Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-701-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowym celem modułu jest przygotowanie studenta do samodzielnego przygotowania projektu inżynierskiego, zdania egzaminu inżynierskiego oraz obrony pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie specjalistyczną wiedzę z zakresu wiercenia otworów wiertniczych różnego przeznaczenia GGO1A_W05, GGO1A_W06, GGO1A_W03, GGO1A_W01, GGO1A_W04, GGO1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Projekt inżynierski
M_W002 Student zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. GGO1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą specjalistyczną wiedzę z zakresu wiertnictwa w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pracą o charakterze badawczo-aplikacyjnym, potrafi zaplanować i wykonać badania. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U05, GGO1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Referat,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne dane i informacje z różnych źródeł w tym z literatury w języku angielskim do przygotowania projektu inżynierskiego. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U05, GGO1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Referat,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student potrafi zredagować, przedstawić i zaprezentować w sposób merytoryczny wyniki analizy literatury przedmiotowej, wyniki badań, własnych przemyśleń oraz wnioski z nich wypływające. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U05, GGO1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Referat,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do dalszego samokształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej w celu doskonalenia i specjalizacji w przyszłej pracy zawodowej. GGO1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie specjalistyczną wiedzę z zakresu wiercenia otworów wiertniczych różnego przeznaczenia - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą specjalistyczną wiedzę z zakresu wiertnictwa w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pracą o charakterze badawczo-aplikacyjnym, potrafi zaplanować i wykonać badania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne dane i informacje z różnych źródeł w tym z literatury w języku angielskim do przygotowania projektu inżynierskiego. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi zredagować, przedstawić i zaprezentować w sposób merytoryczny wyniki analizy literatury przedmiotowej, wyniki badań, własnych przemyśleń oraz wnioski z nich wypływające. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do dalszego samokształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej w celu doskonalenia i specjalizacji w przyszłej pracy zawodowej. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Zasady pisania i oceniania prac dyplomowych – projektu inżynieryjnego.
Sposoby opracowywania wyników przeprowadzanych badań i symulacji.
Zasady prezentacji prac dyplomowych.
Przygotowanie do egzaminu inżynierskiego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienie do akceptacji tezy pracy, wybranej metodyki badawczej oraz propozycji spisu treści pracy dyplomowe.
Wygłoszenie prezentacja.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Prezentacja projektu inżynierskiego (80%).
Dyskusja na temat zaprezentowanego projektu inżynierskiego (15%).
Aktywność i terminowość na zajęciach seminaryjnych (5%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu)
Możliwość odrabiania zajęć w grupach równoległych lub w ramach godzin konsultacyjnych prowadzącego ale nie więcej jak jednej obecności nieusprawiedliwionej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

wpis na 7 semestr

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hindle T., Sztuka prezentacji. Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 2000.
Bielec, E.: Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Kraków, Wydawnictwo. EJB, 2000.
Opoka, E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Gliwice: Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, 2001.
Pułło, A.: Prace magisterskie i licencjackie. Warszawa: Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
Urban, S.; Ładoński, W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej, 2001.
Wójcik, K.: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Warszawa: "Placetb ", 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wybrane aspekty projektowania i wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD) — Horizontal directional drilling-selected design and performance aspects / Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Jan ZIAJA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Budownictwo ; ISSN 0239-4952.

Informacje dodatkowe:

prezentacja powinien być przygotowany samodzielnie i zaprezentowana w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie (jeden termin podstawowy – tydzień przed końcem zajęć w semestrze i jeden poprawkowy najpóźniej na tydzień przed zamknięciem systemu Wirtualna Uczelnia do wpisywania ocen) .