Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-614-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Macuda Jan (macuda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu krajowych i unijnych regulacji prawnych oraz administracyjnych stosowanych w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje zasady kwalifikowania przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu oddziaływania. przedsięwzięcia na środowisko. GGO1A_W05, GGO1A_W02, GGO1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie metodykę wykonywania raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. GGO1A_W05, GGO1A_W02, GGO1A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie zasadę kwalifikacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko GGO1A_W05, GGO1A_W02, GGO1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać w ogólnym zakresie kartę informacyjną przedsięwzięcia. GGO1A_U01, GGO1A_U03 Projekt
M_U002 Potrafi dokonać kwalifikacji prawnej przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko. GGO1A_U01, GGO1A_U03 Projekt
M_U003 Potrafi zidentyfikować w ogólnym zakresie znaczące oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. GGO1A_U01, GGO1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotowy do uczestnictwa w postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. GGO1A_K01, GGO1A_K03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu oddziaływania. przedsięwzięcia na środowisko. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metodykę wykonywania raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasadę kwalifikacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać w ogólnym zakresie kartę informacyjną przedsięwzięcia. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać kwalifikacji prawnej przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zidentyfikować w ogólnym zakresie znaczące oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotowy do uczestnictwa w postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawy prawne postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania. planowanych przedsięwzięć na środowisko. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Karta informacyjną przedsięwzięcia i jej zakres. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Informacje o powierzchni zabudowy terenu i poprzednich formach użytkowania. Rodzaj technologii oraz ilości wykorzystywanych surowców, wody i energii. Warianty przedsięwzięcia i rozwiązania chroniące środowisko. Prognoza emisji zanieczyszczeń. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów podlegających. Raport oddziaływania na środowisko i jego zakres. Charakterystyka przedsięwzięcia. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania. Elementy środowiska objęte zakresem przewidywanego oddziaływania. Metody prognozowania oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Prognozowane oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Prognoza oddziaływania na środowisko poważnej awarii przemysłowej. Prognoza transgranicznego oddziaływania na środowisko. Uzasadnienie wyboru wariantu planowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Działania zapobiegawcze, ograniczające negatywnych oddziaływań na środowisko. Kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Projekt karty informacyjnej przedsięwzięcia

Student opracuje samodzielnie lub w zespole kartę informacyjną przedsięwzięcia na podstawie instrukcji udzielonej przez prowadzącego ćwiczenia oraz z pomocą literatury.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady – obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. Wykłady kończą się kolokwium z materiału przekazanego przez prowadzącego studentom. Istnieją dwa terminy zaliczeń poprawkowych.

Ćwiczenia projektowe – obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W celu zaliczenia przedmiotu student oddaje projekt, konieczna jest również ustna obrona projektu.

Można opuścić jedne zajęcia projektowe bez konieczności ich odrabiania. Nieobecność na więcej niż 2 zajęciach projektowych wymaga powtarzania całego przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z ćwiczeń projektowych oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów. Średnia arytmetyczna będzie zaokrąglana w górę. W przypadku gdy średnia arytmetyczna ulokuje się pośrodku dopuszczalnych ocen, wtedy zostanie wystawiona ocena wyższa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na ostatnich zajęciach projektowych przewidziana jest możliwość wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy ochrony środowiska, podstawowe pojęcia prawa ochrony środowiska. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,szczególne procedury oceny oddziaływania na środowisko, udział społeczeństwa i zainteresowanych stron w tych procedurach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 oraz Dz.U. 2013 poz. 817.
3. Nowakowski T., Zakres i metodyka sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej. Poradnik prawno-metodyczny, Warszawa 2008
4. Ewa Florkiewicz, Artur Kawicki: Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, sierpień 2009,
5. Nytko K., Oceny oddziaływania na środowisko, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. 2007
6. Wilżak T. i in:Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2013.
7. Wilżak T.: Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów. Suplement. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2014.
8. Kwartalnik „Problemy ocen środowiskowych”, Wydawca: EKO-KONSULT

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jakub Siemek, Łukasz Łukańko, Jan Macuda, Michał Maruta: Impact of hydraulic fracturing operations of coal seams on the acoustic climate
2. Łukasz Łukańko: Emission of pollutants into the air during exploration of coalbed methane
3. Jan Macuda, Łukasz Łukańko, Jacek Hendel: Analysis of the acoustic climate during the drilling of gas wells in post-mining areas
4. Jan Macuda, Łukasz Łukańko, Jacek Hendel: The multicriteria method for selecting rigs for drilling gas wells from post-mining gobs
5. Jan Macuda, Jerzy Hadro, Łukasz Łukańko: Środowiskowe implikacje gazu łupkowego — Environmental implications of shale gas

Informacje dodatkowe:

Zasady prawne ochrony środowiska a oceny oddziaływania na środowisko. Geneza i charakter postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.