Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rekonstrukcje i likwidacja otworów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-702-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł pozwala na zrozumienie konieczności przeprowadzania metod rekonstrukcji i likwidacji odwiertów naftowych. Student poznaje technologie, techniki, materiały i narzędzia stosowane do likwidacji otworów i odwiertów naftowych. Wpływ, oddziaływanie i zabezpieczanie środowiska naturalnego poprzez prace poszukiwawcze.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie konstrukcje otworów wiertniczych różnego przeznaczenia. GGO1A_W05 Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie budowę maszyn, narzędzi i materiałów stosowanych do rekonstrukcji i likwidacji otworów. GGO1A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna i rozumie wpływ negatywnego oddziaływania prac wiertniczych na środowisko naturalne. GGO1A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować Projekt Likwidacji Otworu. GGO1A_U03, GGO1A_U06 Projekt
M_U002 Potrafi odpowiedzialnie pracować indywidualnie i w zespole nad powierzonym zadaniem inżynierskim. GGO1A_U03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie konstrukcje otworów wiertniczych różnego przeznaczenia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie budowę maszyn, narzędzi i materiałów stosowanych do rekonstrukcji i likwidacji otworów. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie wpływ negatywnego oddziaływania prac wiertniczych na środowisko naturalne. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować Projekt Likwidacji Otworu. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odpowiedzialnie pracować indywidualnie i w zespole nad powierzonym zadaniem inżynierskim. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Wprowadzenie do prac rekonstrukcyjnych

  Obowiązki nakładane na przedsiębiorcę wynikające z ustaw i rozporządzeń dotyczących likwidacji otworów wiertniczych. Metody identyfikacji stanu technicznego otworów. Nieszczelności otworu, przyczyny eshalacji poazrurowych gazu – sposobu ich zapobiegania i likwidacji.

 2. Urządzenia i narzędzia do prac rekonstrukcyjnych

  Budowa, zasady działania i stosowania urządzeń i narzędzi do prac rekonstrukcyjnych.
  Procedury, sprzęt, narzędzia, materiały oraz technologia i technika likwidacji otworów wiertniczych różnego przeznaczenia.

 3. Prace rekonstrukcyjne a zanieczyszczenie środowiska

  Analiza wpływu prac wiertniczych na środowisko naturalne i konieczności ich likwidacji. Monitoring i detekcja nieszczelności pozarurowych.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Projekt likwidacji otworu

Analiza stosowanych konstrukcji otworów wiertniczych.
Możliwości techniczne i technologiczne likwidacji otworów.
Wykonanie niezbędnej dokumentacji dla projektu likwidacji otworu.
Dobór wiertnicy, narzędzi i materiałów niezbędnych do likwidacji otworu.
Oblicznia inżynierskie ilości materiałów i kosztorys prac likwidacyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na min. 75% zajęć projektowych i oddanie oraz obrona ustna projektu w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Ocena niedostateczna w pierwszym terminie ma wpływ na ocenę w drugim terminie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z projektu 50% plus ocena z obrony ustnej 50%, wszystkie obecności na zajęciach projektowych plus 0,5 pkt. dwie nieobecności nieusprawiedliwione lub dwa spóźnienia minus 0,5 pkt.; aktywność na zajęciach do +0,5 pkt.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwium (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu)
Możliwość odrabiania zajęć w grupach równoległych lub w ramach godzin konsultacyjnych prowadzącego ale nie więcej jak jednej obecności nieusprawiedliwionej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

zaliczenie modułu z wiertnictwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szostak L. , Chrząszcz W., Wiśniowski R., Ziaja J. : Technologia cementowania. Nafta & Gaz Biznes. Kraków. 1999.
2. Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M. : Projektowanie głębokich otworów wiertniczych. Wydawnictwo AGH. Kraków, 2017 r.
3. Poradnik Górnika Naftowego – Wiertnictwo" – praca zbiorowa Kraków 2015 r.
4. Szostak L., Dubiel St., Chrząszcz W. “Awarie i komplikacje wiertnicze” skrypt uczelniany nr 989, Kraków 1985 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Szostak L. , Chrząszcz W., Wiśniowski R., Ziaja J. : Technologia cementowania. Nafta & Gaz Biznes. Kraków. 1999.
2. Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI “Analiza przyczyn występowania awarii przy pracach rekonstrukcyjnych z użyciem coiled tubingu” —Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2 s. 807–812.
3. Stanisław DUBIEL, Agata MATYASIK, Jan ZIAJA “Systematyka wpływów górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego na środowisko naturalne” —Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. 2010 t. 27 z. 3 s. 571–582.
4. Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Jan Małolepszy, Rafał Wiśniowski, Łukasz Kotwica, Albert Złotkowski, Jan ZIAJA “Popioły z fluidalnego spalania węgla brunatnego jako dodatek do zaczynów uszczelniających” Monografia 2013 rok Wydawnictwa AGH-

Informacje dodatkowe:

Projekt powinien być przygotowany samodzielnie i oddany w formie elektronicznie i papierowej w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie (jeden termin podstawowy – tydzień przed końcem zajęć w semestrze i jeden poprawkowy najpóźniej na tydzień przed zamknięciem systemu Wirtualna Uczelnia do wpisywania ocen) .