Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie otworów wiertniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-703-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach student zapozna się z zasadami projektowania konstrukcji otworów wiertniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie zasady projektowania i wykonywania otworów wiertniczych różnego przeznaczenia GGO1A_W03 Kolokwium
M_W002 zna i rozumie zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym GGO1A_W05 Kolokwium
M_W003 zna i rozumie zagadnienia z zakresu inżynierii wiertniczej, naftowej i gazowniczej GGO1A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W004 zna i rozumie na poziomie podstawowym co najmniej jeden specjalistyczny pakiet oprogramowania, służący do obliczeń inżynierskich GGO1A_W04, GGO1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi opracować projekt otworu naftowegopotrafi projektować konstrukcje otworów poszukiwawczych, hydrogeologicznych i eksploatacyjnych z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych i uwarunkowań ekonomicznych GGO1A_U04, GGO1A_U01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zasady projektowania i wykonywania otworów wiertniczych różnego przeznaczenia + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie zagadnienia z zakresu inżynierii wiertniczej, naftowej i gazowniczej + - - - - - - - - - -
M_W004 zna i rozumie na poziomie podstawowym co najmniej jeden specjalistyczny pakiet oprogramowania, służący do obliczeń inżynierskich + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi opracować projekt otworu naftowegopotrafi projektować konstrukcje otworów poszukiwawczych, hydrogeologicznych i eksploatacyjnych z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych i uwarunkowań ekonomicznych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Podstawy projektowania procesów technicznych i technologicznych. Zasady sporządzania projektu geologiczno-technicznego otworu wiertniczego (PGTO).
2.Podstawy projektowania konstrukcji otworu. Wyznaczanie głębokości zapuszczania kolumn rur okładzinowych. Obliczenia wytrzymałościowe rur okładzinowych Przygotowanie otworów wiertniczych do orurowania i cementowania. Projektowanie uzbrojenia i wyposażenia kolumn rur okładzinowych. Projekt cementowania rur okładzinowych.
3.Zasady doboru urządzeń do wierceń.
4.Dobór narzędzi wiercących oraz projektowanie rdzeniowania. 5.Projektowanie przewodu wiertniczego.
6.Projektowanie technologii płuczek wiertniczych.
7.Projektowanie hydraulicznych i mechanicznych parametrów technologii wiercenia.
8. Projekt prac zakończeniowych w otworze oraz przygotowania go do eksploatacji.
9.Kosztorysowanie prac wiertniczych

Ćwiczenia projektowe (30h):

