Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-705-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

zasady pisania, wymagana zawartość i struktura pracy projektowej/dyplomowej, źródła literatury fachowej
samodzielne opracowanie i publiczne zaprezentowanie zagadnienia związanego z realizacją projektu inżynierskiego/pracy dyplomowej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 (Zna i rozumie) specjalistyczne źródła wiedzy i zasady cytowania literatury GGO1A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 (Zna i rozumie) wymagania odnośnie uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia i zasady oceny oraz wymagania odnośnie prac projektowych i/lub pracy dyplomowej. GGO1A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 (Potrafi) przeprowadzić analizę, przygotować i publicznie przedstawić prezentację wybranego problemu technicznego GGO1A_U06, GGO1A_U01, GGO1A_U02 Prezentacja
M_U002 (Potrafi) dokonać wyboru literatury i opisać stan wiedzy w zakresie związanym z tematem pracy dyplomowej GGO1A_W04, GGO1A_U02, GGO1A_W03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 (Jest gotów do) publicznego prezentowania zagadnień technicznych i prowadzenia dyskusji GGO1A_K04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 (Zna i rozumie) specjalistyczne źródła wiedzy i zasady cytowania literatury - - - - - + - - - - -
M_W002 (Zna i rozumie) wymagania odnośnie uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia i zasady oceny oraz wymagania odnośnie prac projektowych i/lub pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 (Potrafi) przeprowadzić analizę, przygotować i publicznie przedstawić prezentację wybranego problemu technicznego - - - - - + - - - - -
M_U002 (Potrafi) dokonać wyboru literatury i opisać stan wiedzy w zakresie związanym z tematem pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 (Jest gotów do) publicznego prezentowania zagadnień technicznych i prowadzenia dyskusji - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Informacja odnośnie wymagań formalnych i merytorycznych, zasad oceny i struktury pracy projektowej/dyplomowej, zasad korzystania z literatury. Opracowanie sprawozdania z praktyki dyplomowej. Przygotowanie przeglądu literatury i aktualnego stanu wiedzy w zadanym zakresie. Opracowanie planu pracy i dotychczasowych wyników, prezentacja w formie elektronicznej i ustnej, dyskusja.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaprezentowanie w czasie zajęć samodzielnie opracowanego zagadnienia związanego z realizacją projektu inżynierskiego/pracy dyplomowej

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen za: sprawozdanie z praktyki dyplomowej, opracowanie literatury przedmiotu i przedstawienie aktualnego stanu wiedzy, dotychczasowe wyniki w realizacji pracy dyplomowej, formę graficzną prezentacji, przedstawienie prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Po uzgodnieniu z prowadzącym uczestnictwo w zajęciach z tego samego przedmiotu z inną grupą. W przypadku braku grup, po uzgodnieniu z prowadzącym w terminie wskazanym na konsultacje.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Odbycie praktyki dyplomowej. Umiejętność korzystania z zasobów bibliotecznych, w tym elektronicznych. Umiejętność tworzenia prezentacji w formie elektronicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

G. Gambarelli, Z. Łucki: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską“.Universitas Kraków,1998.
J. Barta, R. Markiewicz: „Prawo autorskie“. Oficyna a Wolters Kluwers business, 2008
E. Opoka: „Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych“, Wyd
Polit. Śląskiej, 1999.
Biblioteki elektroniczne KNovel, OnePetro, baza danych Science Direct, czasopisma: Archiwum Górnictwa, Wiertnictwo Nafta Gaz, Nafta Gaz, materiały konferencji branżowych z zakresu górnictwa nafty i gazu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Prospects for development of the oil market in the world / Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 1, s. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Summ.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2017.34.1/drill.2017.34.1.27.pdf

Influence of fracture-matrix interaction on thermal front movement in fractured reservoir / J. SIEMEK, J. STOPA // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2015 vol. 63 no. 4, s. 965–969. — Bibliogr. s. 969, Abstr.

Kryteria typowania złóż do zastosowania zaawansowanej metody wydobycia ropy naftowej poprzez zatłaczanie CO2 — Screening criteria for selecting oil reservoirs for CO2 enhanced oil recovery / Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Barbara ULIASZ-MISIAK, Ludwik ZAWISZA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 t. 27 z. 3, s. 125–139. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Abstr.

Near-term storage potential for geological carbon sequestration and storage in Poland — Potencjalne możliwości geologicznej sekwestracji i składowania dwutlenku węgla w Polsce / Jerzy STOPA, Ludwik ZAWISZA, Paweł WOJNAROWSKI, Stanisław RYCHLICKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 1, s. 169–186. — Bibliogr. s. 184–185, Streszcz., Abstr.

Experience and prospects of acid gas sequestration in Poland / Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Mariusz Dziadkiewicz // W: IGRC 2017 [Dokument elektroniczny] : International Gas Union Research Conference : 24-26 May 2017, Rio de Janerio : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rio de Janerio] : [s. n.], 2017. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.igrc2017.com.br/papers-download/ [2017-05-31]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu

Katedra Inżynierii Naftowej – historia i teraźniejszość — [Department of Oil Engineering – history and the present] / Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA // W: Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2017 = 50\textsuperscript{th} anniversary 1967–2017. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2017. — ISBN: 978-83-60900-23-9. — S. 87–96

Możliwości zastosowania zaawansowanych metod wspomagania wydobycia ropy naftowej ze złóż dojrzałych — The possibility of applying advanced methods of oil recovery from mature reservoirs / Jan Lubaś, Marcin Warnecki, Mirosław Wojnicki, Jerzy STOPA // W: Geopetrol 2018 : rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : [Zakopane–Kościelisko, 17–20.09.2018] : materiały konferencyjne = Development of hydrocarbon exploration and production technologies. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, 2018. — ISBN: 978-83-65649-27-0. — S. 705–710. — Bibliogr. s. 710, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Dane kontaktowe i godziny konsultacji podane zostaną podczas pierwszych zajęć.