Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja otworowa złóż siarki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-622-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Chruszcz-Lipska Katarzyna (lipska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rodzaje i występowanie złóż siarki w Polsce i na świecie. Kopalnie eksploatujące siarkę metodą otworową w Polsce. Podstawowe właściwości fizykochemiczne siarki rodzimej. Charakterystyka eksploatacji siarki metodą podziemnego wytapiania (metoda Frasha). Urządzenia wydobywcze i powierzchniowe przy eksploatacji siarki. Zagrożenia środowiskowe związane z eksploatacją otworową złóż siarki. Pozyskiwanie siarki przez odsiarczanie gazu ziemnego i ropy naftowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie rodzaje i występowanie złóż siarki w Polsce i na świecie GGO1A_W02 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie podstawowe właściwości fizykochemiczne siarki rodzimej. GGO1A_W01 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i rozumie zasadę eksploatacji siarki metodą podziemnego wytapiania (metoda Frasha). GGO1A_W03, GGO1A_W04 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie zastosowanie urządzeń wydobywczych i powierzchniowych przy eksploatacji siarki. GGO1A_W05, GGO1A_W03 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium
M_W005 Zna i rozumie zasadę pozyskiwania siarki przez odsiarczanie gazu ziemnego i ropy naftowej. GGO1A_W03, GGO1A_W01 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi omówić technologię eksploatacji siarki przy wykorzystaniu otworów wiertniczych i wykonać związane z tym zagadaniem obliczenia. GGO1A_U06, GGO1A_U05 Wykonanie projektu,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do oceny zagrożeń środowiskowych związanych z eksploatacją otworową złóż siarki. GGO1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie rodzaje i występowanie złóż siarki w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe właściwości fizykochemiczne siarki rodzimej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasadę eksploatacji siarki metodą podziemnego wytapiania (metoda Frasha). + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie zastosowanie urządzeń wydobywczych i powierzchniowych przy eksploatacji siarki. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie zasadę pozyskiwania siarki przez odsiarczanie gazu ziemnego i ropy naftowej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi omówić technologię eksploatacji siarki przy wykorzystaniu otworów wiertniczych i wykonać związane z tym zagadaniem obliczenia. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do oceny zagrożeń środowiskowych związanych z eksploatacją otworową złóż siarki. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Rodzaje i występowanie złóż soli kamiennej w Polsce i na świecie. Kopalnie eksploatujące siarkę metodą otworową w Polsce. Podstawowe właściwości fizykochemiczne siarki. Charakterystyka eksploatacji siarki metodą podziemnego wytapiania (metoda Frasha). Urządzenia wydobywcze i powierzchniowe przy eksploatacji siarki. Zagrożenia środowiskowe związane z eksploatacją otworową złóż siarki. Pozyskiwanie siarki przez odsiarczanie gazu ziemnego i ropy naftowej.

 2. Rodzaje i występowanie złóż soli kamiennej w Polsce i na świecie. Kopalnie eksploatujące siarkę metodą otworową w Polsce. Podstawowe właściwości fizykochemiczne siarki. Charakterystyka eksploatacji siarki metodą podziemnego wytapiania (metoda Frasha). Urządzenia wydobywcze i powierzchniowe przy eksploatacji siarki. Zagrożenia środowiskowe związane z eksploatacją otworową złóż siarki. Pozyskiwanie siarki przez odsiarczanie gazu ziemnego i ropy naftowej.

Ćwiczenia projektowe (30h):
 1. Schemat i opis eksploatacji otworowej siarki metodą Frasha.Obliczanie odległości między otworem odprężającym,a otworem eksploatacyjnym.Obliczanie ilości otworów odwadniających. Obliczanie głównych parametrów gazodżwigu.

 2. Schemat i opis eksploatacji otworowej siarki metodą Frasha. Obliczanie odległości między otworem odprężającym, a otworem eksploatacyjnym.Obliczanie ilości otworów odwadniających. Obliczanie głównych parametrów gazodżwigu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie projektu, który składa się z części
teoretycznej, laboratoryjnej i obliczeniowej.
Zaliczenie wykładu odbywa się w formie kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1) Obliczenie średniej arytmetycznej z ocen zaliczających ćwiczenia projektowe we wszystkich
terminach zaliczeń.
2) Obliczenie średniej arytmetycznej z ocen z kolokwium zaliczającego wykład we wszystkich terminach
zaliczeń.
3) Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wyników uzyskanych w punkcie 1 i 2.
Możliwa premia dla słuchaczy i dyskutantów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadkach nieobecności na zajęciach projektowych w przypadkach uzasadnionych losowo lub zdrowotnie nieobecność należy odrobić z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego
terminie.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach projektowych wymaga powtarzania całego przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw eksploatacji otworowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Jewulski J. “Napowierzchniowe zagospodarowanie złóż kopalin ciekłych”.AGH UWND Kraków 2003.
2.Siuta J.“Siarka w biosferze”,PWRiL Warszawa 1980
3.K. Ślizowski, M. Nieć, L. Lankof, Surowce mineralne Polski – Surowce Chemiczne- Siarka, IGSMiE PAN,
Kraków 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. Barańska i inni (K. Chruszcz-Lipska) Spektroskopia Oscylacyjna – Od teorii do praktyki – praca pd
redakcją K. Małek, PWN, Warszawa 2016.

Informacje dodatkowe:

W przypadkach nieobecności na zajęciach projektowych w przypadkach uzasadnionych losowo lub
zdrowotnie nieobecność należy odrobić z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego
terminie.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach projektowych wymaga powtarzania całego przedmiotu.