1.Projekt konstrukcji otworu (geotermalnego lub studziennego lub wieconego dla potrzeb górnictwa odkrywkowego lub podziemnego).
2 Dobór urządzenia wiertniczego.
3.Dobór narzędzi wiercących oraz projekt rdzeniowania
4 Projekt przewodu wiertniczego.
5.Projekt płuczkowy.
6.Projekt hydraulicznych parametrów technologii wiercenia.
7.Dobór mechanicznych parametrów technologii wiercenia.
8.Prace geofizyczne wykonywane w otworze wiertniczym.
9.Projekt prac zakończeniowych w otworze oraz przygotowania go do eksploatacji.
10. Kosztorys otworu wiertniczego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykonanie projektu otworu wiertniczego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagane zaliczenie projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu matematyki i wiertnictwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 „Wytyczne rurowania i cementowania otworów wiertniczych”, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa 2007
2 .Bourgoyne A.T., Millheim K.K., Chenevert M.E., Young F.S.: „Applied Drilling Engineering”, SPE Textbook, Richardson 1986
3 Mitchell R. Drilling engineering, SPE 2006
4 Praca zbiorowa:”Poradnik Górnika Naftowego Tom II Wiertnictwo”, SITPNiG Kraków 2015
5 Mitchel R. Miska S. „Fundamentals of drilling technology”, SPE, Richardson
6 Sharma R. „Deep-Sea Mining”, Springer 2017
7 „ The Drilling Manual” ADITC, CRC Press, Croydon 2015
8 Nguen J.P „Oil and gas Field Development Techniques: Drilling” Intitut Francais du Petrole 1993
9 Aadony B., Cooper I., Miska S. Mitchel R., Payne M.” Advanced Drilling and Well Technology” SPE, Richardson,2009
10 Devereux S.” Practical Well Planing and Drilling Manual” ,Tulsa 1998
11 Mims M., Krepp T., Williams H. „Drilling Design and Implementation for Extended Rich and Complex Wells, Houston 1999
12 Hill A., Zhu D., Economides M. „Multilateral Wells”, SPE 2000
13 Miska S., Stryczek S. :„Projektowanie otworów wiertniczych”, SKRYPTY UCZELNIANE NR 775 , AGH, KRAKÓW 1980;
14 Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.: „Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów ucszczelniających”, AGH, UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO – DYDAKTYCZNE, KRAKÓW 1999
15 Wiśniowski R „ Wybrane aspekty projektowania konstrukcji otworów kierunkowych z wykorzystaniem technik numerycznych” Wydawnictwa AGH 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Technika i technologia wierceń rdzeniowych : monografia — [Technique and technology of core drilling : monograph] / pod red. Rafała WIŚNIOWSKIEGO ; [aut.:] Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Daniel Janc. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 101, 1 s. 1
2.Influence of coarseness of casing on adhesiveness of hardened cement slurry / Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Andrzej GONET, Albert ZŁOTKOWSKI // W: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl’ovodíkov : XVIII. medzinárodná vedecko-technická konferencia : 9.–11. november 2016, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : XVIII. international scientific-technical conference : November 9\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-3001-3. — S. 80–86.
3.Intersect drilling method / WIŚNIOWSKI Rafał, DRUZGAŁA Angelika, FORMELA Małgorzata, TOCZEK Przemysław // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 141–146.
4.Narzędzia wiercące — [Drilling tools] / Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Angelika DRUZGAŁA, Tomasz KOWALSKI, Anna BIEDA // W: Poradnik górnika naftowego : praca zbiorowa. T. 2, Wiertnictwo / red. nacz. Stanisław Rychlicki ; red. t. Stanisław Stryczek. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2015. — ISBN dla t. 2: 978-83-930991-3-9. — ISBN: 978-83-930991-0-8. — S. 65–206.
5.Optymalizacja kosztów prac wiertniczych na złożach gazu z pokładów łupków – zarys koncepcji — Optimization of drilling costs on shale gas deposits – concept outline / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Rafał WIŚNIOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 100, s. 21–35.
6.Przewód wiertniczy — [Drill string] / Dariusz KNEZ, Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Angelika DRUZGAŁA // W: Poradnik górnika naftowego : praca zbiorowa. T. 2, Wiertnictwo / red. nacz. Stanisław Rychlicki ; red. t. Stanisław Stryczek. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2015. — ISBN dla t. 2: 978-83-930991-3-9. — ISBN: 978-83-930991-0-8. — S. 207–276.
7.Rotary – percussion drilling method – historical review and current possibilities of application / Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Rafał WIŚNIOWSKI, Michał Korzec, Artur Gajdosz, Tomasz ŚLIWA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2015 vol. 32 no. 2, s. 313–323.
8.Rury okładzinowe — Casing string / Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Mirosław RZYCZNIAK, Paweł ZAPIÓR, Tomasz ŚLIWA, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA // W: Poradnik górnika naftowego : praca zbiorowa. T. 2, Wiertnictwo / red. nacz. Stanisław Rychlicki ; red. t. Stanisław Stryczek. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2015. — ISBN dla t. 2: 978-83-930991-3-9. — ISBN: 978-83-930991-0-8. — S. 277–583. — Bibliogr. s. 582–583.
9.Uzbrojenie techniczne, wyposażenie kolumn rur okładzinowych, przygotowanie otworu do rurowania i cementowania — [Casing equipment, prepare for casing and cement job] / Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Małgorzata FORMELA, Anna PIKŁOWSKA, Albert ZŁOTKOWSKI // W: Poradnik górnika naftowego : praca zbiorowa. T. 2, Wiertnictwo / red. nacz. Stanisław Rychlicki ; red. t. Stanisław Stryczek. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2015. — ISBN dla t. 2: 978-83-930991-3-9. — ISBN: 978-83-930991-0-8. — S. 584–636.
10.Wellbore trajectory impact on equivalent circulating density / Rafał WIŚNIOWSKI, Krzysztof SKRZYPASZEK, Piotr Kiebzak, Maciej KAŃSKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 1, s. 181–202.
11.Wybrane aspekty projektowania konstrukcji otworów kierunkowych z wykorzystaniem technik numerycznych — Selected aspects of directional wells construction design with the use of numeric methods / Rafał WIŚNIOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 194

Informacje dodatkowe:

Projekty powinny zostać oddane w wersji papierowej.