Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia płynów wiertniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-606-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Wysocki Sławomir (swysocki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Umiejętność doboru odpowiednich materiałów płuczkowych podczas sporządzania płuczek wiertniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie zagadnienia dotyczące zadań i zastosowania płynów w wiertnictwie i pracach geoinżynieryjnych GGO1A_W05 Kolokwium
M_W002 zna i rozumie zagadnienia związane z materiałami i środkami do sporządzania i regulowania parametrów płynów wiertniczych GGO1A_W05 Kolokwium
M_W003 zna i rozumie zagadnienia związane przyrządami i sposobem pomiaru parametrów płynów wiertniczych GGO1A_W05 Kolokwium
M_W004 zna i rozumie zagadnienia związane systemem sporządzania i oczyszczania płynów wiertniczych GGO1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi obsługiwać aparaturę, przyrządy i potrafi wykonać pomiary parametrów płynów wiertniczych GGO1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_U002 potrafi korzystać z norm dla określania parametrów płynów wiertniczych GGO1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_U003 potrafi korzystać z norm w celu określenia przydatności środków do sporządzania płynów wiertniczych GGO1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_U004 potrafi sporządzić płyny wiertnicze według określonych receptur GGO1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest gotów do sporządzania płynów wiertniczych oraz pomiaru ich parametrów technologicznych. GGO1A_K04, GGO1A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie zagadnienia dotyczące zadań i zastosowania płynów w wiertnictwie i pracach geoinżynieryjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zagadnienia związane z materiałami i środkami do sporządzania i regulowania parametrów płynów wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie zagadnienia związane przyrządami i sposobem pomiaru parametrów płynów wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W004 zna i rozumie zagadnienia związane systemem sporządzania i oczyszczania płynów wiertniczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi obsługiwać aparaturę, przyrządy i potrafi wykonać pomiary parametrów płynów wiertniczych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi korzystać z norm dla określania parametrów płynów wiertniczych - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi korzystać z norm w celu określenia przydatności środków do sporządzania płynów wiertniczych - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi sporządzić płyny wiertnicze według określonych receptur - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest gotów do sporządzania płynów wiertniczych oraz pomiaru ich parametrów technologicznych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Zadania płynów wiertniczych stosowanych w wiertnictwie oraz pracach geoinżynieryjnych.
Materiały i środki do sporządzania i regulowania parametrów w zależności od aplikacji płynów.
Technologia sporządzania płynów wiertniczych.
Systemy krążenia płynów wiertniczych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Przyrządy i aparatura do pomiarów parametrów płynów wiertniczych.
Badania parametrów technologicznych suspensji bentonitowych oraz ich modyfikacja.
Sposoby regulacji parametrów płynów wiertniczych przy użyciu różnych materiałów.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Sporządzanie płuczek wiertniczych, regulacja ich parametrów technologicznych przy użyciu różnych materiałów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: W trakcie zajęć projektowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: kolokwium zaliczeniowe
Ćwiczenia laboratoryjne: kolokwium zaliczeniowe
Ćwiczenia projektowe: referat

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia projektowe zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sporządzenie referatu na zadany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

wymagana podstawowa wiedza z zakresu chemii, fizyki, geologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Bielewicz: Płyny wiertnicze. Wyd. AGH Kraków 2009
2. J. Raczkowski: Materiały i środki chemiczne do sporządzania płuczek wiertniczych. Prace Instytutu Naftowego i Gazownictwa nr 95, Kraków 1998
3. Specification for Drilling Fluid Materials – API Specyfication. Washington 1990
4. Płuczka wiertnicza – Norma branżowa BN-90/1785-01 Metody badań w warunkach polowych
5. J. Raczkowski: Reologia cieczy wiertniczych. Wyd. Geologiczne. Warszawa 1975
6. Water-Based Drilling Fluids. Selection and Description Danuta Bielewicz. AGH Kraków 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Nowe wodnodyspersyjne płuczki wiertnicze do przewiercania skał ilastych : monografia — [New water-dispersive drilling rigs for boring clay rocks : monograph] / red. nauk. Sławomir WYSOCKI ; [aut.]: Sławomir WYSOCKI, Rafał WIŚNIOWSKI, Małgorzata Uliasz, Grzegorz Zima, Magdalena GACZOŁ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017.
2. Biodegradable mud for hydrogeological drilling / H. Strauss, S. WYSOCKI, R. WIŚNIOWSKI, M. GACZOŁ, S. Szłapa // Erdöl Erdgas Kohle
3. The impact of modern drilling fluids on improving the hydraulic efficiency of water wells — Wpływ nowoczesnych płuczek wiertnicznych na poprawę sprawności hydraulicznej studni wierconych / Jan MACUDA, Jakub SIEMEK, Sławomir WYSOCKI, Magdalena GACZOŁ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2018 vol. 34 iss. 4,
4. Zastosowanie terpolimeru poli(KAMPS-co-AAM-co-VAm) do regulacji filtracji zaczynu uszczelniającego — Application of newly synthesized poly(KAMPS-co-AAm-co-VAm) polymer for regulating the sealing slurry filtration / Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Sławomir WYSOCKI, Albert ZŁOTKOWSKI // Przemysł Chemiczny

Informacje dodatkowe:

W celu uzyskania oceny końcowej z przedmiotu wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium zaliczeniowego, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń projektowych.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych w skutek nieobecności studenta na zajęciach: sporządzenie referatu na zadany temat