Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport i dystrybucja gazu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-711-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Włodek Tomasz (twlodek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wiedza z zakresu transportu rurociągowego oraz dystrybucji gazu ziemnego. Umiejętność doboru metod obliczeniowych w celu prawidłowego wykonania obliczeń hydraulicznych sieci gazowych. Umiejętność wyznaczenia lokalizacji tłoczni gazu na gazociągu wysokiego ciśnienia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie: - Postawy teoretyczne transportu gazu. - Podział paliw gazowych - Podział gazociągów, sieci gazowych i stacji gazowych GGO1A_U03, GGO1A_U05, GGO1A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna i rozumie: - Zasady sporządzania projektów gazociągów, - Zadania tłoczni gazu ziemnego w systemie przesyłowym GGO1A_U03, GGO1A_U05, GGO1A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student zna i rozumie: - Problemy eksploatacji sieci gazowych. - Zadania stacji gazowych. - Metody podstawy teoretyczne obliczeń sieci gazowych GGO1A_U03, GGO1A_U05, GGO1A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi: - prowadzić obliczenia podstawowych parametrów transportowanego gazu. - prowadzić obliczenia hydrauliczne gazociągów i sieci gazowych - wyznaczać położenie tłoczni gazu. GGO1A_U03, GGO1A_U05, GGO1A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie: - Postawy teoretyczne transportu gazu. - Podział paliw gazowych - Podział gazociągów, sieci gazowych i stacji gazowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie: - Zasady sporządzania projektów gazociągów, - Zadania tłoczni gazu ziemnego w systemie przesyłowym + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie: - Problemy eksploatacji sieci gazowych. - Zadania stacji gazowych. - Metody podstawy teoretyczne obliczeń sieci gazowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - prowadzić obliczenia podstawowych parametrów transportowanego gazu. - prowadzić obliczenia hydrauliczne gazociągów i sieci gazowych - wyznaczać położenie tłoczni gazu. - + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Transport i dystrybucja gazu

 • Wybrane zależności w obliczeniach gazociągów.
 • Podstawowe parametry przesyłanego gazu ziemnego.
 • Współczynnik oporów liniowych.
 • Gazociągi o zmiennych parametrach.
 • Wymiana ciepła i izolacje termiczne gazociągów.
 • Dobór średnic gazociągów.
 • Wymagania praktyczne dotyczące opracowywania projektów sieci.
 • Założenia do obliczeń sieci gazowych.
 • Ocena niepewności wyników.
 • Przyjęcie sieci gazowej do eksploatacji.
 • Rola, zasady lokalizacji tłoczni gazu.
 • Proces sprężania gazu ziemnego
 • Kontrola stanu technicznego.
 • Metody prowadzenia remontów i rekonstrukcji gazociągów.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Transport i dystrybucja gazu

 • Obliczanie podstawowych parametrów transportowanego gazu.
 • Obliczenia hydrauliczne sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia
 • Obliczenia hydrauliczne sieci gazowych niskiego ciśnienia
 • Dobór urządzeń zabezpieczających i regulujących stacji gazowych.
 • Posługiwanie się programami do obliczania sieci gazowych.
 • Wyznaczanie lokalizacji tłoczni gazu

Ćwiczenia projektowe (30h):
Transport i dystrybucja gazu

 • Wymagania praktyczne dotyczące opracowywania projektów sieci.
 • Założenia do obliczeń sieci.
 • Ocena niepewności wyników.
 • Obliczanie sieci gazowych.
 • Projektowanie stacji gazowych.
 • Wyznaczanie położenia tłoczni gazu na gazociągu wysokiego ciśnienia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach zajęć projektowych studenci wykonują samodzielnie i indywidualnie projekt o zadanej tematyce. Zajęcia projektowe zaliczane są na podstawie oddanej pracy, w niektórych przypadkach może być wymagana dodatkowa forma ustna obrony projektu (niejednoznaczność wyników). Projekt uznaje się za zaliczony w pierwszym terminie jeżeli zostanie oddany prowadzącemu w wersji elektronicznej w terminie ostatnich zajęć projektowych przewidzianych rozkładem w danym semestrze. Terminy poprawkowe (2) wyznaczane są w porozumieniu z grupą studencką w sesji egzaminacyjnej. Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane na podstawie pisemnego kolokwium z treści wymaganych syllabusem. Część teoretyczna kursu jest zaliczana na podstawie pisemnego egzaminu z treści wymaganych syllabusem. Do egzaminu mogą być dopuszczone wyłącznie te osoby, które przed terminem egzaminu uzyskały zaliczenie z ćwiczeń projektowych i audytoryjnych potwierdzone wpisem do systemu Wirtualny Dziekanat.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie średniej ważonej ocen z egzaminu (waga 0,5) oraz ćwiczeń projektowych (waga 0,25) oraz ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,25). Średnią oblicza się do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, ocena końcowa wynosi odpowiednio:
1) od średniej 3,00 – ocena 3,0 (dostateczny)
2) od średniej 3,26 – ocena 3,5 (plus dostateczny
3) od średniej 3,76 – ocena 4,0 (dobry)
4) od średniej 4,26 – ocena 4,5 (plus dobry)
5) od średniej 4,76 – ocena 5,0 (bardzo dobry)
Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z egzaminu jak i ćwiczeń projektowych i audytoryjnych. Oceny negatywne nie są uwzględniane przy obliczaniu średniej. Ocena pozytywna nie może być poprawiana.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obligatoryjna, wszystkie zaległości związane z nieobecnością na wykładach student jest zobowiązany uzupełnić w ramach przygotowania do zajęć i samodzielnego studiowania tematyki zajęć. Obecność na zajęciach projektowych i audytoryjnych jest obowiązkowa. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie nieobecność należy odrobić z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach projektowych i audytoryjnych bez konieczności ich odrabiania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Do zajęć dopuszczeni są studenci posiadający wpis na dany semestr, zgodnie z otrzymaną listą dziekanatową. Na zajęciach projektowych i ćwiczeniach audytoryjnych wymaga znajomości materiału przedstawianego na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Bąkowski K.: Gazyfikacja. Wyd. N-T. W-wa. 1996.
 • Gniewek – Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka Gazowa. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2011.
 • Łaciak M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wydawnictwo Verlag Däshofer, Warszawa 2010 – 2012.
 • Chi U. Ikoku:_ Natural Gas Production Engineering_. John Wiley & Sons Inc., USA, 1984.
 • Osiadacz A : Statyczna Symulacja Sieci Gazowych. Fluid Systems. Warszawa 2001
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) The retrograde condensation problem in natural gas pipeline transportation system / Tomasz WŁODEK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 3,
2) Thermodynamic and technical issues of hydrogen and methane-hydrogen mixtures pipeline transmission / Szymon KUCZYŃSKI, Mariusz ŁACIAK, Andrzej OLIJNYK, Adam SZURLEJ, Tomasz WŁODEK // Energies [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2019 vol. 12 iss. 3 art. no. 569, s. 1–21.

Informacje dodatkowe:

Termin konsultacji wyznaczany jest na pierwszych zajęciach w semestrze.