Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geoinżynieria I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-608-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowalska-Kubsik Iwona (ikk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Geoinżynieria I wprowadza podstawowe pojęcia związane z gruntem, wprowadza pojęcia związane ze wzmacnianiem gruntów, ich uzbrojeniem oraz technikami ich wzmacniania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związanie z gruntem, narzędzia i techniki wzmacniania gruntów i zna ich znaczenie GGO1A_W01, GGO1A_W04, GGO1A_W02 Egzamin
M_W002 Student zna i rozumie jakie są metody geoinżynieryjne modyfikujące właściwości fizyczno-mechaniczne ośrodka gruntowego. GGO1A_W05, GGO1A_W03, GGO1A_W01, GGO1A_W02 Egzamin
M_W003 Student zna i rozumie jakie są cechy charakterystyczne metod geoinżynieryjnych wzmacniających i uszczelniających ośrodek gruntowy i masyw skalny GGO1A_W05, GGO1A_W01, GGO1A_W02 Egzamin
M_W004 Student zna i rozumie jak zastosować każdą z poznanych metod geoinżynieryjnych. GGO1A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować ekran przeciwfiltracyjny dla zadanych warunków. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U05 Projekt
M_U002 Student potrafi zaprojektować wzmocnienie ośrodka gruntowego. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U05 Projekt
M_U003 Student potrafi zaprojektować prace geoinżynieryjne z wykorzystaniem metod wiertniczych. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów na uwzględnienie skutków społecznych i ekologicznych działaności inżynierskiej GGO1A_K04, GGO1A_K01, GGO1A_K03, GGO1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student jest gotów do pracy w zespole. GGO1A_K04, GGO1A_K01, GGO1A_K03, GGO1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związanie z gruntem, narzędzia i techniki wzmacniania gruntów i zna ich znaczenie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie jakie są metody geoinżynieryjne modyfikujące właściwości fizyczno-mechaniczne ośrodka gruntowego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie jakie są cechy charakterystyczne metod geoinżynieryjnych wzmacniających i uszczelniających ośrodek gruntowy i masyw skalny + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie jak zastosować każdą z poznanych metod geoinżynieryjnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować ekran przeciwfiltracyjny dla zadanych warunków. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować wzmocnienie ośrodka gruntowego. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprojektować prace geoinżynieryjne z wykorzystaniem metod wiertniczych. - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów na uwzględnienie skutków społecznych i ekologicznych działaności inżynierskiej - + - + - - - - - - -
M_K002 Student jest gotów do pracy w zespole. - + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 51 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Pojęcie geoinżynierii. Schematy prac do wykonawstwa geoinżynieryjnego.
2. Najważniejsze parametry geoinżynieryjne ośrodka gruntowego i masywu skalnego.
3. Polowe badania współczynnika filtracji, wodochłonności jednostkowej.
4. Wymiana gruntu, konsolidacja wstępna.
5. Elektroosmoza, elektropetryfikacja.
6. Wyżarzanie, mrożenie górotworu.
7. Zagęszczanie gruntu impulsami.
8. Dynamiczne zagęszczanie.
9. Wibrowanie powierzchniowe i wgłębne.
10. Wibrowymiana i wibroflotacja.
11. Kolumny scementowane, betonowe, zagęszczone.
12. System komórkowy Geoweb.
13. Geosyntetyki przepuszczalne.
14. Geosyntetyki nieprzepuszczalne.

Ćwiczenia projektowe (30h):

1. Projekt ekranu przeciwfiltracyjnego dla stacji benzynowej celem zapobieżenia migracji węglowodorów w warstwie wodochłonnej
2. Projekt ekranu przeciwfiltracyjnego dla wysypiska odpadów komunalnych celem zapobieżenia migracji odcieków do warstwy wodochłonnej
3. Projekt techniki i technologii iniekcji otworowej w rejonie nieszczelności, na połączeniu zapory wodnej z górotworem, na przykładzie zapory w Różonowie, na Dunajcu
4. Projekt wykonania ekranu przeciwfiltracyjnego dla stacji benzynowej celem zapobieżenia migracji węglowodorów w warstwie wodonośnej w przypadku wycieku przez nieszczelność zbiorników
5. Technologiczne parametry dynamicznego zagęszczania gruntu pod budynek i plac stacji benzynowej
6. Uszczelnienie górotworu pod zaporą wodną w Czorsztynie na Dunajcu
7. Zaprojektować płytką wymianę gruntu celem wykonania parkingu
8. Zaprojektować technikę i technologię zagęszczania gruntu pod autostradę A4 na dowolnym odcinku
9. Zaprojektować uszczelnienie górotworu pod zaporą wodną na przykładzie zapory w Solinie na Sanie
10. Zaprojektować wiercenie pali nośnych metodą skrawającą w rejonie budowy hipermarketu na starym składowisku odpadów
11. Zaprojektować wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego dla stacji benzynowej celem zapobieżenia migracji węglowodorów w warstwie wodonośnej w przypadku wycieku przez nieszczelność zbiorników
12. Zaprojektować zagęszczanie gruntu metodą wibroflatacji pod budowę lotniska
13. Zaprojektować zagęszczanie gruntu pod skrzyżowanie dróg z ruchem okrężnym metodą wałowania wibracyjnego
14. Zaprojektować zbrojenie ośrodka gruntowego w rejonie budowy drogi górskiej
15. Zaprojektować zbrojenie ośrodka gruntowego w rejonie wcięcia drogi w górotwór, celem ograniczenia osuwania się skał

