acta Montanistica Slovaca. — 2004 R. 9 s. 352–355.
5. Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI “Choosing the trenchless renovation methods and trenchless underground methods of pipelines refitting” Acta Montanistica Slovaca. — 2006 R. 11 s. 256–259. — Bibliogr. s. 259.— Kosice : F BERG,
6. ZIAJA, R. WIŚNIOWSKI “Environmentally-friendly trenchless methods of reno-vating underground networks” – Polish Journal of Environmental Studies; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3 s. 530–533

Informacje dodatkowe:

Projekt powinien być przygotowany samodzielnie i oddany w formie elektronicznie i papierowej w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie (jeden termin podstawowy – tydzień przed końcem zajęć w semestrze i jeden poprawkowy najpóźniej na tydzień przed zamknięciem systemu Wirtualna Uczelnia dla wpisywania ocen) .