Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja otworowa złóż soli
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-620-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Chruszcz-Lipska Katarzyna (lipska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rodzaje i występowanie złóż soli kamiennej w Polsce. Podstawowe właściwości fizykochemiczne soli kamiennej. Metody otworowe wydobycia soli. Ciecze ługujące oraz charakterystyka procesu ługowania soli. Charakterystyka ważniejszych technik ługowania. Urządzenia wydobywcze i powierzchniowe przy eksploatacji soli.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie rodzaje i występowanie złóż soli w Polsce GGO1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie podstawowe właściwości fizykochemiczne skały solnej. GGO1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i rozumie metody ługownictwa solnego. GGO1A_W03, GGO1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna i rozumie konieczność zastosowania odpowiednich urządzeń wydobywczych i powierzchniowych przy eksploatacji otworowej soli. GGO1A_W05, GGO1A_W06 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi scharakteryzować technologię eksploatacji soli przy wykorzystaniu otworów wiertniczych. GGO1A_U01, GGO1A_U03, GGO1A_U05 Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt,
Kolokwium
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wyznaczyć podstawowe właściwości fizykochemiczne solanki GGO1A_U01, GGO1A_U05 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny informacji dotyczących aktualnie stosowanych metod otworowych przy eksploatacji soli. GGO1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie rodzaje i występowanie złóż soli w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe właściwości fizykochemiczne skały solnej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie metody ługownictwa solnego. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie konieczność zastosowania odpowiednich urządzeń wydobywczych i powierzchniowych przy eksploatacji otworowej soli. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować technologię eksploatacji soli przy wykorzystaniu otworów wiertniczych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wyznaczyć podstawowe właściwości fizykochemiczne solanki - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny informacji dotyczących aktualnie stosowanych metod otworowych przy eksploatacji soli. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Zarys otworowego ługownictwa solnego.Rodzaje i występowanie złóż soli kamiennej w Polsce. Kopalnie eksploatujące sól metodą otworową w Polsce i na świecie. Podstawowe
właściwości fizykochemiczne eksploatowanych soli kamiennej. Metody otworowe wydobycia soli, ciecze ługujące, charakterystyka procesu ługowania, charakterystyka ważniejszych technik ługowania. Kawernowe magazyny weglowodorów.
Urządzenia wydobywcze i powierzchniowe przy eksploatacji otworowej soli.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Zarys otworowego ługownictwa solnego. Ocena jakości solanki przemysłowej
otrzymywanej w wyniku ługowania według normy branżowej. Charakterystyka i
wyznaczenie podstawowych właściwości solanki. Część obliczeniowa związana z
procesem ługowania np.: obliczenie ilości części nierozpuszczonych opadających na
dno komory w zależności od średnicy komory i wydajności zatłaczania wody,
obliczenie objętości czynnej komory, obliczenie ciśnienia głowicowego tłoczonej do
komory wody dla obiegu normalnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie projektu, który składa się z części
teoretycznej, laboratoryjnej i obliczeniowej.
Zaliczenie wykładu odbywa się w formie kolokwium zaliczeniowego

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1) Obliczenie średniej arytmetycznej z ocen zaliczających ćwiczenia projektowe we wszystkich
terminach zaliczeń.
2) Obliczenie średniej arytmetycznej z ocen z kolokwium zaliczającego wykład we wszystkich terminach
zaliczeń.
3) Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wyników uzyskanych w punkcie 1 i 2.
Możliwa premia dla słuchaczy i dyskutantów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadkach nieobecności na zajęciach projektowych w przypadkach uzasadnionych losowo lub zdrowotnie nieobecność należy odrobić z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego
terminie.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach projektowych wymaga powtarzania całego przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw eksploatacji otworowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Kunstman, K. Przyborska-Młynarska, K. Urbańczyk, Zarys otworowego ługownictwa solnego,
Kraków 2002,
2. A.J. Russo, Solution Mining Calculations for Strategic Petroleum Reserve Caverns, Proc. Of Sixth salt
Symposium, vo. II Toronto 1983
3. A. Kunstman, K. Urbańczyk, Computer Modelling of Salt Cavern Leaching Process. Manual of SMRI
Spring. 1997, Technical Class, Kraków, Poland

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. Barańska i inni (K. Chruszcz-Lipska) Spektroskopia Oscylacyjna – Od teorii do praktyki – praca pd
redakcją K. Małek, PWN, Warszawa 2016.

Informacje dodatkowe:

W przypadkach nieobecności na zajęciach projektowych w przypadkach uzasadnionych losowo lub
zdrowotnie nieobecność należy odrobić z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego
terminie.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach projektowych wymaga powtarzania całego przedmiotu