Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mikrotunelowanie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-516-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podział technologii bezwykopowych budowy rurociągów. Maszyny stosowane do mikrotunelowania. Zasady projektowania, wykonywania i dokumentowania prac w technologii mikrotunelowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie zjawiska zachodzące podczas wykonywania prac za pomocą technologii mikrotunelowania GGO1A_W03, GGO1A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 zna i rozumie zjawiska urabiania skał i osiadania gruntów podczas prac mikrotunelowania GGO1A_W05, GGO1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W003 zna i rozumie zasady budowy i działania maszyn i urządzeń niezbędnych przy pracach mikrotunelowania GGO1A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wykonać projekt mikrotunelu dla zadanych warunków techniczno-gruntowych GGO1A_U06 Wykonanie projektu
M_U002 potrafi analizować i zaprojektować złożone zagadnienia urabiania skał i transportu zwiercin podczas prac mikrotunelowania GGO1A_U06, GGO1A_U01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie zjawiska zachodzące podczas wykonywania prac za pomocą technologii mikrotunelowania + - - + - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zjawiska urabiania skał i osiadania gruntów podczas prac mikrotunelowania + - - + - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie zasady budowy i działania maszyn i urządzeń niezbędnych przy pracach mikrotunelowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać projekt mikrotunelu dla zadanych warunków techniczno-gruntowych + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi analizować i zaprojektować złożone zagadnienia urabiania skał i transportu zwiercin podczas prac mikrotunelowania + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wprowadzenie do mikrotunelowania

Podział metod bezwykopowej budowy rurociągów.
Historia powstania metody mikrotunelowania.
Rodzaje, zasada działania oraz podział maszyn do mikrotunelowania.
Sposoby budowy i rodzaj komór startowych i odbiorczych.
Sposoby wynoszenia urobku.
Materiały stosowane na rury przeciskowe (tubingi)
Zalety, wady i ograniczenia technologii mikrotunelowania.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Projekt wykonania mikrotunelu

Student ma za zadnie wykonać projekt mikrotunelu dla zadanych parametrów geologicznych i technicznych, zgodnie z wytycznymi normowymi i zaleceniami projektowymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na min. 75% zajęć projektowych i oddanie oraz obrona ustna projektu w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Ocena niedostateczna w pierwszym terminie ma wpływ na ocenę w drugim terminie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z projektu 50% plus ocena z obrony ustnej 50%,
- wszystkie obecności na zajęciach projektowych podnoszą ocenę końcową o 0,5 oceny.
- dwie nieobecności nieusprawiedliwione lub dwa spóźnienia obniżają ocenę końcową o 0,5 oceny;
- aktywność na zajęciach do +0,5 oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwium (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 2 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu)
Możliwość odrabiania zajęć w grupach równoległych lub w ramach godzin konsultacyjnych prowadzącego ale nie więcej jak jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

zaliczony moduł z wiertnictwa i geoinżynierii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Mikrotunelowanie; Madryas C., Kolonko A., Szot A, Wysocki L. Dolnośląskie Wydawnictwa Edukacyjne Wrocław 2006,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Environmentally-friendly trenchless methods of renovating underground networks / J. ZIAJA, R. WIŚNIOWSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3, s. 530–533. — Bibliogr. s. 533,
2. Modern construction technologies of gas pipelines and oil pipelines / Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI, Aleksandra JAMROZIK, Dariusz KNEZ // W: SGEM 2018

Informacje dodatkowe:

Projekt powinien być przygotowane samodzielnie i oddany w formie elektronicznie i papierowej w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie (jeden termin podstawowy – tydzień przed końcem zajęć w semestrze i jeden poprawkowy najpóźniej na tydzień przed zamknięciem systemu Wirtualna Uczelnia do wpisywania ocen) .