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Praktyczne rozwiązywanie problemów inżynierskich poprzez rozwiązywania zadań z tematyki związanej z przedmiotem.

Praktyczne rozwiązywanie problemów inżynierskich poprzez rozwiązywania zadań z tematyki związanej z przedmiotem.
Główne tematy to:
podstawowe własności fizyczne i mechaniczne gruntów,
filtracja w gruncie,
naprężenia w gruntach pierwotne i wtórne,
osiadania gruntów – konsolidacja.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie kolokwium zaliczeniowego na które przewidzane są dwa terminy. Zaliczenie projektu uzyskuje się na podstawie wykonanego i złożonego w formie pisemnej projektu według danych wejściowych otrzymanych od prowadzącego. Zaliczenie z ćwiczeń projektowych oraz audytoryjnych uzyskuje się w czasie trwania zajęć przed sesją egzaminacyjną. Do egzaminu można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń projektowych oraz ćwiczeń audytoryjnych. Terminy egzaminu 0, I i II. Ocena z egzaminu oraz projektu czy ćwiczeń będzie obniżona w stosunku do ostatecznie otrzymanej jeżeli zaliczenie nastąpiło przy kolejnym podejściu do zaliczenia lub egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z egzaminu z wagą 40% i ćwiczeń projektowych z wagą 40% i ćwiczeń audytoryjnych 40%. Terminy egzaminu 0, I i II. Ocena z egzaminu będzie obniżona w stosunku do ostatecznie otrzymanej jeżeli zaliczenie nastąpiło przy kolejnym podejściu do egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Z ćwiczeń audytoryjnych można mieć jedna nieobecność nieusprawiedliwioną, pozostałe nieobecności do 50 % frekwencji należy usprawiedliwić . Frekwencja poniżej 50 % skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
Z ćwiczeń projektowych można mieć dwie nieobecność nieusprawiedliwione, pozostałe nieobecności do 50 % frekwencji należy usprawiedliwić . Frekwencja poniżej 50 % skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
Ćwiczenia audytoryjne oraz projektowe można odrobić na zajęciach innych grup, jeżeli nie ma takiej możliwości prowadzący w ramach odrobienia zajęć może zlecić wykonanie dodatkowego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Aktualny wpis na dziekanatowej liście studentów.
Podstawowa wiedza z mechaniki ogólnej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stryczek S., Gonet A.: Geoinżynieria. Studia, Rozprawy, Monografie. Nr 71. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków 2000.
2. Pisarczyk S.: Geoinżynieria. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
3. Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierskie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001.
4. Jeż J.: Gruntoznawstwo budowlane. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Z. Wieckowski, I. Kowalska-Kubsik, „Non-local approach in modelling of granular flow by
the material point method”, Proceedings of Computer Methods in Mechanics, CMM-2011,
9-12 May 2011, Warsaw, Poland, str. 101-102.
2 I. Kowalska-Kubsik, „Zastosowanie nielokalnego modelu konstytutywnego w analizie przepływu
materiału sypkiego w zbiorniku”, Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa.
Monografia, Praca zbiorowa pod red. J. Bzówki, Wyd. Politechniki Ślaskiej Gliwice
2011, str 565-572.
3 I. Kowalska-Kubsik, „Metoda punktów materialnych w analizie osuwisk” , Badania doświadczalne
i teoretyczne w budownictwie. Monografia, Praca zbiorowa pod red. J. Bzówki,
Wyd. Politechniki Ślaskiej Gliwice 2012.

Informacje dodatkowe:

W sytuacjach losowych sposoby usprawiedliwień oraz dodatkowych terminów zaliczeń i egzaminu mogą być rozpatrzone indywidualnie